1. Mgr. Iveta Valentová, PhD.
Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied, oddelenie dejín slovenčiny, onomastiky a etymológie

2. JUDr. Alena Kružliaková
Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy, oddelenie matrík

3. Mgr. Iveta Kusová
Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy, oddelenie matrík

4. PhDr. Oľga Škorecová, PhD.
Ministerstvo kultúry SR, riaditeľka odboru prierezových politík

5. PaedDr. Andrej Závodný, PhD.
zástupca vedúceho katedry, Katedra slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

6. Ing. Valerij Paluch
riaditeľ vydavateľstva Spektrum Grafik

7. Mgr. Libor Bednár, PhD.
šéfredaktor vydavateľstva Tranoscius

8. Mgr. Martina Grochálová, PhD.
manažérka pre vzťahy s verejnosťou, vydavateľstvo Spolok sv. Vojtecha

9. Mgr. Vanda Vámošová
redaktorka pre slovenský a anglický jazyk, Slovenské pedagogické nakladateľstvo –  Mladé letá

 

Tajomníčka:

Mgr. Bc. Lucia Konturová, Ministerstvo kultúry SR, referát štátneho jazyka odboru prierezových politík
Tel.: 02/20482402
E-mail: lucia.konturova@culture.gov.sk
E-mail odboru prierezových politík: opp@culture.gov.sk

Posledná aktualizácia: 8. novembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať