Evidencia predmetov kultúrnej hodnoty vo vlastníctve alebo v držbe predajcov predmetov kultúrnej (napríklad starožitníctiev, aukčných spoločností)

Členské štáty Dohovoru o opatreniach na zákaz a zamedzenie nedovoleného dovozu, vývozu a prevodu vlastníctva kultúrnych statkov (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 15/1980 Zb.) sa zaviazali, že v záujme zabezpečenia ochrany predmetov kultúrnej hodnoty proti nedovolenému dovozu, vývozu a prevodu vlastníctva o. i. „výchovou, informovaním a bdelosťou obmedzia pohyb kultúrnych statkov nezákonne vyvezených z ktoréhokoľvek členského štátu tohto Dohovoru a spôsobom primeraným pre tú-ktorú krajinu budú dbať o to, aby starožitníci pod trestnými alebo administratívnymi sankciami viedli záznamy obsahujúce označenie pôvodu každého kultúrneho statku, meno a adresu dodávateľa, opis a cenu každého predaného statku a aby informovali nadobúdateľa kultúrneho statku o vývoznom zákaze, ktorému by statok mohol podliehať“. Dohovor bol prijatý 14. novembra 1970 v Paríži na 16. zasadaní generálnej konferencie Organizácie spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru. Platnosť nadobudol 24. apríla 1972 a pre Československú socialistickú republiku 14. mája 1977.

V nadväznosti na ustanovenie čl. 10 písm. a) Dohovoru o opatreniach na zákaz a zamedzenie nedovoleného dovozu, vývozu a prevodu vlastníctva kultúrnych statkov bola zákonom č. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov zavedená evidenčná povinnosť pre predajcov predmetov kultúrnej hodnoty, ktoré vlastnia alebo majú v držbe. Zámerom uvedenej právnej úpravy je identifikovať predmety kultúrnej hodnoty a obmedziť pohyb predmetov kultúrnej hodnoty, ktoré boli nezákonne vyvezené zo štátu pôvodu alebo z tretieho štátu alebo pochádzajú z trestnej činnosti.

  • Predmet kultúrnej hodnoty je pôvodný hmotný alebo duchovný doklad, ktorý má schopnosť priamo alebo sprostredkovane vypovedať o vývoji spoločnosti a má trvalý vedecký, historický, kultúrny alebo umelecký význam. Kategórie predmetov kultúrnej hodnoty nájdete tu Príloha č. 1 k zákonu č. 207/2009 Z. z..
  • Predajca predmetu kultúrnej hodnoty je osoba, ktorej predmetom podnikania alebo činnosti je obchodovanie s predmetom kultúrnej hodnoty (napr. starožitníctva, aukčné spoločnosti a pod.).
  • Evidenciu predmetov kultúrnej hodnoty vedie predajca na účely identifikácie predmetov kultúrnej hodnoty a obmedzenia pohybu predmetov kultúrnej hodnoty, ktoré boli nezákonne vyvezené zo štátu pôvodu alebo z tretieho štátu alebo pochádzajú z trestnej činnosti.
  • Dokladom o zaevidovaní predmetu kultúrnej hodnoty predajcom je evidenčný záznam na tzv. identifikačnej karte. Vzor tlačiva – identifikačnej karty – nájdete tu Príloha č. 6 k zákonu č. 207/2009 Z. z..

POVINNOSTI predajcu predmetu kultúrnej hodnoty podľa § 7 zákona č. 207/2009 Z. z.

  • Predajca, ktorého predmetom podnikania alebo činnosti je obchodovanie s predmetom kultúrnej hodnoty je povinný viesť Evidenciu predmetov kultúrnej hodnoty podľa § 7 zákona č. 207/2009 Z. z.
  • Predajca je povinný informovať nadobúdateľa predmetu kultúrnej hodnoty o povinnostiach vyplývajúcich z právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na vývoz predmetu kultúrnej hodnoty z colného územia Európskej únie podľa osobitného predpisu*) a na trvalý vývoz predmetu kultúrnej hodnoty z územia Slovenskej republiky v rámci colného územia Európskej únie podľa § 2 zákona č. 207/2009 Z. z.

*) Nariadenie Rady (ES) č. 116/2009 z 18. decembra 2008 o vývoze tovaru kultúrneho charakteru (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 39, 10. 2. 2009).Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1081/2012 z 9. novembra 2012 k nariadeniu Rady (ES) č. 116/2009 o vývoze tovaru kultúrneho charakteru (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 324, 22. 11. 2012).

OPRÁVNENIE predajcu predmetu kultúrnej hodnoty podľa § 7 zákona č. 207/2009 Z. z.

  • Predajca môže požiadať Ministerstvo kultúry SR o predbežné vyjadrenie k možnosti trvalého vývozu predmetu kultúrnej hodnoty z územia Slovenskej republiky v rámci colného územia Európskej únie podľa § 2 zákona č. 207/2009 Z. z. Žiadosť musí obsahovať údaje o predmete kultúrnej hodnoty, ktorými sú najmä názov a stručný opis, autor alebo výrobca, technika a materiál, rozmery alebo hmotnosť, datovanie, identifikačné znaky, miesto pôvodu predmetu kultúrnej hodnoty a obrazový záznam predmetu kultúrnej hodnoty. Predbežné vyjadrenie ministerstva nenahrádza povolenie ministerstva podľa § 2 zákona č. 207/2009 Z. z.

V prípade záujmu o ďalšie informácie kontaktujte:

Ministerstvo kultúry SR
sekcia kultúrneho dedičstva
(odbor múzeí, galérií a knižníc)
Nám. SNP 33
813 31 Bratislava
Tel.: + 421 2 20 482 415
E-mail:skd@culture.gov.sk

Posledná aktualizácia: 13. novembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať