Archeologická rada sa v utorok 10. mája 2022 stretla na svojom ustanovujúcom zasadnutí v priestoroch Ministerstva kultúry SR. 

Za predsedu Archeologickej rady bol opätovne zvolený PhDr. Karol Pieta, DrSc. pôsobiaci v Archeologickom ústave SAV v Nitre a za podpredsedu Mgr. Martin Furman, PhD., pracovník Krajského pamiatkového úradu v Žiline.

Po zvolení svojho predsedu a podpredsedu sa rada venovala aktuálnym otázkam spojeným s pripravovanou novelou zákona o ochrane pamiatkového fondu. Viacero plánovaných novelizačných bodov sa totiž týka práve tejto problematiky.

Archeologická rada je poradným orgánom ministerky kultúry. Plní dôležitú úlohu v oblasti ochrany archeologického kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky.

Posledná aktualizácia: 12. mája 2022 / Komunikácia Protokol

Zdieľať