Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky spoločne s ďalšími spoluorganizátormi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Národným inštitútom vzdelávania a mládeže, Maticou slovenskou, Vydavateľstvom SPN – Mladé letá, vydavateľstvom Albatros Media Slovakia s. r. o., Spolkom slovenských spisovateľov, Jazykovedným ústavom Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied a Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí vyhlásilo v poradí už 32. ročník celoslovenskej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou s názvom Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko.

Tridsiaty druhý ročník súťaže je venovaný viacerým jubilejným výročiam, z ktorých dávame všetkým tvorivým žiakom a študentom, ako aj ich učiteľom do popredia 180. výročie vzniku slovenskej hymny či 155. výročie založenia ŽIVENY, prvého spolku slovenských žien. Z významných osobností, ktoré si pripomíname, spomeňme 340. výročie narodenia Mateja Bela, učenca, polyhistora, zakladateľa moderného zemepisu a dejepisu alebo 150. výročie narodenia spisovateľa Jozefa Gregora Tajovského.

Cieľom súťaže je formou prvých literárnych textov, pokusov o umelecké vyjadrenie myšlienok, prostredníctvom poézie a prózy rozvíjať systematický a hlbší záujem detí a mladých ľudí o slovenský jazyk, jeho výrazovú bohatosť, o kultúru, upozorňovať na významné udalosti v živote Slovákov, na osobnosti, ktoré sa zapísali do histórie slovenského národa, udržiavať kultúrne tradície a formovať aktívny prístup k súčasnému dianiu.

Súťaž je určená pre žiakov a študentov všetkých typov a druhov základných a stredných škôl na území Slovenskej republiky a všetkých typov a druhov základných a stredných škôl, vzdelávacích centier, víkendových škôl a organizácií Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorí súťažia v rámci 4. kategórie súťaže.

Prihlasovatelia zo Slovenskej republiky – školy – zaevidujú súťažné práce žiakov a študentov elektronicky prostredníctvom systému EduPage. Súťažné texty, ktorých autormi sú Slováci žijúci v zahraničí, zašlú ich prihlasovatelia zo zahraničia spolu s vyplneným prihlasovacím formulárom na mailovú adresu uvedenú vo vyhlásení súťaže. Uzávierka súťažných prác zo Slovenska aj zo zahraničia je 31. januára 2024.
Odborné poroty (ktorých členmi sú spisovatelia, redaktori, jazykovedci, prekladatelia, vydavatelia, pedagógovia) vyberú v každej súťažnej kategórii kandidátov na Hlavnú cenu, Cenu poroty a Čestné uznanie. V každej súťažnej kategórii môže byť udelená aj Osobitná cena poroty.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky udeľuje aj špeciálnu Cenu referátu štátneho jazyka v rámci 3. súťažnej kategórie, ktorá je určená súťažiacim študentom stredných škôl.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov literárnej súťaže sa uskutoční v júni 2024 v Nových Zámkoch, v meste Antona Bernoláka (1762 – 1813). Jazykovedec, autor bernolákovčiny (prvej spisovnej slovenčiny) v Nových Zámkoch žil a pracoval od roku 1797 až do svojej smrti ako dekan – farár a správca hlavnej mestskej školy.

Viac informácií o súťaži nájdete na webových stránkach Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a Národného inštitútu vzdelávania a mládeže.

Posledná aktualizácia: 7. novembra 2023 / Komunikácia Protokol

Zdieľať