Organizačný poriadok súťaže
Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

Čl. 1 Základné ustanovenia

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydáva v súlade so Smernicou č. 23/2017 o súťažiach tento organizačný poriadok súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko.

Čl. 2 Poslanie súťaže

(1) Vyvolať hlbší a systematický záujem žiakov o slovenčinu, jej ľubozvučnosť a výrazovú bohatosť. Umožniť im vyjadriť osobný vzťah k slovenskému jazyku a pocit hrdosti na jednu zo základných národných hodnôt Slovákov.
(2) Pestovať vzťah žiakov k Slovensku, jeho minulosti, prítomnosti a budúcnosti, upevňovať a prehlbovať ich záujem o významné udalosti zo života Slovákov, o významných dejateľov slovenského národa, o kultúrne tradície, súčasné dianie a smerovanie. Formovať a upevňovať povedomie mladej generácie k slovenskej štátnosti, lásku k Slovensku.
(3) Prispievať k rozvoju žiackej tvorivosti formou slohových úloh, ale i pokusov o umelecké vyjadrenie myšlienok v podobe básní a prozaických žánrov. Podporiť rozvoj talentu žiakov a pomáhať pri prezentácii ich schopností.
(4) Umožniť učiteľom slovenského jazyka a literatúry, dejepisu a iných predmetov, aby tému súťaže motivačne využívali vo vyučovacom procese a v záujmovej mimoškolskej činnosti.

Čl. 3 Charakter súťaže

(1) Súťaž je celoštátna s medzinárodnou účasťou, dobrovoľná, určená pre žiakov všetkých typov a druhov základných a stredných škôl, ktoré sa nachádzajú na území Slovenskej republiky, a pre žiakov všetkých typov a druhov základných a stredných škôl, vzdelávacích centier a víkendových škôl v zahraničí, ktorí majú záujem
o slovenčinu a Slovensko.
(2) Súťaž je jednou z foriem záujmovej činnosti žiakov. Rozvíja aktivitu, originalitu žiakov a flexibilitu ich myslenia, podnecuje ich citovú zainteresovanosť na literárnom stvárnení témy súťaže.
(3) Vyhlasovateľ vyhlási nový ročník súťaže vždy na začiatku školského roka pod monotematickým heslom Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko.
V jednotlivých ročníkoch sa môže tematické zameranie špecifikovať a aktualizovať (napr. na významné výročia, udalosti alebo osobnosti Slovenska v minulosti
a súčasnosti). Vyhlasovanie prebieha prostredníctvom webového sídla vyhlasovateľa a rovnako na internetových stránkach jednotlivých spoluvyhlasovateľov.
(4) Súťaž sa usporadúva každoročne v súlade s týmto organizačným poriadkom.
(5) Výsledky súťaže sa slávnostne vyhlasujú v Nových Zámkoch pri príležitosti aktuálnych výročí.

Čl. 4 Vyhlasovatelia a usporiadatelia súťaže

(1) Hlavným vyhlasovateľom a finančným gestorom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
(2) Spoluvyhlasovateľmi súťaže sú: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Matica slovenská, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra Slovenskej akadémie vied, Vydavateľstvo SPN – Mladé letá, Vydavateľstvo Matice slovenskej, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Spolok slovenských spisovateľov a ďalšie subjekty.
(3) Hlavným organizátorom súťaže je Štátny pedagogický ústav ako rezortná inštitúcia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
(4) Spoluusporiadateľmi a súčasne sponzormi celoštátneho kola súťaže sú: Základná škola Nábrežná 95, Nové Zámky, Mesto Nové Zámky, Miestny odbor Matice slovenskej Nové Zámky, Dom Matice slovenskej Šurany.
(5) Štátny pedagogický ústav vymenúva organizačný výbor, ktorého členmi sú zástupcovia vyhlasovateľov a usporiadateľov súťaže a dlhoroční spolupracovníci. Výbor zasadá spravidla štyrikrát do roka. Úlohou výboru je organizačne zabezpečiť príslušný ročník súťaže, navrhnúť kultúrny program na slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže a spracovať rozpočet súťaže.
(6) Identifikačné a kontaktné údaje hlavného organizátora:
Názov inštitúcie: Štátny pedagogický ústav
Sídlo: Pluhová 8, 830 00 Bratislava
IČO: 30807506
DIČ: 2020884217
Kontakt: +421 2 49276111
e-mail: spu@statpedu.sk
web stránka: www.statpedu.sk

