Konferencia Kultúra a náš svet (Vízie a kontexty – Výzvy a priority), ktorej hlavným organizátorom je Ministerstvo kultúry SR, sa bude konať 16. a 17. mája 2022 v novej budove Slovenského národného divadla. Podujatie je príležitosťou pre diskusiu a získanie dôležitých vstupov a príspevkov do vznikajúcej Stratégie kultúry a kreatívneho priemyslu Slovenskej republiky 2030. Konferencia zároveň ponúkne účastníkom rôzne mierky pohľadu na kultúru v súčasnom svete, od globálneho pohľadu po úzko špecializované prístupy.

Prvý deň konferencie

Počas prvého dňa sa program zameria na vízie kultúry v súčasnom svete a na vykreslenie kontextu, v ktorom sa nachádza kultúra na Slovensku po tridsiatich rokoch samostatnosti. Kontextom tvorby stratégie sa budú venovať popoludňajšie panelové diskusie a prezentácie venované spolupráci a možnostiam prepojenia rôznych strategických dokumentov. Na záver dňa zástupcovia prípravného tímu stratégie predstavia zámer a metódy svojej práce aj možnosti participácie odbornej verejnosti.

Druhý deň konferencie

Druhý  deň konferencie bude venovaný workshopom, v ktorých účastníci a účastníčky budú diskutovať o potrebách a výzvach v kultúrnych a kreatívnych odvetviach, a to v kontexte aktuálnych spoločenských, politických a environmentálnych zmien. Cieľom stretnutí je sformulovať návrhy priorít kultúrnej politiky na najbližšie roky a načrtnúť ich zoradenie podľa dôležitosti a naliehavosti.

„Spojenie ,náš svet’ z názvu konferencie odkazuje na rozmanitosť chápania kultúry – niekto rozmýšľa v intenciách svojho špecializovaného odboru alebo sektora či rezortu, niekto sa venuje kultúre na regionálnej úrovni, na úrovni kraja alebo mesta, niekto pracuje v kontexte štátu alebo vyšších štruktúr (Európska únia, medzinárodné inštitúcie a siete, celý svet). Globálne a univerzálne je pre nás rovnocenné s lokálnym a špecializovaným, ale zároveň sú spojenými nádobami,“ hovorí gestorka tvorby Stratégie kultúry a kreatívneho priemyslu Mária Beňačková Rišková.

S dôrazom na široký záber názorov a podnetov priamo z aktívneho prostredia kultúry budú na konferencii zastúpení aktéri naprieč kultúrnymi a kreatívnymi odvetviami. Zúčastnia sa na nej zástupcovia Ministerstva kultúry SR a jeho zriaďovaných organizácií, ako aj iných orgánov štátnej správy, taktiež zástupcovia samosprávy, poradných orgánov ministerky kultúry, profesijných organizácií, zoskupení, členovia Platformy pre kultúrny a kreatívny priemysel MK SR a zástupcovia nezriaďovanej kultúry.

Konferencia sa uskutoční prezenčne a úvodná časť bude dostupná aj online prostredníctvom streamovania na profile Platformy pre kultúrny a kreatívny priemysel. Prezentácie budú pre účely archivácie a ďalšieho spracovania nahrávané. Vstup na konferenciu je bezplatný.

Program konferencie

Na prvý deň konferencie sa môžete zaregistrovať prostredníctvom vyplnenia prihlasovacieho formulára. Registrácia je otvorená na prvý deň konferencie. Miesta v tematických workshopoch druhého dňa sú z organizačných a priestorových dôvodov vyhradené pre pozvaných zástupcov odbornej verejnosti. Závery workshopov budú zverejnené a budú na ne nadväzovať ďalšie pracovné stretnutia a diskusie.

Program konferencie je zverejnený TU.

Podujatie na sociálnej sieti Facebook nájdete TU.

Kontakt na organizátorov konferencie: strategia2030@culture.gov.sk

Hlavný organizátor konferencie: Ministerstvo kultúry SR

Spolupráca: Platforma pre kultúrny a kreatívny priemysel, Inštitút kultúrnej politiky MK SR, OZ Stojíme pri kultúre, Slovenské národné divadlo

Posledná aktualizácia: 10. mája 2022 / MKSR Admin

Zdieľať