1. Mgr. Iveta Valentová, PhD.
Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied, vedúca oddelenia dejín slovenčiny, onomastiky a etymológie – predsedníčka komisie

2. PhDr. Oľga Škorecová, PhD.

3. Mgr. Iveta Kusová
Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy, oddelenie matrík

4. JUDr. Alena Kružliaková

5. PaedDr. Andrej Závodný, PhD.
zástupca vedúceho katedry, Katedra slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

6. Ing. Valerij Paluch
riaditeľ vydavateľstva Spektrum Grafik

7. Mgr. Libor Bednár, PhD.
šéfredaktor vydavateľstva Tranoscius

8. Mgr. Martina Grochálová, PhD.
manažérka pre vzťahy s verejnosťou, vydavateľstvo Spolok sv. Vojtecha

9. Mgr. Vanda Vámošová
vydavateľstvo Expol Pedagogika, s.r.o.

10. Mgr. Denisa Dovičovičová
Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied, oddelenie jazykovej kultúry a terminológie

 

Tajomníčka:

Mgr. Bc. Lucia Konturová, Ministerstvo kultúry SR, referát štátneho jazyka, sekcia kultúrneho dedičstva
Tel.: 02/20482402
E-mail: lucia.konturova@culture.gov.sk

Posledná aktualizácia: 9. februára 2022 / MKSR Admin

Zdieľať