Ministerstvo kultúry SR spúšťa druhú fázu registrácie v programe Kultúrne poukazy 2022. Ide o pokračovanie projektu, ktorý pomáha priblížiť žiakov a žiačky bližšie ku kultúre. Žiadosť kultúrnej inštitúcie je možné registrovať do 30. júna. 

Na kultúrne podujatia pre žiakov pôjde 2,5 milióna eur

Ministerstvo kultúry SR vyčlenilo v rámci kultúrnych poukazov na tento rok čiastku 2 500 000 eur. Suma predstavuje zreálnenie ich využitia za uplynulé roky. Hodnota kultúrnych poukazov na jedného žiaka bude stanovená na 3 eurá.

“Naším cieľom je, aby si deti počas školy vytvárali vzťah k umeniu v jeho najrozmanitejších formách. Prostredníctvom kultúrnych poukazov motivujeme školy, aby so svojimi žiakmi navštevovali divadlá, múzeá, galérie či knižnice, a tak medzi nimi vytvárali jedinečné puto, ktoré bude trvať celý život. Vzdelávanie a kultúra sú silno prepojené a čím pevnejšie toto prepojenie bude, tým sebavedomejšie a silnejšie bude aj Slovensko,” hovorí ministerka kultúry Natália Milanová.

Ako možno využiť kultúrne poukazy?

Do tohtoročného programu “Kultúrne poukazy” sa cez dotačný systém Ministerstva kultúry SR môžu zapojiť základné a stredné školy. Prvá fáza registrácie škôl bola spustená 22. marca 2022. Prostredníctvom kultúrnych poukazov je možné zaplatiť vstupné do divadiel, múzeí, galérií a kultúrnych stredísk. Okrem toho môžu byť použité tiež na úhradu zápisného do knižníc a podobných účastníckych poplatkov.

Vhodné kultúrne podujatia

Kultúrne poukazy je možné uplatniť výlučne na podujatia vhodné pre deti a mládež. Tieto kultúrne podujatia musia zároveň spĺňať niekoľko ďalších kritérií. Podmienkou je fyzická prítomnosť žiakov; umelecký, kultúrny alebo kultúrno-vzdelávací charakter a prínos podujatia; ako aj jeho kvalitné spracovanie po formálnej a obsahovej stránke.

Ktoré kultúrne inštitúcie sa môžu zapojiť do programu Kultúrne poukazy?

Spomínané podujatia sa môžu konať v inštitúciách v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR (múzeá, galérie, divadlá, knižnice) a v kultúrnych inštitúciách zriadených krajmi alebo obcami (kluby, komunitné centrá a pod.). Zapojiť sa môžu tiež prevádzkovatelia kultúrnych inštitúcií, ktorí majú v zriaďovacej listine alebo štatúte v predmete činnosti uvedené poskytovanie umeleckej, kultúrnej alebo kultúrno-vzdelávacej činnosti.

Podrobnosti upravených pravidiel tohto dotačného programu sú zverejnené vo výzve a na webovej stránke https://www.kulturnepoukazy.sk/.

Posledná aktualizácia: 19. mája 2022 / Komunikácia Protokol

Zdieľať