Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR už takmer 70 rokov vyhlasuje, odborne garantuje, metodicky riadi a koordinuje celoštátne postupové súťaže a prehliadky v oblasti záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby. Financovanie na fungovanie celého systému súťaží bolo posledné obdobie zabezpečované z Fondu na podporu umenia, rozpočtov samosprávnych krajov a z rozpočtu Národného osvetového centra. 1. mája nadobudla účinnosť novela zákona o kultúrno-osvetovej činnosti, ktorá Národnému osvetovému centru dopĺňa povinnosť postupové súťaže a prehliadky nielen vyhlasovať, garantovať alebo koordinovať, ale aj financovať. Na tento účel pribudne v nasledujúcom roku 2023 do rozpočtu Národného osvetového centra vyše milióna eur.

Národné osvetové centrum pripravilo transparentný systém žiadania, hodnotenia, prideľovania a distribúcie finančných prostriedkov organizátorom jednotlivých kôl postupových súťaží, ktorými sú predovšetkým regionálne a krajské osvetové a kultúrne zariadenia, umelecké školy, centrá voľného času či iné subjekty, ktorých predmetom činnosti je realizácia aktivít v oblasti umenia a kultúry. O finančné prostriedky budú môcť požiadať v období od 15. novembra do 15. decembra tohto roka prostredníctvom elektronického systému na webovom sídle Národného osvetového centra. Generálny riaditeľ Národného osvetového centra vymenuje odborné komisie, ktoré budú bodovo hodnotiť jednotlivé žiadosti na základe vopred určených kritérií a následne navrhnú rozdelenie finančných prostriedkov jednotlivým organizáciám na zasadnutí komisie.

Viac informácií o financovaní systému postupových súťaží Národným osvetovým centrom nájdete na www.nocka.sk/sutaze-a-neprofesionalne-umenie/financovanie-sutazi/. Znenie novely zákona na https://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-189#p3.

Posledná aktualizácia: 15. novembra 2022 / Komunikácia Protokol

Zdieľať