Ministerstvo kultúry vyhlásilo vo štvrtok 30. marca 2023 výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľky alebo riaditeľa Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici (ŠVK BB). Proces výberového konania sa riadi pravidlami smernice ministerstva kultúry o výberových konaniach, ktorá garantuje férový, otvorený a transparentný postup. Záujemcovia a záujemkyne o post riaditeľky alebo riaditeľa knižnice sa môžu prihlásiť do 30. apríla 2023.

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici je pokračovateľkou Mestskej verejnej knižnice, ktorá vznikla v roku 1926. Štatút vedeckej knižnice získala 1. marca 1970.

Tvoria ju referát pre ochranu utajovaných skutočností, CO a BOZP, odbor riaditeľa (sekretariát, podateľňa a registratúrne stredisko, referát projektového manažéra, referát pre výstavnú činnosť, oddelenie informačných technológií), odbor ekonomiky a prevádzky (ekonomické oddelenie, oddelenie prevádzky), odbor knižničných a informačných činností (odbor doplňovania a spracovania fondov, oddelenie správy fondov, oddelenie starostlivosti o čitateľa, oddelenie medzinárodnej spolupráce, oddelenie výskumu a bibliografie), literárne a hudobné múzeum.

Poslanie Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici

Poslaním Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici je prostredníctvom knižnično-informačných technológií zabezpečovať slobodný prístup k poznatkom a informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov; uspokojovať kultúrne, informačné, vedeckovýskumné a vzdelávacie potreby verejnosti; podporovať celoživotné vzdelávanie, nezávislé rozhodovanie a duchovný rozvoj. Na základe prieskumu a vedeckého výskumu zhromažďovať, vedeckými metódami zhodnocovať, odborne spracovávať a sprístupňovať múzejné zbierkové predmety, archívne dokumenty a databázy.

Očakávania od nového vedenia

Ministerstvo kultúry má od nového vedenia Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici viaceré očakávania. Úlohou nového vedenia bude budovanie a zabezpečovanie knižnično-informačných služieb, ochrana fondov, taktiež proaktívna reakcia na aktuálne trendy a dianie v kultúre, nadväzovanie spoluprác s domácimi i zahraničnými partnermi a budovanie atraktívnej a modernej expozície. Úlohou novej štatutárky alebo štatutára bude aj aktívna participácia v oblasti rozvoja a implementácie kultúrnej politiky.

Predpokladaný termín nástupu nového riaditeľa alebo novej riaditeľky je júl 2023. Do výsledku tohto výberového konania je dočasne poverená vedením ŠVK BB PhDr. Oľga Doktorová.

Všetky informácie o postupe výberového konania a jeho podmienkach nájdu záujemcovia a záujemkyne v Oznámení o výberovom konaní a tiež v smernici o výberovom konaní. Dokumenty sú dostupné na webovom sídle MK SR – Výberové konania.

Posledná aktualizácia: 31. marca 2023 / Komunikácia Protokol

Zdieľať