Centrum detskej literatúry, čítania a SK IBBY v spolupráci s ministerstvom kultúry usporiadajú pri príležitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka 2. ročník konferencie pod názvom Jazyk ako priestor domova. Jej premiéra sa uskutoční 26. 2. 2021 o 17:00 na Youtube kanáli Bibiana.

Prečo sa venujeme tejto téme

Konferencia je pravidelnou súčasťou programu BIBIANY – Centra detskej literatúry, čítania a Slovenskej sekcie IBBY. Je každoročne organizovaná pri príležitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka. Jej termín bol naplánovaný ešte začiatkom minulého roka.

Chápeme ju ako príležitosť vyzdvihnúť význam materinského jazyka a poukázať na jeho funkciu z hľadiska psychosociálnych potrieb dieťaťa ( intencionálna kul túra pre deti a mládež sa vytvára s rešpektovaním týchto potrieb) . Materinský jazyk si všímame aj z hľadiska jeho kultúrneho významu.

Spoločný záujem o materinský jazyk vytvára vzácny priestor pre stretnutie etník, ktoré žijú na Slovensku. Chápeme ho ako slávnosť , kultúrnu udalosť , čomu prispôsobujeme aj ráz konferencie.

Vzťahy, ktoré vzájomne budujeme, napomáhajú pri rozvíjaní kultivovaného čítania na Slovensku, čo sa nám potvrdilo už počas prvej konferencie v minulom roku. Naša spolupráca je produktívna aj v tom, že nám umožňuje podporiť špecifické potreby populácie, ktoré súvisia s etnickou príslušnosťou.

V priebehu roka si monitorujeme podstatné otázky, ktoré súvisia s potrebami detí v súvislosti s materinským jazykom a to nám umožňuje strategicky prinášať témy, ktoré pre kul túru čítania dôležité.

Výstupy z konferencie sa stávajú učebným materiálom na vysokých školách. Je to jeden z príkladov, ako BIBIANA – Centrum detskej literatúry, čítania a Slovenskej sekcie IBBY napĺňa úlohy medzi rezortnej spolupráce MK SR a MŠ SR, ktoré vyplývajú z jeho pôsobnosti podľa uznesenia vlády SR o jeho zriadení .

Centrum vzniklo 1 . januára 2018.Víziou Centra je budovať a pestovať kultúru čítania na Slovensku a pozitívne ovplyvňovať a meniť krízový stav čítania detí , prostredníctvom odbornej konzultačnej a metodickej činnosti v rámci rezortu kultúry, v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Medzi hlavné činnosti patrí aj organizovanie vlastných inovatívnych programov venovaných kultivovanému čítaniu a vytváraniu platformy na výchovu detí vo všetkých oblastiach umenia.

Na čo sa zameriame v tomto ročníku

Tohtoročná konferencia bude venovaná zvukovej stránke materinského jazyka ako nositeľa symbolického významu pre dieťa.

Program

  1. Zvučka konferencie (video J. Banyáka)
  2. Otvorenie (Timotea Vráblová)
  3. Domov pre pieseň (Jana Mikulčíková, f lauta)
  4. Pieseň u nás doma (Jana Mikulčíková)
  5. Domov v básni (Gabr iela Di ttelová)
  6. Hádankáreň (hudobno-poetické hádanky) (G. Di ttelová, J. Mikulčíková)
  7. Riekla r ieka r iekanková (Timotea Vráblová)
  8. Jazyk ako pr iestor domova (Zol tán Mátyus)
  9. Slovo zo srdca ako ho (ne)poznáme (Timotea Vráblová)

Účinkujúci hostia a rečníci

Jana Mikulčíková, profesionálna flautistka, je hudobným hosťom kon-ferencie. Sólové koncertné vystúpenie bude tematicky zamerané na piesňový repertoár, ktorý pripomína kultúru zastúpených etník. Tento výber bol dramaturgickým zámerom, súvisí s témou konferencie. Jana Mikulčíková bude aj rečníčkou konferencie. V príspevku sa zameria na význam hudby pre rozvíjanie vnímania materinského jazyka a pre zdravý vývin dieťaťa.

Gabriela Dittelová je renomovanou autorkou poézie pre najmladších čitateľov. Jej vystúpenie bude zamerané na to, ako básnický priestor pomáha dieťaťu rozvíjať vnímanie materinského jazyka. Spoločne Jana Mikulčíková a Gabriela Dittelová predvedú hudobno-poetické hry.

Zoltán Mátyus je dvojdomým hosťom programu. Vo svojom príspevku vychádza zo skúseností slobodného umelca, výtvarníka, a profesie psychoterapeuta. Zameria sa na to, ako materinský jazyk napomáha budovať v dieťati vnútorný priestor bezpečia, a prepája ho vnútorne s vonkajšou realitou.

Timotea Vráblová je autorkou projektu a koordinátorkou BIBIANY – Centra detskej literatúry, čítania a Slovenskej sekcie IBBY. Pôsobí ako literárna vedkyňa, vysokoškolská pedagogička a autorka. Po konzultácii so spolupracovníkmi a partnermi vybrala a prebásnila typické riekanky 14 etník žijúcich v SR. V tvorivom edukatívnom pásme Riekla rieka riekanková sa zameria na hry so symbolikou zvukového plánu jazyka týchto reprezentatívnych riekaniek. Timotea Vráblová sa v osobitnej prednáške bude venovať zvukovej rovine jazyka ako zdroja a nositeľa emocionálnych obsahov pre dieťa, zameria sa na to, ako materinský jazyk vplýva na psychosociálny vývin detí, ako podporuje jeho emocionalitu, tvorivosť a vzťah ku kultúrnemu a umeleckému vnímaniu.

Posledná aktualizácia: 19. februára 2021 / Komunikácia Protokol

Zdieľať