Čl. 5 Organizácia súťaže

(1) Súťaž sa organizuje v štyroch kategóriách:
a) I. kategória
Žiaci základných škôl: 1. – 4. ročník (1. stupeň)
b) II. Kategória, ktorá sa člení na podkategórie 2A a 2B:
Žiaci základných škôl: 5. – 9. ročník (2. stupeň)
Žiaci gymnázií s 8-ročným štúdiom: príma – kvarta (1. – 4. ročník)
c) III. kategória Žiaci gymnázií
Žiaci stredných odborných škôl a učilíšť
d) IV. kategória – zahraniční súťažiaci
Žiaci základných a stredných škôl zo zahraničia, žiaci vzdelávacích centier a víkendových škôl, v ktorých sa vyučuje slovenský jazyk, súťažia vo vekových kategóriách podľa organizačnej štruktúry svojich škôl (najmenej však v dvoch kategóriách: v kategórii pre základné školy a v kategórii pre stredné školy).
(2) Súťaž môže prebiehať vo všetkých kategóriách v dvoch kolách:
a) školské kolá – škola, na základe vyhodnotenia kvality prác môže poslať súťažné práce v každej kategórii. Usporiadateľom školských kôl je príslušná základná alebo stredná škola.
b) celoštátne kolo s medzinárodnou účasťou.

Čl. 6 Vedenie súťaže

Generálny riaditeľ príslušnej sekcie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe návrhu Štátneho pedagogického ústavu vymenúva predsedu a členov celoštátnej odbornej komisie.
(1) Celoštátna odborná komisia v celoštátnom kole v každej kategórii určí kandidátov na:

 • jednu hlavnú cenu,
 • jednu cenu poroty,
 • desať čestných uznaní,
 • jednu osobitnú cenu poroty. Súčasťou ocenenia sú knižné dary.

(2) Celoštátna odborná komisia v celoštátnom kole v každej kategórii:
a) môže rozhodnúť o určení väčšieho počtu kandidátov na ocenenie, ak budú súťažné práce výnimočné,
b) nemusí určiť stanovený počet kandidátov na ocenenie, lebo to závisí od úrovne a počtu súťažných prác,
c) môže v prípade mimoriadnej kvality ocenenej žiackej práce navrhnúť na ocenenie aj učiteľa, ktorý žiaka viedol,
d) pri väčšom počte úspešných prác môže získať ocenenie aj škola.

Čl. 7 Priebeh súťaže

Školské kolá súťaže
(1) Organizovaním a obsahovým zabezpečením školského kola súťaže poveruje riaditeľ školy odbornú komisiu, zloženú z učiteľov slovenského jazyka a literatúry alebo iného predmetu.
(2) Riaditeľ školy vytvára priaznivé podmienky na zapojenie žiakov do súťaže a na uskutočnenie školského kola.
(3) Odborná komisia určí najviac päť víťazných prác žiakov v danej kategórii, ktoré postúpia do celoštátneho kola.
(4) Školské kolá súťaže sa uskutočnia do 15. decembra v danom kalendárnom roku.
(5) Víťazné práce žiakov spolu s prihláškami do súťaže zašle škola na adresu uvedenú v texte vyhlásenia príslušného ročníka súťaže do 31. januára v danom kalendárnom roku. Zahraniční účastníci posielajú súťažné práce do 28. februára v danom kalendárnom roku.
(6) Predseda odbornej komisie škôl vypracuje písomnú správu o priebehu a výsledkoch súťaže, ktorú zašle celoštátnej odbornej komisii do piatich dní po skončení školského kola súťaže.

Celoštátne kolo súťaže
(1) Štátny pedagogický ústav roztriedi súťažné práce do kategórií podľa údajov v prihláške a odovzdá ich členom odbornej celoštátnej komisie na posúdenie, vyhodnotenie a určenie kandidátov na ocenenie (žiakov, prípadne učiteľov a škôl).
(2) Slávnostné vyhodnotenie celoštátneho kola súťaže sa uskutočňuje v Nových Zámkoch pri príležitosti aktuálnych výročí.
(3) Štátny pedagogický ústav vyhotoví písomný záznam o priebehu, úrovni a výsledkoch súťaže.
(4) Zborník ocenených prác pripraví a organizačne a finančne zabezpečí jeho vydanie Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.
(5) Predseda celoštátnej odbornej komisie vypracuje hodnotiacu správu o priebehu celého ročníka. Predseda celoštátnej odbornej komisie zašle usporiadateľovi súťaže, ako aj organizačnému útvaru Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorý je gestorom súťaže, správu o priebehu súťaže spolu s výsledkovou listinou do 30 dní po ukončení celoštátneho kola súťaže.
(6) Hodnotiacu správu predseda celoštátnej odbornej komisie vypracuje na základe hodnotiacich písomných správ vypracovaných odbornými komisiami škôl prihlásených do súťaže.

