Ministerstvo kultúry týmto vyhlásením reaguje na medializované informácie o záujme Kanadsko-Slovenskej obchodnej komory kúpiť kaštieľ v Budmericiach. MK bude mať rovnakú odpoveď pre všetkých záujemcov, ktorí by chceli kaštieľ kupovať.

Platná legislatíva neumožňuje správcovi majetku štátu predĺžiť nájomnú zmluvu, ale v zmysle zákona o správe majetku štátu je  povinný uzatvoriť len novú zmluvu o nájme, a to so záujemcom, ktorý v osobitnom ponukovom konaní ponúkne najvyššie trhové nájomné, pričom maximálna doba nájmu je 5 rokov.   

Vzhľadom na skutočnosť, že nie je možné dohodnúť také nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel také alebo porovnateľné nehnuteľnosti (porovnateľné s kaštieľom Budmerice), správca majetku štátu stanoví trhovú cenu nájmu na základe znaleckého posudku. Ministerstvo ponukové konanie pripravuje, momentálne sa vypracováva znalecký posudok.

MK neplánuje predať kaštieľ v Budmericiach a má záujem, aby kaštieľ Budmerice aj naďalej slúžil svojmu doterajšiemu účelu. 

Posledná aktualizácia: 11. marca 2020 / MKSR Admin

Zdieľať