Ministerstvo kultúry SR dnes predložilo do medzirezortného pripomienkového konania novelu Zákona o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností. Rezort kultúry materiál pripravil v zmysle programového vyhlásenia vlády SR, kde vláda deklarovala, že si uvedomuje význam spoločenského postavenia cirkví, náboženských spoločností a bude podporovať ich angažovanosť vo veciach verejného záujmu, vrátane ich dostatočného finančného ohodnotenia. Účinnosť novely by mala byť platná od 1. januára 2025.

 

„Aj touto novelou napĺňame programové vyhlásenie vlády. Mnohým cirkevným subjektom príspevok štátu nepostačuje ani na vyplácanie minimálnej mzdy. Táto novela teda reflektuje na požiadavky, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe a požiadaviek niektorých dotknutých subjektov. Z nich je zrejmá potreba zmeniť faktory ovplyvňujúce výšku príspevku štátu,“ uviedla ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová. V tejto súvislosti pripomenula, že v súčasnosti cirkvi používajú až 97 % príspevku na mzdové náležitosti. „Priemerná mzda duchovného v roku 2023 bola z príspevku štátu 763 eur,“ upozornila.

 

Novela zákona navrhuje nahradiť doterajšie ukazovatele, ktorými sú priemerná miera medziročného rastu inflácie v hospodárstve SR a mieru valorizácie platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme za jediný ukazovateľ. Konkrétne mieru medziročného rastu sumy minimálnej mzdy pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou určenej na príslušný kalendárny rok podľa osobitného predpisu. Medziročné navýšenie príspevku štátu sa navrhuje na 1,1-násobok sumy nárastu príspevku štátu podľa tejto miery rastu minimálnej mzdy.

 

Ďalšou novinkou by mala byť zmena úpravy rozdelenia príspevku štátu medzi jednotlivé cirkvi tak, aby každá cirkev dostala z príspevku štátu rovnakú sumu ako v predchádzajúcom roku zvýšenú o mieru medziročného rastu minimálnej mzdy. Zo zvyšku celkového medziročného navýšenia príspevku štátu dostane každá cirkev ešte časť podľa pomeru počtu jej veriacich.

 

Novela zákona prichádza tiež so zvýšením, resp. znížením sumy príspevku štátu pre konkrétnu cirkev. Zvýšenie alebo zníženie počtu veriacich konkrétnej cirkvi o viac ako 10 % zistenej v sčítaní obyvateľstva má za následok zvýšenie alebo zníženie sumy príspevku štátu pre túto cirkev o jednu tretinu tohto percentuálneho zvýšenia alebo zníženia.

 

Počíta sa tiež s jednorazovým zvýšením príspevku štátu na rok 2025 nad rámec bežného výpočtu príspevku štátu, pričom v tomto prípade ide o kompenzáciu prudkého nárastu minimálnej mzdy od roku 2019. Zmena nastane aj v tom, že cirkvi budú odbremenené od podávania žiadostí o príspevok štátu aj na nasledujúci rok, ak im bol poskytnutý v predchádzajúcom roku.

 

Posledná aktualizácia: 17. mája 2024 / Komunikácia Protokol

Zdieľať