Ministerstvo kultúry vyhlásilo 22. marca 2021 výberové konanie na generálneho riaditeľa alebo generálnu riaditeľku Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚ SR). Záujemcovia a záujemkyne môžu posielať svoje prihlášky do 23. apríla 2021.

 

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky a jeho história

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky je štátnou rozpočtovou organizáciou a špecializovaným orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu s celoslovenskou pôsobnosťou. Jeho zriaďovateľom je ministerstvo kultúry a historickým predchodcom Pamiatkový ústav založený v roku 1951. Pamiatkový úrad SR vznikol 1. 4. 2002 na základe zákona NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu a bol postavený na základoch Pamiatkového ústavu a pracovníkov okresných a krajských úradov, ktorí zodpovedali za štátnu pamiatkovú starostlivosť.

Činnosť Pamiatkového úradu

PÚ SR vykonáva v druhom stupni štátnu správu na úseku ochrany pamiatkového fondu vo veciach, o ktorých v prvom stupni rozhodujú jednotlivé Krajské pamiatkové úrady (KPÚ). Štatutárnym orgánom pamiatkového úradu je generálny riaditeľ/generálna riaditeľka. Na úrovni KPÚ riadia ich činnosť krajskí riaditelia a riaditeľky. Sídlami jednotlivých KPÚ sú Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava a Žilina, niektoré KPÚ majú zriadené aj pracoviská v okresných mestách. Aktuálne je do 30. júna 2021 dočasne poverený vedením PÚ SR PhDr. Radoslav Ragač, PhD.

Pamiatkový úrad vedie Ústredný zoznam pamiatkového fondu SR (nehnuteľných a hnuteľných kultúrnych pamiatok, pamiatkových rezervácií a pamiatkových zón) a tiež osobitný archív v oblasti ochrany pamiatkového fondu. Medzi činnosti PÚ SR patria okrem iného i rozvoj teórie a metodológie reštaurovania a zabezpečovanie výskumných a reštaurátorských prác ako účelovej pomoci štátu na ohrozených kultúrnych pamiatkach.

PÚ SR pri svojej činnosti spolupracuje s občianskymi združeniami a nadáciami zriadenými na záchranu, využívanie a prezentáciu pamiatkového fondu. Podieľa sa tiež na medzinárodných projektoch ochrany a obnovy kultúrnych pamiatok a pamiatkových území a spolupracuje s medzinárodnými organizáciami a partnerskými inštitúciami v zahraničí.

 

Výzvy pre nové vedenie PÚ SR

Zámerom ministerstva kultúry ako zriaďovateľa Pamiatkového úradu Slovenskej republiky je, aby organizácia naďalej plnila úlohy, ktoré jej vymedzuje pamiatkový zákon. Od úspešného uchádzača alebo uchádzačky ministerstvo kultúry zároveň očakáva celkové zefektívnenie riadenia PÚ SR. Záujemcovia a záujemkyne sa vo svojich predložených projektoch riadenia a rozvoja zriadenej organizácie majú zamerať na profesionálne posilnenie manažérskych kapacít a oblasti marketingu i práce s publikom. Úlohami nového vedenia budú tiež optimalizácia organizačnej štruktúry a pracovných pozícií, ktorá bude reflektovať očakávané činnosti či zvyšovanie odborných štandardov a aktívne riešenie etických dilem.

Výberové konanie prebieha podľa novovytvorenej smernice MK SR o výberových konaniach, ktorá garantuje férový, otvorený a transparentný postup. Všetky potrebné informácie nájdu záujemcovia a záujemkyne v Oznámení o výberovom konaní a tiež v novej smernici o výberovom konaní. Dokumenty sú dostupné na webovom sídle Ministerstva kultúry SR – Výberové konania.

Posledná aktualizácia: 7. apríla 2021 / Komunikácia Protokol

Zdieľať