Ministerstvo kultúry SR sa stalo koordinátorom medzirezortnej pracovnej skupiny v záujme ochrany detí pred manipulatívnymi svetonázorovými a spirituálnymi skupinami. Jednou z priorít iniciatívy je vytvorenie unikátnej platformy na medzirezortnú odbornú diskusiu a zdieľanie skúseností v tejto oblasti.

Aktivity danej pracovnej skupiny pod vedením cirkevného odboru rezortu kultúry postupne priniesli do popredia potrebu vytvorenia jednoduchého manuálu o nebezpečných spoločenstvách, ktorý by bol určený pre všetky zainteresované inštitúcie a ktorý by poskytol základné informácie o možných rizikách nevhodného svetonázorového ovplyvňovania detí a mládeže.

Výsledkom tejto snahy je vznik letáku pre deti, ich rodičov a učiteľov, ale aj pre všetkých, ktorí s deťmi a mládežou pracujú. Medzirezortná pracovná skupina ho pripravila v spolupráci s Národným koordinačným strediskom pre riešenie problematiky násilia na deťoch pri ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny (NKS). Cieľom tohto letáku a následnej mediálnej kampane je zvýšenie informovanosti o možných rizikách nevhodného ovplyvňovania detí a mládeže svetonázorovými skupinami, resp. o rizikách pôsobenia negatívnych spirituálnych spoločenstiev na deti a mládež, a zároveň poskytovanie informácií o možnostiach pomoci a príslušné kontakty. Leták je prístupný aj v jazykoch národnostných menšín (v maďarskom, rómskom, rusínskom, ukrajinskom a nemeckom).

“Všetci vieme, aké zložité je v dnešnom obrovskom prívale informácií rozpoznať pravdivé informácie od nepravdivých. Je to náročné pre nás dospelých, nieto ešte pre malé deti. V dnešnej rýchlo sa meniacej dobe deti často hľadajú odpovede na svoje otázky v neprehľadnom a ťažko kontrolovateľnom svete internetu. Mnohí samozvaní proroci, liečitelia či podsúvači názorov ich tu oslovujú záludnými spôsobmi a tieto deti nemajú šancu odhaliť, že vchádzajú do niečoho, čo je pre nich nebezpečné. Rodičia prídu často príliš neskoro na to, že ich deti sú v takýchto spolkoch alebo komunikujú s podobnými spoločenstvami,” hovorí v súvislosti s problematikou štátna tajomníčka MK SR Viera Leščáková. “Preto som veľmi rada, že vznikol leták, ktorý je takpovediac ťahákom pre deti, ako rozpoznať takéto nebezpečné konanie na internete. Je zároveň veľmi dobrou pomôckou pre rodičov detí a pre pedagógov, ako deťom osvetliť to, ako sa na internete vyvarovať tomu, aby sa nedali nalákať na veci, ktoré neskôr môžu ovplyvniť ich zdravý vývoj,” dodáva Viera Leščáková.

“Chcela by som zdôrazniť, že nejde len o deti, ktorým je tento leták určený, ale ide aj o dospelých, ktorí sa snažia týmto deťom pomôcť a často si nevedia rady, pretože k tejto problematike je dostupných veľmi málo informácií. Nejde len o náboženské skupiny, ale o rôzne svetonázorové spoločenstvá, ktoré sa v poslednej dobe objavujú či už na internete, v médiách, ale dokonca i priamo v školách, kde sa dokážu dostať aj do vyučovacích programov, a to bez toho, aby riaditelia, pedagógovia a rodičia vedeli, že v pozadí je možno nejaké manipulatívne spoločenstvo. Náš informačný leták vznikol práve preto, lebo už dlhšie sme vnímali absenciu týchto informácií. Snažili sme sa doň zahrnúť všetky dôležité znaky, ako rozpoznať nebezpečné spoločenstvo od bezpečného a aby bol nielen pre deti, ale aby aj dospelí, ktorí za deti zodpovedajú, vedeli s jeho pomocou vytvárať deťom bezpečné prostredie. Zároveň veríme, že leták je iba prvým krokom, a že bude nasledovať vytvorenie metodickej príručky a vzdelávanie pedagógov v tejto oblasti,” vysvetlila Katarína Bartal z Cirkevného odboru Ministerstva kultúry SR.

“Chceme upozorniť na to, že nebezpečné spoločenstvá existujú, sú naozaj prítomné aj na Slovensku a často nie sú rozpoznateľné na prvý pohľad. Preto potrebujeme takýto informačný materiál, aby sme vedeli rozpoznať ich spoločné znaky, aby sme vedeli, s čím sa stretávame a aké následky to môže zanechať na deťoch. Na riešení tejto problematiky budeme participovať v troch úrovniach – prvá je pomoc samotným deťom alebo ľuďom, ktorí sa nachádzajú v takýchto nebezpečných spoločenstvách, a to prostredníctvom našich poradcov na linke Viac ako ni(c)k; druhou rovinou, v ktorej budeme pôsobiť, sú koordinátori ochrany detí pred násilím, ktorí pôsobia v regiónoch a prispejú k vzdelávaniu odbornej verejnosti v tejto oblasti a k distribúcii informácií; a treťou rovinou nášho pôsobenia je laická verejnosť – rodičia, susedia, príbuzní, všetci tí, ktorí môžu rozpoznať nebezpečné spoločenstvo a pomôcť – aj pre nich sú určené naše informačné materiály a kontakty,” vysvetlila riaditeľka Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch pri ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Mária Vargová.

Ministerstvo kultúry zároveň pripravuje realizovanie vzdelávacích aktivít pre členov a členky medzirezortnej pracovnej skupiny ako aj pre širšiu odbornú verejnosť pracujúcu s deťmi a mládežou v predmetnej oblasti. Ambíciou ministerstva je vytvoriť stabilný a komunikačne operatívne prepojený medzirezortný tím, ktorý by pod záštitou cirkevného odboru prepájal jednotlivých aktérov schopných pomôcť deťom a ich rodičom pri riešení problémov. Témou rokovaní medzirezortnej pracovnej skupiny je tiež potreba viac pracovať s edukáciou na základných a stredných školách, aby deti dokázali rozlíšiť, ktoré hodnoty sú spojené so zdravým a najmä bezpečným spoločenstvom. Preto v blízkej budúcnosti v spolupráci s odborníčkami a odborníkmi ministerstvo kultúry pripraví metodickú príručku k práci s letákom a prevencii v tejto oblasti.

Informačný leták je k dispozícii na tomto linku.

Posledná aktualizácia: 8. septembra 2022 / Komunikácia Protokol

Zdieľať