Zmluva o zabezpečení služieb verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania a televízneho vysielania na roky 2023 – 2027 (ďalej len „zmluva so štátom“) je uzatvorená v zmysle § 21 zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 30. júna 2023 medzi Rozhlasom a televíziou Slovenska a Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky.

Zmluva so štátom sa uzatvára v písomnej forme a obsahuje záväzok Rozhlasu a televízie Slovenska v určenom rozsahu uskutočniť programy vo verejnom záujme a účelové investičné projekty alebo zabezpečiť rozhlasové vysielanie do zahraničia a záväzok Slovenskej republiky poskytnúť v určenej výške príspevok zo štátneho rozpočtu podľa zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok určený na uskutočnenie programov vo verejnom záujme, na uskutočnenie účelových investičných projektov alebo určený na úhradu výdavkov na zabezpečenie rozhlasového vysielania do zahraničia. Presný a záväzný rozsah a povaha vzájomných záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy so štátom na príslušný rok sa upravujú v dodatku, ktorý sa uzatvára v písomnej forme na jeden kalendárny rok.

Dňa 1. júla 2023 nadobudol účinnosť  zákon č. 242/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorým došlo k zrušeniu inštitútu zmluvy so štátom. Účinnosť zmluvy so štátom na roky 2023 až 2027, vrátane jej dodatku na rok 2023, sa skončí 31. decembra 2023. Príspevok zo štátneho rozpočtu určený na uskutočnenie programov vo verejnom záujme, na uskutočnenie účelových investičných projektov a na úhradu výdavkov na zabezpečenie vysielania do zahraničia dohodnutý v týchto zmluvných dokumentoch na rok 2023 sa poskytuje v plnej výške.

Zmluvy:

Rok 2023

Rok 2022

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Úplné znenie

Zmluvy pre oblasť rozhlasového vysielania a televízneho vysielania (roky 2010 – 2012)

Posledná aktualizácia: 2. novembra 2023 / MKSR Admin

Zdieľať