Výskumný projekt Divadelného ústavu s názvom Antropo(s)céna: Environmentálne problémy, ekologické myslenie a udržateľnosť v slovenskom divadle vstupuje do fázy s podtitulom Udržateľnosť a cirkulárny model v prevádzke našich divadiel.

Projekt vzniká pod gesciou Centra výskumu a vzdelávania v divadle. Táto časť s podtitulom Udržateľnosť a cirkulárny model v prevádzke našich divadiel by mala pomôcť uľahčiť cestu divadiel integrovať princípy udržateľnosti a cirkulárnej ekonomiky do svojho fungovania.

Na prvom odbornom podujatí projektu sa 6. 4. 2022 o 10.00 hod. v Štúdiu 12 v Bratislave stretnú iniciátorky a iniciátori projektu z Divadelného ústavu, zástupkyne a zástupcovia slovenských divadiel a odborníčky z Inštitútu cirkulárnej ekonomiky (INCIEN), aby spolu hovorili o udržateľnejšej prevádzke divadiel.

Samotné stretnutie ponúkne inšpiratívny pracovný program. V úvode to bude predstavenie projektu. Nasledovať bude prednáška Ivany Maleš z INCIEN-u na tému udržateľnosti v živote, ekonomike aj v umení. Podujatie bude pokračovať diskusiou. V spoločnej debate s účasťou divadelníčok, divadelníkov a odborníčok z environmentálnej oblasti otvoríme viacero tém. Účastníci si budú klásť otázky o tom, aké sú skutočné možnosti ekologizácie a zavedenia udržateľnejších riešení, vymenia si poznatky, názory, krátkodobé aj dlhodobé plány súvisiace s touto problematikou  v našich divadlách.

Viac o projekte Antropo(s)céna: Environmentálne problémy, ekologické myslenie a udržateľnosť v slovenskom divadle

Divadlo je médium závislé od stretnutia tvorcov a divákov na jednom mieste a v jednom čase, je fyzické, živé a pracujúce s rôznymi druhmi materiálov. Svojou existenciou aj fungovaním jednoznačne vplýva na prírodné prostredie. Divadlá spotrebovávajú všetky druhy energií, generujú rôzne druhy emisií a odpadu, prepravujú svoje produkcie z miesta na miesto. Na druhej strane toto umelecké médium od svojich počiatkov reflektuje zákonitosti, problémy a fungovanie spoločnosti, v ktorej vzniká. Zaoberá sa problémami i traumami jednotlivcov, historickými udalosťami, civilizačnými výzvami a rôznymi urgenciami. Divadlo prispieva k interpretácii javov vo svete, kriticky komentuje všetky druhy zlyhaní, nastavuje zrkadlo a má tendenciu morálne pôsobiť či dokonca vytvárať, alebo sa podieľať na ustanovovaní nových vízií spoločenských systémov.

Z vyššie definovanej problematiky a na základe spomenutej dvojpólovosti divadelného média naformulovali v Divadelnom ústave v januári 2022 výskumno-vzdelávací projekt s názvom: Antropo(s)céna: Environmentálne problémy, ekologické myslenie a udržateľnosť v slovenskom divadle.

V jadre viacročného projektu je výskum slovenského divadla (jeho tém, poznatkov o jeho aktivite a prevádzke divadiel) v prepojení s tendenciami v oblasti environmentálnej udržateľnosti a s umenovednými prístupmi, ktoré sa venujú témam vzťahu človeka a prírody. Budeme sa v ňom venovať najmä dvom oblastiam problematiky: ekologickým a environmentálnym témam v slovenskom divadle a širokým možnostiam ekologizácie divadelnej prevádzky.

Vzhľadom na komplexnosť témy má projekt dva hlavné ciele:

Prvý cieľ je orientovaný na minulosť a súčasnosť. Charakterizuje ho snaha zmapovať, akým spôsobom sa téma vzťahu človeka a prírodného sveta odzrkadľuje v dejinách slovenského divadla. Snahou je iniciovať výskum, ktorý poukáže na to, akým spôsobom sa konflikt človeka s prírodným svetom zapísal do tuzemských hier a inscenácií scénického umenia.

Druhý cieľ je orientovaný na prítomnosť a budúcnosť. V spolupráci s externými spolupracovníkmi z partnerských organizácií (Inštitút cirkulárnej ekonomiky) a v súčinnosti  so slovenskými divadlami budeme skúmať potenciál oblasti environmentálnej udržateľnosti scénického umenia. Výmena know-how medzi odborníkmi z environmentálneho sektora, našimi divadlami a koordinátorom projektu pomôže jednoduchšie plánovanie a zavádzanie opatrení smerujúcich k nízkouhlíkovej stratégii fungovania divadiel. Táto časť projektu by mala vedeniu a manažmentu divadiel aj tvorcom uľahčiť cestu k zeleným riešeniam – k zmenám v prevádzke, pri organizácii procesov v divadle, pri tvorbe inscenácií a rovnako v postprodukčnej fáze inscenovania a po derniére.

Časť I

Človek v konflikte s prírodou: Environmentálne problémy, ekologické myslenie a súžitie s prírodným svetom v slovenskom divadle

Kolokvium v júni 2022 sa zameria práve na to, akým spôsobom sa odzrkadľuje téma konfliktného vzťahu človeka s prírodou (a prírodným svetom) v celej šírke rôznych podôb a prejavov tejto témy v slovenskom divadle. Okrem stretnutia, prezentácie príspevkov a diskusie bude po stretnutí odborníčok a odborníkov nasledovať vydanie zborníka vybraných príspevkov.

Časť II

Udržateľnosť a cirkulárny model v prevádzke našich divadiel

Keďže projekt spočíva na výmene know-how, bude pozostávať zo stretnutia odborníčok a odborníkov na tému so zástupkyňami a zástupcami divadiel a tiež z prednášky, ankety pre divadlá, praktického workshopu pre zástupcov divadiel a vyvrcholiť by mal vznikom komplexného manuálu udržateľnosti. Vo výsledku by mal preto projekt uľahčiť cestu k environmentálnej udržateľnosti  v prevádzke, pri organizácii procesov v divadle, pri tvorbe inscenácií a rovnako v postprodukčnej fáze inscenovania a po derniére.

Projekt, ktorý vzniká v rámci činnosti Centra výskumu a vzdelávania v divadle, koordinuje teatrológ Milo Juráni (miloslav.jurani@theatre.sk), na ktorého sa môžete obracať pre ďalšie informácie.

Partner: Inštitút cirkulárnej ekonomiky

Posledná aktualizácia: 6. apríla 2022 / Komunikácia Protokol

Zdieľať