Partnermi súťaže sú  Slovenský plynárenský priemysel a. s., Nadácia SPP a Združenie historických miest a obcí Slovenskej republiky.

Kritériami hodnotenia sú kvalita, účelnosť, vhodnosť procesu prípravy a realizácie obnovy alebo reštaurovania kultúrnej pamiatky alebo pamiatkového územia na princípe vedeckých poznatkov a s ohľadom na prínos pre ochranu pamiatkových hodnôt. Podmienkou prihlásenia do súťaže je ukončenie ucelenej časti komplexnej obnovy alebo reštaurovania kultúrnej pamiatky alebo pamiatkového územia v predchádzajúcom kalendárnom roku.

V utorok 25. októbra 2011 odborná porota ukončila svoju činnosť a súťaž vyhodnotila. V súťažnej kategórii obnova alebo reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky boli udelené štyri tituly Kultúrna pamiatka roka, ktoré získali bez uvedenia poradia:

–   za reštaurovanie monumentálneho stredovekého sochárskeho diela – súsošia Golgoty  a komplexné reštaurovanie nástennej           výmaľby a mobiliáru svätyne Baziliky sv. Egídia v Bardejove,

–    za prinavrátenie historickej Aponiovskej knižnice do obnoveného kaštieľa a parku v Oponiciach,

–    za príkladnú obnovu meštianskeho domu na Kammerhofskej ulici č.16 v Banskej Štiavnici,

–   za reštaurovanie hlavného oltára Nanebovzatia Panny Márie  a bočného oltára Panny Márie Škapuliarskej v r.k. Kostole sv. Mikuláša biskupa v Domaniži. 

 

Okrem týchto ocenených boli v súťaži nominované v kategórii „obnova alebo reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky“:

–   historická radnica a zvonica v Levoči,

–   kočiareň – lapidárium sôch D. Stanettiho v budove radnice mesta Kremnica

–   socha sv. Jána Nepomuckého v Kremnici,

–   ECAV kostol v Bátovciach,

–   historická budova soľného úradu  v Liptovskom Hrádku,

–   r.k. Kostol sv. Rozálie v Komárne,

–   mestské opevnenie v Bardejove (úsek opevnenia),

–   Pamätník M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji,

–   kaštieľ v Kráľovej Lehote,

–   ľudový dom v Sobotišti,

–   Vila Alica v Starom Smokovci,

–   Dežöfiho palác v Bratislave,

–   Palác Motešických v Bratislave,

–   park pri zámku v Pezinku.

Vlastníci ocenených pamiatok získavajú osvedčenie o udelení a užívaní titulu Kultúrna pamiatka roka 2010, finančnú odmenu vo výške 8 300,- € (poskytuje Nadácia SPP a Slovenský plynárenský priemysel, a.s.) a  výtvarný symbol súťaže Fénixa, symbolizujúceho znovuzrodenie kultúrnej pamiatky.

Poslaním súťaže je podporovať zodpovedný prístup vlastníkov národných kultúrnych pamiatok a predstaviteľov samosprávy miest a obcí k ochrane kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky. Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže Kultúrna pamiatka roka je Ministerstvo kultúry SR. Ministerstvo pri organizovaní súťaže spolupracuje s vedeckými a odbornými inštitúciami z oblasti ochrany pamiatkového fondu a s partnermi súťaže.

Cieľom súťaže z hľadiska prínosu pre ochranu pamiatkových hodnôt je oceniť prípravu a realizáciu obnovy/reštaurovania kultúrnych pamiatok, ale aj prípravu a realizáciu obnovy historického prostredia na území pamiatkových zón a pamiatkových rezervácií. Výsledky súťaže sa vyhlasujú na jeseň príslušného kalendárneho roka, pri príležitosti výročia založenia prvej špecializovanej štátnej inštitúcie na ochranu pamiatkového fondu na území Slovenska v podmienkach prvej Československej republiky.

Posledná aktualizácia: 11. marca 2020 / MKSR Admin

Zdieľať