Po založení Platformy pre kultúrny a kreatívny priemysel (platforma) v auguste minulého roka Ministerstvo kultúry pokračuje v aktivitách zameraných na podporu kultúrneho a kreatívneho priemyslu (KKP). Jednou z nich je online konferencia spomínanej platformy venovaná téme  strategickej podpory KKP na úrovni rezortov a samospráv.

Konferencia tématicky nadväzuje na prvú online diskusiu platformy, ktorá sa konala v decembri minulého roka a zúčastnili sa jej štátni tajomníci Ministerstva kultúry, Ministerstva hospodárstva a zástupca štátnej tajomníčky Ministerstva dopravy a výstavby. Dôležitou súčasťou konferencie bude moderovaná diskusia venovaná medzirezortnej spolupráci v KKP, do ktorej boli pozvané viaceré ministerstvá s cieľom hovoriť o postavení kultúrnych a kreatívnych sektorov naprieč dotknutými rezortmi, poukázať na nevyhnutnosť medzirezortnej spolupráce v tejto oblasti, ako aj zdôrazniť prínos KKP pre aktivity v oblasti hospodárstva, sociálnych vecí a environmentálnej stability v kontexte trvalo udržateľného rozvoja.

Na diskusiu následne nadviažu ďalšie časti programu ako prednáška zahraničného experta Ragnara Siila z Estónska o strategickom prístupe ku KKP na úrovni miestnej a regionálnej samosprávy. Po nej bude nasledovať prezentácia dvoch príkladov dobrej praxe z európskeho prostredia. Záver konferencie bude venovaný ďalšej diskusii, v rámci ktorej budeme s prizvanými zástupcami slovenských miest a krajov hovoriť o tvorbe strategických dokumentov pre oblasť KKP na úrovni samospráv, s cieľom poukázať na nevyhnutnosť systematického prístupu v podpore KKP, ktorý je založený na politikách reflektujúcich špecifiká konkrétneho územia a aktuálne potreby kreatívneho ekosystému. Vzhľadom na podobnú východiskovú situáciu a podmienky prostredia boli do tejto diskusie prizvaní aj reprezentanti z Českej republiky.

Konferencia sa uskutoční vo štvrtok 29. apríla od 09:00 do 13:30. Záujemcovia si konferenciu pozrú naživo prostredníctvom sociálnej siete Facebook na profile Platformy pre kultúrny a kreatívny priemysel. Bližšie informácie o programe zverejníme koncom tohto týždňa.

Posledná aktualizácia: 20. apríla 2021 / Komunikácia Protokol

Zdieľať