Národná rada Slovenskej republiky dnes schválila novelu zákona o Audiovizuálnom fonde (AVF), ktorá prináša významné zmeny v štruktúre a fungovaní fondu.

„Som presvedčená, že dnes sme urobili prvý krok k tomu, aby boli prostriedky z Audiovizuálneho fondu prerozdeľované transparentnejšie a spravodlivejšie,“ uviedla ministerka kultúry Martina Šimkovičová.

Navrhovaná novela zákona obsahuje kľúčové zmeny v niekoľkých oblastiach:

Počet členov Rady AVF sa zvyšuje z 9 na 13 a počet členov Dozornej rady AVF sa zvyšuje z 3 na 5. Tieto úpravy majú za cieľ zabezpečiť efektívnejšie rozhodovanie a kontrolu verejných financií, ako aj širšiu reprezentáciu rôznych segmentov audiovizuálneho sektora, čím sa posilní pluralita a diverzita názorov.

Novelou sa upravujú a detailnejšie sa definujú kompetencie jednotlivých orgánov. Rozhodovanie o pridelení finančných prostriedkov jednotlivým projektom sa presúva z riaditeľa fondu na Radu AVF, čo má za cieľ zvýšiť transparentnosť a kolektívnu zodpovednosť za rozhodnutia.

Dôvody na odvolanie riaditeľa AVF sa menia z obligatórnych na fakultatívne, čím rada bude môcť posúdiť okolnosti a závažnosť prípadného porušenia ustanovení zákona o AVF.

Upravuje sa administratívny poplatok aj pre žiadateľov o finančnú podporu formou štipendia, čím sa zrovnoprávni režim všetkých foriem poskytovania prostriedkov z fondu. Dopĺňajú sa dôvody, ktoré oprávňujú AVF zrušiť osvedčenie o registrácii filmového projektu, čo bolo vyžiadané aplikačnou praxou.

Rada AVF bude mať kompetenciu rozhodnúť o neverejnom režime svojich rokovaní, čo má za cieľ ochranu citlivých informácií a zabezpečenie diskrétnosti v procese rozhodovania.

Predložená novela zohľadňuje požiadavky na modernizáciu a zvýšenie transparentnosti fungovania Audiovizuálneho fondu. Zmeny prispejú k rozvoju slovenskej audiovizuálnej tvorby a podporia tvorcov z celého Slovenska.

Posledná aktualizácia: 1. júla 2024 / Komunikácia Protokol

Zdieľať