1. Mgr. Iveta Valentová, PhD.
Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied, vedúca oddelenia dejín slovenčiny, onomastiky a etymológie – predsedníčka komisie

2. PhDr. Radoslav Ragač, PhD.
Ministerstvo kultury Slovenskej republiky, generálny riaditeľ sekcie kultúrneho dedičstva a štátneho jazyka

3. Mgr. Iveta Kusová
Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy, odbor osobných evidencií a registrov, vedúca oddelenia matrík

4. PaedDr. Andrej Závodný, PhD.
zástupca vedúceho katedry, Katedra slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

5. Ing. Valerij Paluch
riaditeľ vydavateľstva Spektrum Grafik

6. Mgr. Libor Bednár, PhD.
šéfredaktor vydavateľstva Tranoscius

7. Mgr. Martina Grochálová, PhD.
manažérka pre vzťahy s verejnosťou, vydavateľstvo Spolok sv. Vojtecha

8. Mgr. Vanda Vámošová
vydavateľstvo Expol Pedagogika, s.r.o.

9. Mgr. Judita Páleníková
Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied, oddelenie jazykovej kultúry a terminológie

 

Tajomníčka:

Mgr. Bc. Lucia Konturová, Ministerstvo kultúry SR, referát štátneho jazyka, sekcia kultúrneho dedičstva a štátneho jazyka
Tel.: 02/20482402
E-mail: lucia.konturova@culture.gov.sk

Posledná aktualizácia: 16. júna 2023 / MKSR Admin

Zdieľať