Ministerstvo kultúry v roku 2023 prerozdelí dotácie v programe Obnovme si svoj dom (OSSD) vo výške takmer 15 miliónov eur.  Rezort kultúry každý rok na jeseň vyhlasuje dotačné výzvy pre obnovu pamiatok na Slovensku. Ročne tak podporí cez svoje dotačné programy v priemere až 500 pamiatok. Aktuálne vedenie ministerstva kultúry systematicky pracuje na skvalitňovaní tohto dotačného programu – na jednej strane navyšovaním finančných prostriedkov a na druhej strane zefektívňovaním vnútorného fungovania a štruktúry dotačného systému.   

Program Obnovme si svoj dom tvorí šesť podprogramov, z ktorých každý má svoje špecifické zameranie v oblasti obnovy pamiatok. Dohromady tak vytvárajú unikátny dotačný mechanizmus, ktorý umožňuje ministerstvu kultúry systematickú, efektívnu a kontinuálnu podporu obnovy kultúrneho dedičstva. Ministerstvo dnes zverejňuje výzvy vo všetkých podprogramoch programu Obnovme si svoj dom (podprogramy 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 a 1.6).

1.1 Obnova kultúrnych pamiatok 

1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva 

1.3 Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu 

1.4 Obnova historických parkov a architektonických areálov v kritickom stavebno-technickom stave 

1.5 Komplexná obnova pamiatok s prioritou ochrany a obnovy 

1.6 Reštaurovanie kultúrnych pamiatok 

Nový podprogram zameraný na reštaurovanie

Tento rok ministerstvo kultúry vytvorilo v rámci dotačného programu Obnovme si svoj dom nový podprogram 1.6 Reštaurovanie kultúrnych pamiatok. Nový podprogram vznikol odčlenením z dotačného podprogramu OSSD 1.1 (Obnova kultúrnych pamiatok). Pôvodný podprogram 1.1 spájal obnovu i reštaurovanie pamiatok a ročne zaznamenal približne 600 žiadostí, pričom až tretina z nich sa zameriavala na reštaurovanie. V záujme zefektívnenia procesu spracovania žiadostí preto ministerstvo vytvorilo nový podprogram, v rámci ktorého bude tiež zriadená samostatná hodnotiaca komisia. Komisie jednotlivých podprogramov budú zasadať súbežne, čo prinesie rýchlejšie vyhodnotenie doručených žiadostí.

Nový dotačný podprogram 1.6 bude podporovať reštaurátorský výskum, reštaurovanie kultúrnych pamiatok, historických zvonov, historických hudobných nástrojov, historických pecí a kachlí,  prícestných kaplniek a pamätníkov, fasád, okien či dverí, reštaurovanie náhrobkov alebo hrobiek a podobne. Plánovaná alokácia v tomto podprograme je približne 1 milión eur.

“Ochrana a obnova kultúrnych pamiatok je jednou z našich priorít. Keď sme prišli na ministerstvo kultúry, výška dotácií na obnovu pamiatok bola približne 12 miliónov eur. V priebehu minulého roka sa nám ju podarilo navýšiť a v tomto roku už bola hodnota prerozdeľovaných prostriedkov pre pamiatky vo výške 14,7 milióna eur,” informovala na dnešnej tlačovej konferencii ministerka kultúry Natália Milanová.

“Celkovo sa nám podarí počas jednej sezóny podporiť vďaka programu Obnovme si svoj dom približne 500 pamiatok. Požiadavky z pohľadu počtu projektov a finančných prostriedkov sú však vyššie a my stále pracujeme na tom, aby sa nám financie podarilo navyšovať a aby sme kultúrne dedičstvo našich predkov dokázali obnovovať v oveľa väčšej miere ako doteraz. Dnes bude spustená výzva dotačného programu Obnovme si svoj dom, ktorá bude obsahovať šesť podprogramov, z toho jeden je úplnou novinkou – prichádzame so špeciálnym podprogramom pre reštaurovanie. Veríme, že tento krok zefektívni proces hodnotenia žiadostí zameraných na reštaurovanie, ktorých ročne obdržíme až približne 200,” dodala ministerka kultúry Natália Milanová.

Prioritou nového podprogramu v nadchádzajúcom roku budú nástenné maľby

Slovensko v tomto roku získalo značku Európskeho dedičstva European heritage label (EHL), ktorá je ekvivalentom značky UNESCO na európskej úrovni. Zápis získali stredoveké nástenné maľby v dvanástich kostoloch na Gemeri a Malohonte. Ministerstvo kultúry určuje každý rok vo svojich dotačných programoch priority, ktoré vplývajú na zameranie jednotlivých realizovaných obnov, opráv, rekonštrukcií či reštaurovania. Vzhľadom na tohtoročné udelenie značky EHL budú jednou z priorít v novom podprograme 1.6 práve nástenné maľby.

Podávanie žiadostí

Žiadateľské subjekty môžu svoje projekty prihlásiť do 13. decembra 2022. Doručené žiadosti budú posudzované systémom hodnotenia projektov odbornými komisiami pre jednotlivé podprogramy. Oprávnenými žiadateľmi je široké spektrum subjektov od fyzických osôb, právnických osôb, VÚC, cez občianske združenia, neziskové organizácie a nadácie až po neinvestičné fondy či registrované cirkvi a náboženské spoločnosti. Na jednu národnú kultúrnu pamiatku je pritom možné podať iba jednu žiadosť v rámci všetkých podprogramov OSSD.

Všetky potrebné informácie sú zverejnené na webstránke ministerstva kultúry. V záujme uľahčenia podávania žiadostí je možné podať žiadosť kompletne elektronicky prostredníctvom  www.slovensko.sk. Rozhodnutia o pridelení, resp. nepridelení dotácií jednotlivým subjektom by mali byť známe v apríli budúceho roka.

Posledná aktualizácia: 7. novembra 2022 / Komunikácia Protokol

Zdieľať