Ministerka kultúry Silvia Hroncová, ako predsedníčka Rady vlády Slovenskej republiky pre kultúru a kreatívny priemysel, vyhlásila dnes výzvy na spoluprácu a predkladanie písomných návrhov na zástupcov za oblasť pamäťových a fondových inštitúcií (múzeá, galérie, knižnice), kultúrno-osvetovú činnosť a nehmotné kultúrne dedičstvo, za oblasť obnovy a ochrany pamiatkového fondu, pamiatkových území, archeologických nálezov a nálezísk, za oblasť scénického umenia a hudby, za oblasť literatúry a vydavateľstiev, za oblasť audiovízie a médií, za oblasť vizuálneho umenia, architektúry, dizajnu a herného priemyslu, za cirkvi a náboženské spoločnosti do Rady vlády Slovenskej republiky pre kultúru a kreatívny priemysel.

Nomináciu je možné zaslať písomne prostredníctvom pošty, doručiť osobne do podateľne Ministerstva kultúry Slovenskej republiky alebo elektronickým spôsobom cez portál verejnej správy www.slovensko.sk s využitím kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP) najneskôr do 7. novembra 2023. Termín doručenia nominácie je v prípade zaslania poštou dátum na poštovej pečiatke, v prípade odovzdania v podateľni pečiatka s dátumom podania, v prípade podania elektronickým spôsobom dátum uvedený v elektronickej doručenke.

Radu vlády Slovenskej republiky pre kultúru a kreatívny priemysel ako svoj poradný, odborný koordinačný a iniciatívny orgán zriadila vláda Slovenskej republiky v roku 2012 na riešenie otázok súvisiacich s rozvojom kultúry a kreatívneho priemyslu, podporou tvorby a ochranou kultúrneho dedičstva, s cieľom posilniť význam kultúry a potrebu systematického dialógu, ako aj nevyhnutnosť koordinovaného postupu medzi rezortom kultúry, inými ministerstvami a ústrednými orgánmi štátnej správy, zástupcami územnej samosprávy, osobnosťami kultúrnej obce a cirkvami a náboženskými spoločnosťami. Uznesením vlády Slovenskej republiky bol 27. septembra 2023 schválený nový Štatút Rady vlády Slovenskej republiky pre kultúru a kreatívny priemysel, ktorý upravuje postavenie, pôsobnosť, zloženie a orgány rady, ako aj práva a povinnosti členov rady vlády. Rada vlády bude mať 23 členov, jej predsedom je minister kultúry. Členmi rady vlády budú zástupcovia orgánov štátnej správy, splnomocnenci vlády Slovenskej republiky, zástupcovia orgánov územnej samosprávy a zástupcovia kultúrnej obce, cirkví a náboženských spoločností.

Viac informácií tu.

Posledná aktualizácia: 11. októbra 2023 / Komunikácia Protokol

Zdieľať