Ministerstvo kultúry SR ako sprostredkovateľský orgán pre IROP (Integrovaný regionálny operačný program) pripravuje vyhlásenie novej výzvy „Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-19“ v rámci prioritnej osi č. 7: REACT-EÚ. 

Pomoc kultúre pokračuje

Cieľom novej dotačnej výzvy  je vytvorenie priaznivého prostredia pre udržanie a zvýšenie miery adaptability kultúrneho a kreatívneho priemyslu postihnutého pandémiou COVID-19. “Ministerstvo kultúry pomôže kultúrnym inštitúciám pripraviť sa na možné situácie podobné pandémii do budúcna, aby mohli okrem iného zabezpečiť vhodné technologické a hygienické podmienky pre návštevníkov, on-line predstavenia, interakciu s návštevníkmi, a udržať si ich priazeň do budúcnosti,“ povedala ministerka kultúry Natália Milanová.

Podpora bude orientovaná do obstarania a modernizácie materiálno-technického a technologického vybavenia kultúrnych inštitúcií, ako aj stavebných úprav súvisiacich s realizovaným zvyšovaním ich technologických a funkčných štandardov.

Nenávratný finančný príspevok 15 miliónov eur

Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na výzvu predstavuje sumu 14 850 600  eur. V rámci jednej žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) bude možné poskytnúť túto finančnú podporu len na jednu kultúrnu inštitúciu. Zriaďovatelia budú môcť predložiť viacero žiadostí o NFP na odlišné kultúrne inštitúcie v ich pôsobnosti.

“Výzva je určená pre kultúrne zariadenia, knižnice, múzeá a galérie, divadlá, hudobné inštitúcie, hvezdárne alebo planetáriá. Vzhľadom na to, že v podmienkach SR sú najväčšími prevádzkovateľmi a vlastníkmi kultúrnej infraštruktúry samosprávne kraje, obce, mestá, mestské časti a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie, výzva je zameraná na týchto prijímateľov,” špecifikovala ministerka Milanová.

“Niekoľkomesačné rokovania s ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie sa pretavili do výzvy, ktorá, verím, pomôže kultúrnej infraštruktúre priamo v regiónoch. Prinášame im možnosť investovať do veľmi zanedbanej oblasti, do ktorej sa neinvestovalo dlhé roky a v ktorej naozaj potrebujú obnovu. Veríme, že regióny túto možnosť využijú v čo najväčšej možnej miere,“ povedala štátna tajomníčka Zuzana Kumanová.

Pomoc až do výšky 200 000 eur na jeden projekt

Minimálna výška NFP na projekt bude predstavovať sumu 30 tisíc eur pre kultúrne inštitúcie typu knižnice, hvezdárne alebo planetáriá a 50 tisíc eur pre ostatné oprávnené kultúrne inštitúcie. Maximálna výška NFP bude 200 tisíc eur na projekt. Povinné spolufinancovanie zo zdrojov prijímateľov a prijímateliek je stanovené vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov.

Príklad možnosti čerpania: Spišské divadlo, ktorého zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj, má zastaralú javiskovú techniku i sedenie pre divákov a chce si doplniť dezinfekčné brány na vchod pre väčšiu bezpečnosť. Vďaka tejto výzve môže získať až 200 tisíc eur, aby mohlo zabezpečiť vhodné technologické a hygienické podmienky pre návštevníkov a návštevníčky a fungovanie divadla. 

Jednoduchšie žiadanie

Jednou z priorít nového vedenia Ministerstva kultúry SR je od začiatku  zjednodušiť podmienky poskytnutia všetkých dotácií a nenávratných finančných príspevkov pre prijímateľov a prijímateľky. “S potešením môžem povedať, že sa nám to podarilo aj v tomto prípade. Počet vyžadovaných podmienok sa  nám podarilo výrazne znížiť, čo považujem za skvelý posun vpred,” doplnila ministerka Milanová.

Predpokladaný termín vyhlásenia výzvy je plánovaný na začiatok augusta 2021. “Ministerstvo kultúry sa zároveň už v tejto chvíli snaží o prípadné navýšenie sumy 14 850 600  eur v rámci tejto výzvy v prípade vysokého záujmu o túto dotáciu zo strany oprávnených žiadateľov,” dodal generálny riaditeľ Sekcie SO pre IROP PO3 ministerstva kultúry Tibor Bohó.

Posledná aktualizácia: 16. júla 2021 / Komunikácia Protokol

Zdieľať