Rada Európy dňa 8. novembra 2001 v Štrasburgu otvorila na podpis Európsky dohovor o ochrane audiovizuálneho dedičstva (ďalej len „dohovor). K tomuto medzinárodnému dokumentu zároveň otvorila na podpis aj Protokol o ochrane televíznej produkcie, ktorým sa pôvodná pôsobnosť dohovoru, zameraná na kinematografické diela rozširuje aj na audiovizuálne diela a zvukovo-obrazové záznamy vyrobené na účely televízneho vysielania. Vláda Slovenskej republiky dňa 3. júla 2002 uznesením č. 734  vyslovila súhlas s podpisom dohovoru aj protokolu.Na základe uznesenia vlády a splnomocnenia prezidentom Slovenská republika podpísala dohovor a protokol 17. februára 2003 s výhradou ratifikácie. Následne obidva dokumenty na základe uznesenia č. 193 zo dňa 7. marca 2007 predložila vláda SR Národnej rade SR, ktorá s nimi vyslovila súhlas 10. mája 2007. Dohovor aj protokol ratifikoval prezident SR 5. septembra 2007. Obidva dokumenty vstúpili pre Slovenskú republiku do platnosti 1. januára 2008.

V súvislosti s ratifikáciou dohovoru vláda Slovenskej republiky dňa 17. mája 2006 uznesením č. 441 schválila Projekt systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva Slovenskej republiky s cieľom záchrany kinematografických a audiovizuálnych diel a ich postupného sprístupňovania verejnosti.

Medzi hlavné ciele projektu patrí vytvorenie podmienok pre záchranu, systematické a odborné spracovanie a efektívne sprístupňovanie kultúrneho dedičstva v oblasti audiovízie Slovenskej republiky s dlhodobou odbornou kontinuitou, sústredenie čo najväčšieho počtu audiovizuálneho dedičstva rozmiestneného v rôznych inštitúciách Slovenskej republiky do špecializovaných depozitných priestorov Slovenského filmového ústavu, vytvorenie jednotných pravidiel informačného popisu a katalogizácie predmetov audiovizuálneho dedičstva, určenie a dosiahnutie optimálnych podmienok pre uchovávanie a ochranu diel z oblasti audiovízie a určenie kritérií výberu pre ošetrovanie, obnovu, rekonštrukciu prípadne vytvorenie duplikátu jednotlivých diel audiovizuálneho dedičstva.

Vláda SR na rokovaní 14. januára 2009 schválila uznesením č. 25 aktualizáciu Projektu systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva Slovenskej republiky. Nasledujúca aktualizácia Projektu systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva v Slovenskej republike na roky 2013 až 2015 bola schválená vládou Slovenskej republiky dňa 9. januára 2013 uznesením č. 16. Po nej vláda Slovenskej republiky uznesením č. 15 z 13. januára 2016 schválila návrh aktualizácie Projektu systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva SR na roky 2016 – 2018 a uznesením č. 113 z 13. marca 2019 schválila návrh aktualizácie Projektu systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva v Slovenskej republike na roky 2019 – 2021.

Podrobný popis projektu a jeho doterajší priebeh zaznamenávajú každoročne Výročné správy SFÚ, ktoré sú dostupné na jeho webovom sídle.

Posledná aktualizácia: 1. augusta 2023 / MKSR Admin

Zdieľať