Po úspešnom zavŕšení prvého cyklu implementácie modelu kvality CAF (The Common Assessment Framework) získaním prestížneho medzinárodného ocenenia Efektívny používateľ modelu CAF, Ministerstvo kultúry SR (MK SR) kontinuálne vstúpilo do druhej fázy procesu implementácie – do etapy udržateľnosti.

Proces sa začne samohodnotením, v ktorom rezort využije množstvo praktických skúseností získaných z predchádzajúceho obdobia. Výsledkom samohodnotenia bude II. Samohodnotiaca správa, ktorá bude mapovať obdobie posledných 3 rokov fungovania ministerstva. Etapa udržateľnosti  bude  ukončená v apríli 2024 a cieľom ministerstva kultúry je opätovne obhájiť titul Efektívny používateľ modelu CAF.

Snahou ministerstva kultúry je aj naďalej postupovať v implementácii modelu CAF, pokračovať v uplatňovaní a rozvoji takého systému manažérstva kvality, prostredníctvom ktorého môže vplývať na zvyšovanie kvality a efektívnosť vykonávaných činností rezortu.

Prestížne medzinárodné ocenenie Efektívny používateľ modelu CAF pre ministerstvo kultúry

Ministerstvo kultúry obdržalo titul Efektívny používateľ modelu CAF v máji tohto roka. Odovzdanie certifikátu bolo zavŕšením procesu implementácie modelu CAF v rámci národného projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy. Projekt bol podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa.

Ministerstvo kultúry realizovalo proces implementácie od septembra 2020. Počas 20 mesiacov implementácie prešiel rezort fázou samohodnotenia a zlepšovania. Prvá etapa procesu bola ukončená Externou spätnou väzbou modelu CAF, ktorá zhodnotila implementáciu modelu CAF zo strany MK SR. Počas hodnotenia ministerstvo preukázalo pozitívny prístup k procesnému riadeniu, napĺňanie princípov výnimočnosti a správne smerovanie k trvalému zlepšovaniu, vďaka čomu sa stal rezort držiteľom titulu Efektívny používateľ modelu CAF.

Posledná aktualizácia: 30. septembra 2022 / Komunikácia Protokol

Zdieľať