Ministerstvo kultúry SR (MK SR) vyhlásilo 25. augusta 2021 nové výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa alebo riaditeľky Literárneho informačného centra (LIC).

Výberové konanie sa opakuje

Výberové konanie sa riadi pravidlami novovytvorenej smernice MK SR o výberových konaniach, ktoré garantujú férový, otvorený a transparentný postup. Proces výberového konania prebieha v troch kolách. Súčasťou finálneho tretieho kola je vypracovanie a prezentácia Projektu riadenia a rozvoja zriadenej organizácie a tiež neverejné i verejné vypočutie kandidátov a kandidátok. Verejné vypočutie je nahrávané, vysielané naživo a neskôr sprístupnené na webovom sídle ministerstva. Tvoria ho tri časti – prezentácia uchádzača / uchádzačky, otázky výberovej komisie a otázky verejnosti. Na záver výberová komisia zhodnotí uchádzačov a uchádzačky s využitím štandardizovaného bodovacieho systému, určí ich poradie úspešnosti a odporučí ministerstvu kultúry víťaza alebo víťazku výberového konania.

Do predchádzajúceho výberového konania, ktoré bolo vyhlásené 30. apríla 2021, sa prihlásili dvaja uchádzači, pričom jeden z nich dobrovoľne počas procesu odstúpil a druhý nebol komisiou odporučený na post riaditeľa. Výberový proces sa preto opakuje. Záujemcovia a záujemkyne sa môžu prihlásiť do 27. septembra 2021. Vo svojich projektoch rozvoja a riadenia sa majú zamerať na to, aby bolo LIC  otvorenou inštitúciou pre literárnych umelcov a umelkyne zo Slovenska aj zo sveta. LIC by malo reagovať na aktuálne dianie a trendy v literárnom umení v medzinárodnom kontexte, realizovať účasť na významných literárnych podujatiach v Slovenskej republike, vytvárať systematickú a proaktívnu podporu prekladov slovenskej literatúry. Cieľom MK SR ako zriaďovateľa LIC je, aby do čela tejto inštitúcie nastúpila rešpektovaná osobnosť, ktorá zabezpečí nielen autorskú slobodu pre tvorbu, jej hodnotový rozvoj a prezentáciu, ale zvýši transparentnosť, nezávislosť a efektívnosť hospodárenia a fungovania Literárneho informačného centra.

Štatutárny orgán LIC

Riaditeľ alebo riaditeľka Literárneho informačného centra je štatutárnym orgánom LIC, samostatne koná v mene organizácie a zastupuje jej záujmy. Zabezpečuje úlohy vyplývajúce z legislatívy spojenej s poslaním a právnou formou organizácie a zodpovedá za efektívne nakladanie s verejnými finančnými zdrojmi. Riadi činnosť organizácie a vedie jej pracovníkov – aktuálne riadi riaditeľ  LIC v internom pracovnom pomere 25 zamestnancov.

Riaditeľ alebo riaditeľka LIC sa zodpovedá gesčnému útvaru Ministerstva kultúry SR – sekcii umenia a kreativity, ktorá zabezpečuje koordináciu a metodické usmerňovanie činností organizácie, spoločnú tvorbu ročného kontraktu a jeho hodnotenie. Okrem toho tiež efektívne implementuje mechanizmy vyžadované zriaďovateľom ako strategické plánovanie, monitoring, pravidelné reporty, správy o činnosti, výročné správy, požiadavky na manažment kvality organizácie a podobne.

Literárne informačné centrum je štátna príspevková organizácia zameraná na literatúru. Patrí pod pôsobnosť Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a predmetom jej činnosti je monitorovanie, reflexia a propagácia súčasnej slovenskej literatúry. Jej úlohou je dokumentovať slovenskú literárnu tvorbu doma i v zahraničí. Literárne informačné centrum bolo zriadené k 1. júlu 1995.

Všetky informácie o postupe výberového konania a jeho podmienkach nájdu záujemcovia a záujemkyne v Oznámení o výberovom konaní a tiež v novej smernici o výberovom konaní. Dokumenty sú dostupné na webovom sídle Ministerstva kultúry SR – Výberové konania. Do výsledku tohto výberového konania, resp. do konca februára 2022, je dočasne poverená vedením LIC Beata Vlková.

Posledná aktualizácia: 13. septembra 2021 / Komunikácia Protokol

Zdieľať