Štatút Ústrednej jazykovej rady (ďalej len „rada“) v súlade s § 5 ods. 4 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy vymedzuje postavenie, úlohy, zloženie a zásady činnosti rady.

Čl. 1 Postavenie rady

 • Rada je stály poradný orgán ministra kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) v oblasti štátneho jazyka.
 • Na čele rady je predseda, ktorého v čase neprítomnosti zastupuje podpredseda. Predsedu a podpredsedu volí rada tajným hlasovaním. Hlasovanie je platné, ak za návrh hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov.
 • Administratívne a technické podmienky na činnosť rady zabezpečuje sekcia ministerstva, ktorá plní úlohy v oblasti štátneho jazyka (ďalej len „odborná sekcia“).
 • Agendu rady vedie tajomník, ktorý je zamestnancom odbornej sekcie. Tajomníka vymenúva a odvoláva generálny riaditeľ odbornej sekcie. Tajomník nie je členom rady.

Čl. 2 Úlohy rady

 • Rada poskytuje ministrovi odporúčania k otázkam týkajúcim sa štátneho jazyka.
 • Rada najmä

a) sleduje a hodnotí uplatňovanie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,

b) navrhuje koncepčné, organizačné a  legislatívne opatrenia na ochranu štátneho jazyka a na podporu vedeckého výskumu slovenského jazyka a jazykovej kultúry,

c) posudzuje návrhy na zásadné zmeny kodifikovanej podoby štátneho jazyka
a koordinuje spoluprácu odborných jazykovedných pracovísk v tejto oblasti,

d) poskytuje odborné stanoviská v sporných otázkach používania štátneho jazyka,

e) sleduje a hodnotí tvorbu terminológie, ako aj prácu terminologických komisií pri jednotlivých ústredných orgánoch štátnej správy,

f) hodnotí situáciu v oblasti vydávania jazykovednej literatúry, slovníkov a praktických  príručiek.

Čl. 3 Zloženie rady

 • Rada má najmenej deväť členov. Členov rady vymenúva a odvoláva minister.
 • Funkčné obdobie členov rady je štvorročné. Člena rady môže minister vymenovať aj opätovne.
 • Členstvo v rade zaniká

a) uplynutím funkčného obdobia,

b) odvolaním člena ministrom kultúry,

c) vzdaním sa členstva; členstvo zaniká v deň doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa  členstva v rade ministrovi.

 • Minister môže člena rady odvolať, ak sa člen rady bez ospravedlnenia nezúčastní na viac ako dvoch zasadnutiach rady.
 • Členstvo v rade je čestné a nezastupiteľné.

Čl.4 Zásady činnosti rady

 • Zasadnutie rady zvoláva tajomník na základe rozhodnutia predsedu. Rada zasadá podľa potreby. Zasadnutie rady sa môže uskutočniť aj vtedy, ak o to požiada nadpolovičná väčšina členov.
 • Predseda zastupuje radu navonok a zodpovedá za jej činnosť ministrovi. Predseda najmä

a) riadi činnosť rady,

b) pripravuje program zasadnutia rady,

c) vedie rokovania rady,

d) vyhodnocuje uznesenia rady a schvaľuje zápisnicu zo zasadnutia rady,

e) predkladá ministrovi uznesenia rady, ktoré majú odporúčajúci charakter.

 • Rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.
 • Na zasadnutia rady možno prizývať externých odborníkov, ktorí majú poradný hlas.
 • Tajomník sa zúčastňuje na zasadnutiach rady. Zo zasadnutia rady vyhotovuje zápisnicu, ktorú po schválení predsedom zašle do 10 dní členom rady a ministrovi.
 • Členovia rady majú nárok na cestovné náhrady podľa osobitného predpisu.1)

Čl. 5 Záverečné ustanovenia

 • Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje minister.
 • Rada automaticky zaniká, ak ju nový minister nepotvrdí do jedného mesiaca od nástupu do svojej funkcie.
 • Zrušuje sa štatút Ústrednej jazykovej rady z 1. februára 2007 č. MK 1059/2007-10/1803.
 • Tento štatút nadobúda účinnosť 10. mája 2018.

Ľubica Laššáková, ministerka kultúry Slovenskej republiky

 

–––––––––––––––––––––––

1)  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

Posledná aktualizácia: 9. novembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať