Ministerstvo kultúry SR (MK SR) hľadá v týchto dňoch nového generálneho riaditeľa alebo novú generálnu riaditeľku pre svoju zriaďovanú inštitúciu – Literárne informačné centrum (LIC). Do výberového konania, ktoré bolo vyhlásené 25. augusta 2021, sa môžu záujemcovia a záujemkyne o riadenie tejto organizácie prihlásiť do 27. septembra 2021.

Literárne informačné centrum

Organizačnými zložkami Literárneho informačného centra sú útvar riaditeľa, redakcia Knižnej revue,  redakcia časopisu Slniečko, oddelenie zahraničných projektov, oddelenie domácich projektov, oddelenie informatiky a marketingu a ekonomicko-hospodárske oddelenie.

Koncepcia činnosti Literárneho informačného centra vychádza z objektívne danej štruktúry literárneho života na Slovensku a možností, ktoré staršia i moderná slovenská literatúra (vrátane literatúr menšín) poskytuje pri prehlbovaní medzikultúrnej komunikácie SR so svetom.

Koncepčné ciele LIC sa zameriavajú najmä na organizovanie a zabezpečovanie účasti SR na medzinárodných knižných veľtrhoch; systematickú podporu prekladov slovenskej literatúry do iných jazykov; propagáciu a prezentáciu slovenskej literatúry v zahraničí; podporu zahraničných prekladateľov a slovakistov; spoluprácu so zahraničnými prekladateľskými organizáciami; vydávanie periodických publikácií (časopis SLNIEČKO a mesačník KNIŽNÁ REVUE) a neperiodických publikácií;  prezentáciu slovenskej literatúry a literárnych informácií prostredníctvom informačného systému LINDA (Literárna informačná databáza); šírenie a podporu pôvodnej knižnej tvorby LIC; a odborné, analytické, poradenské a iné výstupy prostredníctvom MK SR pre orgány štátnej správy a EÚ.

Očakávania od nového vedenia

Od úspešného uchádzača alebo uchádzačky výberového konania sa očakáva zefektívnenie riadenia LIC, posilnenie manažérskych kapacít, profesionálne posilnenie projektového riadenia a tvorby rozpočtu na základe princípov programového rozpočtovania, taktiež v oblasti vlastnej produkcie a inovátorskej práce s autorskou, prekladateľskou, vydavateľskou a čitateľskou verejnosťou.

Úlohou nového vedenia LIC bude zároveň vytváranie nových kontaktov, prepojení a vzájomnej spolupráce s autormi a spisovateľskými komunitami; optimalizácia organizačnej štruktúry a pracovných pozícií, ktorá bude reflektovať očakávané činnosti a úlohy organizácie; efektívne využívanie pridelených verejných finančných zdrojov a získavanie ďalších finančných príjmov mimo štátneho rozpočtu.

Nový štatutár alebo štatutárka bude mať za úlohu dodržiavanie vysoko profesionálnych vzťahov, umeleckej slobody tvorby, zvyšovanie odborných štandardov a aktívne riešenie etických dilem.

Do predchádzajúceho výberového konania, ktoré bolo vyhlásené 30. apríla 2021, sa prihlásili dvaja uchádzači, pričom jeden z nich dobrovoľne počas procesu odstúpil a druhý nebol komisiou odporučený na post riaditeľa. Výberový proces sa preto opakuje. Do výsledku tohto výberového konania, resp. do konca februára 2022, je dočasne poverená vedením LIC Beata Vlková. Všetky informácie o výberovom konaní nájdu záujemcovia a záujemkyne v Oznámení o výberovom konaní a v novej smernici o výberovom konaní. Dokumenty sú dostupné na webovom sídle Ministerstva kultúry SR – Výberové konania.

Posledná aktualizácia: 20. septembra 2021 / Komunikácia Protokol

Zdieľať