Ministerstvo kultúry  zverejnilo novú dotačnú výzvu. Žiadatelia v nej môžu predkladať  svoje projekty zamerané na kultúrne aktivity osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva.

Zameranie dotačného programu

V rámci výzvy sú vítané projekty zamerané na kultúrne aktivity týchto osôb a skupín s dôrazom na podporu rovnosti príležitostí, integrácie do spoločnosti, prevencie a eliminácie všetkých foriem násilia, diskriminácie, rasizmu, xenofóbie a extrémizmu, podporu výchovy k tolerancii, posilnenia sociálnej a rodinnej súdržnosti a rozvoja medzikultúrneho dialógu.

Program je zameraný na podporu kultúrnych aktivít osôb so zdravotným postihnutím – s telesným, mentálnym, zrakovým a sluchovým postihnutím, vrátane osôb s psychickými ochoreniami a ochrany duševného zdravia, seniorov, detí a mládeže ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením.

Ciele a priority dotačného programu

Cieľom programu je zároveň podpora kultúrnych aktivít zameraných na posilnenie rodinnej súdržnosti (napr. mnohodetných rodín, rodín s jedným rodičom a pod.), kultúrnej integrácie migrantov, kultúry dospelých osôb ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením (napr. klienti centier pre deti a rodiny s resocializačným programom, odchovanci detských domovov, ľudí vracajúcich sa z výkonu trestu odňatia slobody, a pod.), osôb dlhodobo nezamestnaných, osôb bez domova a pod.

Medzi priority programu patrí tiež kultúrna integrácia migrantov, prevencia a eliminácia domáceho násilia, podpora rodovej rovnosti (podpora rovnosti príležitostí žien a mužov), prevencia a eliminácia všetkých foriem násilia, diskriminácie, rasizmu, xenofóbie a extrémizmu, prevencia obchodovania s ľuďmi, výchova k tolerancii, predchádzanie predsudkov a stereotypov, posilňovanie vzťahov medzi znevýhodnenými skupinami a majoritou i vzťahov medzi znevýhodnenými skupinami obyvateľstva navzájom.

Projekty  je možné predkladať v nasledovných podprogramoch:

podprogram 2.1 Živá kultúra
podprogram 2.2 Vydavateľská a publikačná činnosť
podprogram 2.3 Periodická tlač (noviny a časopisy)
podprogram 2.4 Neformálne vzdelávanie a výskum
podprogram 2.5 Fyzická debarierizácia
podprogram 2.6 Informačná debarierizácia

Novinka – podprogram 2.6 Informačná debarierizácia

V porovnaní s minulým rokom do programu pribudol nový podprogram Informačná debarierizácia, ktorý vznikol odčlenením z pôvodného podprogramu Živá kultúra a jej sprístupňovanie. Podprogram 2.6 Informačná debarierizácia je zameraný na podporu odbúravania informačných bariér a podporu prístupnosti kultúry pre osoby so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Cieľom je zlepšenie prístupnosti kultúry, umenia a kultúrneho dedičstva. Nástrojmi informačnej debarierizácie sú digitalizácia a iné nové technológie; využívanie QR kódov a Braillovho písma; hmatom prístupné exponáty – 3D exponáty a 3D modely; audiokomentáre pre osoby so zrakovým postihnutím a videokomentáre pre osoby so sluchovým postihnutím (okrem oblasti audiovízie); titulkovacie zariadenia, tlmočenie do slovenského posunkového jazyka; zavádzanie audiofrekvenčného slučkového zosilňovacieho systému v koncertných a divadelných sálach a kinosálach a podobne.

Ministerstvo kultúry v rámci tejto výzvy vyčlenilo finančné prostriedky vo výške 1 060 000,- eur. Termín uzávierky predkladania žiadostí je 7. júna 2022 (vrátane).

V rámci trvania výzvy pripravuje ministerstvo kultúry v spolupráci s Národným osvetovým centrom a Výskumným a školiacim centrom bezbariérového navrhovania CEDA Fakulty architektúry a dizajnu STU v Bratislave informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov v podprograme 2.5 Fyzická debarierizácia, ktorý sa uskutoční online 23. mája 2022.

Viac informácií o príslušnom programe je k dispozícii na webovom sídle ministerstva kultúry.

Celé znenie výzvy nájdu žiadatelia na tomto linku.

Dotáciu nie je možné poskytnúť na projekty, ktorých cieľom je šíriť násilie, diskrimináciu, rasizmus, xenofóbiu, homofóbiu, antisemitizmus a ostatné prejavy intolerancie.

Posledná aktualizácia: 4. mája 2022 / Komunikácia Protokol

Zdieľať