Čl. 8 Práva a povinnosti súťažiacich a usporiadateľov súťaže

(1) Právo prihlásiť sa do súťaže má každý žiak z každého typu a druhu základnej a strednej školy zo Slovenskej republiky a každý žiak z každého typu a druhu základnej, strednej, víkendovej školy a vzdelávacích centier v zahraničí, ktorého téma súťaže zaujme.
(2) Každý súťažiaci musí vyplniť prihlášku do súťaže, ktorá obsahuje tieto identifikačné znaky:

 • meno a priezvisko žiaka,
 • vek žiaka,
 • presnú adresu a názov školy,
 • mejlovú adresu školy,
 • názov štátu (v prípade zahraničných súťažiacich),
 • triedu,
 • meno a priezvisko učiteľa, ktorý usmerňuje žiaka,
 • mejlovú adresu učiteľa,
 • názov súťažnej práce,
 • kategóriu.

(3) Práce žiakov spolu s prihláškami do súťaže zašle škola na adresu uvedenú v texte vyhlásenia príslušného ročníka súťaže pri dodržaní postupu, ktorý bude uvedený vo vyhlásení.
(4) Povinnosťou súťažiacich a usporiadateľov súťaže je oboznámiť sa s organizačným poriadkom súťaže a dodržiavať ho.

Čl. 9 Finančné zabezpečenie súťaže

(1) Celoštátne kolo súťaže finančne zabezpečuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
(2) Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako spoluvyhlasovateľ súťaže finančne zabezpečuje vydanie zborníka a prípravu kultúrneho programu na slávnosť vyhlásenia výsledkov súťaže. Ostatní spoluvyhlasovatelia celoštátneho kola: Matica slovenská, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra Slovenskej akadémie vied, Vydavateľstvo SPN – Mladé letá, Vydavateľstvo Matice slovenskej, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Spolok slovenských spisovateľov, prípadne ďalšie subjekty, prispejú na zabezpečenie súťaže podielom, na ktorom sa dohodli.
(3) Súťažiacim žiakom a učiteľom zo Slovenskej republiky v celoštátnom kole uhrádza náklady na cestovné a ubytovanie vysielajúca organizácia podľa platných predpisov a náklady na stravné uhrádzajú vyhlasovatelia súťaže z prostriedkov určených na súťaž podľa platných predpisov.
(4) Zahraničným súťažiacim a učiteľom v celoštátnom kole uhrádzajú náklady na cestovné, stravné a ubytovanie vyhlasovatelia súťaže z prostriedkov určených na súťaž podľa platných predpisov.
(5) Finančné prostriedky v celoštátnom kole sú určené na uhradenie týchto nákladov:
a) ocenenia pre žiakov

 • hlavné ceny,
 • ceny poroty,
 • čestné uznania,
 • osobitné ceny poroty,

b) ocenenia pre učiteľov,
c) ocenenia pre školy,
d) diplomy,
e) zborníky víťazných prác,
f) odmeny porotcom,
g) organizácia a realizácia slávnostného vyhodnotenia súťaže s kultúrnym programom.
(6) Organizátori celoštátneho kola súťaže každoročne spracujú rozpočet.

Čl. 10 Bezpečnosť a ochrana zdravia účastníkov súťaže

(1) Počas organizovania súťaže musí byť dodržaná bezpečnosť a ochrana zdravia (ďalej len „bezpečnosť“) všetkých účastníkov súťaže.
(2) Súťažiacich žiakov sprevádzajú pedagogickí zamestnanci školy alebo iné plnoleté osoby poverené riaditeľom školy so súhlasom zákonného zástupcu súťažiaceho žiaka.
(3) Na účasť súťažiacich žiakov, ktorí nedosiahli vek 18 rokov, je potrebný súhlas ich zákonného zástupcu.

Čl. 11 Záverečné ustanovenie, Účinnosť a registrácia organizačného poriadku

(1) Organizačný poriadok, registrovaný na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod číslom 2010-14386/40160:63-911, stráca platnosť dňa 03.09.2017.
(2) Organizačný poriadok, aktualizovaný podľa Smernice č. 23/2017 zo dňa 01.06.2017 o súťažiach, je s platnosťou od 4.9.2017 registrovaný na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod číslom 2017-12680/39443:2-10IO a nadobúda účinnosť dňa 1.1.2018.

 

Posledná aktualizácia: 13. novembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať