Zmluva o zabezpečení služieb verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania a televízneho vysielania na roky 2013 – 2017 (ďalej len „zmluva so štátom“) je uzatvorená v zmysle § 21 zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi Rozhlasom a televíziou Slovenska a Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky na päť rokov.

Zmluva so štátom sa uzatvára v písomnej forme a obsahuje záväzok Rozhlasu a televízie Slovenska v určenom rozsahu uskutočniť programy vo verejnom záujme a účelové investičné projekty alebo zabezpečiť rozhlasové vysielanie do zahraničia a záväzok Slovenskej republiky poskytnúť v určenej výške príspevok zo štátneho rozpočtu podľa zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok určený na uskutočnenie programov vo verejnom záujme, na uskutočnenie účelových investičných projektov alebo určený na úhradu výdavkov na zabezpečenie rozhlasového vysielania do zahraničia. Presný a záväzný rozsah a povaha vzájomných záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy so štátom na príslušný rok sa upravujú v dodatku, ktorý sa uzatvára v písomnej forme na jeden kalendárny rok.

Zmluvy:

Rok 2023

Rok 2022

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Úplné znenie

Zmluvy pre oblasť rozhlasového vysielania a televízneho vysielania (roky 2010 – 2012)

Posledná aktualizácia: 10. januára 2023 / MKSR Admin

Zdieľať