Záujemcovia a záujemkyne majú posledných pár hodín na zaslanie svojich prihlášok. Uzávierka podávania prihlášok do výberového konania na novú riaditeľku alebo nového riaditeľa Literárneho informačného centra (LIC) je v nedeľu 30. mája. Predpokladaný termín nástupu nového riaditeľa alebo novej riaditeľky je september 2021. Do výsledku výberového konania, resp. do konca augusta 2021, je dočasne poverená vedením LIC Beata Vlková. 

Výberové konanie podľa novej smernice

Výberové konanie bolo vyhlásené 30. apríla 2021 a riadi sa pravidlami novovytvorenej smernice MK SR o výberových konaniach, ktoré garantujú férový, otvorený a transparentný postup. Proces výberového konania prebieha v troch kolách. Súčasťou finálneho tretieho kola je vypracovanie a prezentácia Projektu riadenia a rozvoja zriadenej organizácie a tiež neverejné i verejné vypočutie kandidátov a kandidátok. Verejné vypočutie je nahrávané, vysielané naživo a neskôr sprístupnené na webovom sídle ministerstva. Tvoria ho tri časti – prezentácia uchádzača / uchádzačky, otázky výberovej komisie a otázky verejnosti. Na záver výberová komisia zhodnotí uchádzačov a uchádzačky s využitím štandardizovaného bodovacieho systému, určí ich poradie úspešnosti a odporučí ministerstvu kultúry víťaza alebo víťazku výberového konania.

Riaditeľ alebo riaditeľka LIC

Riaditeľ alebo riaditeľka Literárneho informačného centra je štatutárnym orgánom LIC, samostatne koná v mene organizácie a zastupuje jej záujmy. Zabezpečuje úlohy vyplývajúce z legislatívy spojenej s poslaním a právnou formou organizácie a zodpovedá za efektívne nakladanie s verejnými finančnými zdrojmi. Riadi činnosť organizácie a vedie jej pracovníkov – aktuálne riadi riaditeľ  LIC v internom pracovnom pomere 25 zamestnancov.

Riaditeľ alebo riaditeľka LIC sa zodpovedá gesčnému útvaru Ministerstva kultúry SR – sekcii umenia a kreativity, ktorá zabezpečuje koordináciu a metodické usmerňovanie činností organizácie, spoločnú tvorbu ročného kontraktu a jeho hodnotenie. Okrem toho tiež efektívne implementuje mechanizmy vyžadované zriaďovateľom ako strategické plánovanie, monitoring, pravidelné reporty, správy o činnosti, výročné správy, požiadavky na manažment kvality organizácie a podobne.

Literárne informačné centrum a SLOLIA

Literárne informačné centrum je štátna príspevková organizácia zameraná na literatúru. Patrí pod pôsobnosť Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a predmetom jej činnosti je monitorovanie, reflexia a propagácia súčasnej slovenskej literatúry. Jej úlohou je dokumentovať slovenskú literárnu tvorbu doma i v zahraničí. Literárne informačné centrum bolo zriadené k 1. júlu 1995.

Jednou z významných vlastných aktivít LIC je grantový systém SLOLIA, ktorý vznikol v roku 1996. Hlavným cieľom tohto dotačného systému je podporovať vydávanie prekladov slovenskej literatúry v zahraničí. O udeľovaní dotácií na jednotlivé prekladateľské projekty rozhodujú členovia Komisie SLOLIA – významní slovenskí spisovatelia a prekladatelia, ktorí zároveň svojou fundovanou prácou pomáhajú udržiavať vysoký štandard prekladov a ich realizácie v renomovaných svetových vydavateľstvách. S podporou dotačného systému bolo publikovaných od roku 1996 do súčasnosti v prekladoch vyše 860 slovenských knižných titulov v 33 cudzích jazykoch.

Všetky informácie o výberovom konaní nájdu záujemcovia a záujemkyne v Oznámení o výberovom konaní a v novej smernici o výberovom konaní. Dokumenty sú dostupné na webovom sídle Ministerstva kultúry SR – Výberové konania.

Posledná aktualizácia: 28. mája 2021 / Komunikácia Protokol

Zdieľať