Ministerstvo kultúry pokračuje v otvorených výberových konaniach, v ktorých hľadá najschopnejších odborníkov do čela svojich organizácii. Už druhý decembrový týždeň sa uskutočnia vypočutia kandidátov na generálneho riaditeľa, alebo generálnu riaditeľku Slovenského technického múzea (STM).

Do výberového konania na vedenie tejto pamäťovej a fondovej inštitúcie prišli kompletné prihlášky od štyroch uchádzačov. Na základe posúdenia životopisov, projektov, motivačných listov a vykonania hĺbkových pohovorov výberová komisia pozvala do tretieho kola všetkých štyroch. Sú to títo kandidáti: Juraj Bochňa, Miroslav Hájek, Ladislav Mixtaj a Zuzana Šullová.

Tretie kolo sa uskutoční 9. a 10. decembra 2020 v sídle  ministerstva kultúry. Bude mať dve časti, neverejné a verejné vypočutie. V rámci neverejného vypočutia výberová komisia každého kandidáta oboznámi s výsledkami kontroly referencií z jeho doterajšej kariéry. Členovia komisie sa tiež môžu pýtať na prax a skúsenosti. Počas následného verejného vypočutia pred výberovou komisiou a verejnosťou predstaví každý uchádzač svoj projekt rozvoja a riadenia STM. Zároveň odpovie na otázky komisie aj verejnosti.

Verejnosť si vypočutie pozrie prostredníctvom online prenosu na webovej stránke ministerstva. Podrobnosti o online prenose a o používaní elektronickej aplikácie na kladenie otázok oznámi ministerstvo na svojej webovej stránke v deň verejného vypočutia. Po vypočutí zostaví komisia poradie uchádzačov a odporučí ministerke najvhodnejšieho. Zápisnicu z celého výberového konania aj s odôvodneniami rozhodnutia komisie a tiež záznam z verejného vypočutia zverejní ministerstvo po skončení výberového konania.

Kandidátov na vedenie STM posúdi 7-členná výberová komisia. Troch členov menovala priamo ministerka, a to Katarínu Garčárovú (zástupkyňa ministerky z vecne príslušného organi­začného útvaru MK SR), Evu Babitzovú (externá odborníčka s reputáciou a dlhodobou praxou v oblasti manaž­mentu) a Miloslava Čaploviča (externý odborník s reputáciou a dlhodobou praxou v riadení verejnej organizácie, ktorá je rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou mimo oblasti kultúry).

Za personálnu poradkyňu ako externú odborníčku, menovala ministerka na návrh Osobného úradu MK SR Petru Gondžúrovú. Ďalších troch členov komisie vymenovala ministerka na základe návrhov z externého prostredia. Sú medzi nimi: Marián Majerník (zástupca zamestnancov STM), Radovan Hudák (externý odborník s reputáciou a dlhodobou praxou experta na danú oblasť navrhnutý zástupcami akademického prostredia) a Dušan Buran (externý odborník s reputáciou a dlhodobou praxou v oblasti pôso­benia STM navrhnutý riaditeľom Fondu na podporu umenia).

Životopisy uchádzačov o pozíciu generálneho riaditeľa / generálnej riaditeľky STM možno nájsť na https://www.culture.gov.sk/ministerstvo/ministerstvo-kultury-sr/organizacie-ministerstva/vyberove-konania/generalny-riaditel-riaditelka-slovenskeho-technickeho-muzea/. Ministerstvo pozýva odbornú aj širokú verejnosť, aby sa s nimi oboznámili a v prípade záujmu poskytli tiež spätnú väzbu ku kandidátom na e-mailovú adresu: vyber.riaditelstm@culture.gov.sk.

 

Ministerstvo kultúry vyhlásilo výberové konanie na štatutára STM 2. októbra a záujemcovia sa mohli prihlásiť do 2. novembra. Riadi sa pravidlami novej ministerskej smernice o výberových konaniach, ktoré garantujú férový, otvorený a transparentný postup.

STM od marca tohto roka dočasne vedie Zuzana Šullová. Poverená dočasným vedením bola potom, ako po 29 rokoch odišiel do dôchodku generálny riaditeľ múzea Eugen Labanič. Múzeum spravuje niekoľko nehnuteľných technických kultúrnych pamiatok a v piatich pobočkách predstavuje vybrané témy vývoja vedy, výroby, techniky, železničnej, cestnej a leteckej dopravy a priemyslu na Slovensku.

Posledná aktualizácia: 30. novembra 2020 / Komunikácia Protokol

Zdieľať