Ministerstvo kultúry SR v týchto dňoch intenzívne pripravuje dvojdňovú konferenciu so zámerom predprípravy Zákona o kultúre a otvára tak odbornú i verejnú diskusiu na túto veľkú a spoločensky potrebnú tému. Konferencia s názvom Dobre spravovaná kultúra sa bude konať 18. septembra 2023 v priestoroch kinosály Slovenskej národnej galérie v Bratislave a 19. septembra 2023 v priestoroch Vodárenského múzea v Bratislave. Tematicky sa zameria na dôležité aspekty tvorby verejných politík v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu. Prvý deň konferencie bude streamovaný naživo a z druhého budú dostupné záznamy.

Konferencia Dobre spravovaná kultúra nadväzuje na v júni tohto roka schválenú Stratégiu kultúry a kreatívneho priemyslu Slovenskej republiky do roku 2030, pričom venovať sa bude vybraným témam naviazaným na strednodobé a dlhodobé opatrenia s konkrétnymi výstupmi.

Prvý deň rozoberie formou prednášok a diskusií tri veľké témy

Prvý z troch blokov konferencie otvorí téma verejného záujmu v oblasti kultúry. Ako ho možno definovať a kto všetko ho napĺňa? Čo by jeho jasné deklarovanie znamenalo pre zaužívanú prax a zavedené mechanizmy podpory? Aké zámery sa v tejto oblasti na Slovensku pripravujú a kde nám môžu pomôcť príklady z domácej pôdy ako aj zo zahraničia pre nájdenie spoločenského konsenzu v otázke významu kultúry pre spoločnosť?

Ďalšou témou prvého dňa budú ciele kultúrnej politiky a ich využitie. Existujú dáta, ktoré hovoria jasne prečo by rezort kultúry nemal byť na „chvoste záujmu“ v rámci celospoločenskej diskusie. Na to, aby kvalita verejnej debaty o kultúrnej politike nezaostávala za ostatnými verejnými politikami, sú spracované na MK SR ciele kultúrnej politiky aj s návrhom ich vyhodnocovania.

Tretí, posledný blok, sa bude sústrediť na potrebu a významy spoluprác. V slovenskom kontexte nie je pravidlom, že by sa zástupcovia jednotlivých sektorov spájali do spoločných asociácií, čím by vedeli efektívnejšie tlmočiť svoje požiadavky a nastaviť systematický dialóg. Pritom práve spolupráca umožňuje rozličným subjektom navzájom sa podnecovať.

Zoznam diskutujúcich prvého dňa konferencie ministerstvo kultúry zverejní do konca augusta. Na prvý deň konferencie sa verejnosť a novinári či novinárky môžu registrovať prostredníctvom online registračného formulára:

https://lnk.sk/k459

Kapacita priestoru je však limitovaná, jednotlivé bloky prvého dňa konferencie s prednáškami a diskusiami budú streamované naživo na stránkach Ministerstva kultúry či zapojených subjektov.

Druhý deň sa v rámci okrúhlych stolov presnejšie definujú zámery pre Zákon o kultúre

Tri okrúhle stoly počas druhého dňa konferencie budú viesť gestori a gestorky pracovných skupín zriadené ministerstvom, ktoré už mesiace na témach detailne pracujú. Hostí, resp. účastníčky a účastníkov okrúhlych stolov, ktorých počet je limitovaný, pozýva priamo Ministerstvo kultúry. Spoločnke detailnejšie rozoberú a zanalyzujú kľúčové témy nadväzujúce na zlepšovanie podmienok pre aktérov a aktérky v kultúre.

Prvou témou okrúhlych stolov budú subjekty v kultúre, nakoľko v súčasnosti nie je možné dôsledne identifikovať všetkých aktérov a aktérky pôsobiacich v kultúre, čo výrazne sťažuje prijímanie opatrení špecificky zameraných na celý sektor kultúry a kreatívneho priemyslu. Je potrebné legislatívne vymedziť, ktoré fyzické a právnické osoby možno považovať za aktérov a aktérky v kultúre a kreatívnom priemysle.

Druhou témou okrúhlych stolov budú spôsoby financovania v kultúre. Ekosystém kultúry a kreatívneho priemyslu by mal mať vytvorené podmienky pre stabilné financovanie, a to kombináciou verejných a súkromných zdrojov. Potrebné je tiež vyhodnotiť existujúce a navrhnúť nové formy financovania kultúry s cieľom zvýšenia efektívneho využívania finančných prostriedkov v kultúre.

Záverom konferencie Dobre spravovaná kultúra by malo byť vymedzenie kompotentov smerujúcich k systémovým zmenám pre vytvorenie podkladov k čím viac konkrétnejšiemu zámeru pre Zákon o kultúre. „Príprava takéhoto zákona je behom na dlhú trať, už dnes však vieme pripravovať prostredie a postupne zavádzať do praxe konkrétne opatrenia smerujúce k zlepšeniu podmienok pre subjekty v kultúre, od podmienok umelcov a umelkýň, kultúrnych pracovníkov a pracovníčok, po kultúrne organizácie a inštitúcie a takpovediac ,pripravovať pôdu‘ pre prípravu a aplikáciu zákona do praxe,” uviedla ministerka kultúry Silvia Hroncová.

Foto: Adam Šakový, Konferencia 2022

Posledná aktualizácia: 22. augusta 2023 / Komunikácia Protokol

Zdieľať