Po podpise Zákona o Slovenskej televízii a rozhlase prezidentom SR Petrom Pellegrinim a zverejnení v Zbierke zákonov SR dnes vstúpil do platnosti nový zákon, vďaka ktorému má Slovensko od dnešného dňa novú verejnoprávnu inštitúciu.

„Dnešným dňom bol zavŕšený niekoľkomesačný náročný proces. Verím, že nová inštitúcia bude spĺňať všetky atribúty verejnoprávneho média. Moje poďakovanie patrí všetkým tým, ktorí sa na príprave zákona podieľali a podporili ho,“ povedala ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová.

V zmysle nového zákona vznikne Rada, v ktorej bude 4 členov menovať minister kultúry menovacím dekrétom, z toho jedného na návrh ministra financií. Zvyšných 5 členov sa bude voliť v pléne Národnej rady SR – väčšinou. Funkčné obdobie člena Rady bude 6 rokov a po novom nebudú rotovať.

Generálny riaditeľ bude po novom predkladať Koncepciu riadenia a rozvoja Slovenskej televízie a rozhlasu a jej programovej služby s dôrazom na verejný záujem. Rada bude schvaľovať uzavretie zmlúv STVR s tretím subjektom, ak výška plnenia zo zmluvného vzťahu prevyšuje sumu 1,5 milióna eur.

Zmeny sa dotknú aj spôsobu voľby a odvolávania generálneho riaditeľa. Toho bude voliť a odvolávať Rada jednoduchou väčšinou 5:4.

Vznikne aj nový orgán Etická komisia – poradný orgán Rady. Jej úlohou bude zaujímať stanoviská k dodržiavaniu štatútu programových pracovníkov a dodržiavaniu iných etických princípov zamestnancov STVR a externých spolupracovníkov. Zložená bude z 9 členov.

V pléne Národnej rady SR boli v rámci legislatívneho procesu schválené aj pozmeňujúce návrhy poslancov, ktoré vyplynuli z diskusie v rozprave. Medzi najdôležitejšie patrí návrh, ktorým sa do zákona dostala povinnosť vysielať programy zamerané na Slovákov žijúcich v zahraničí s cieľom posilniť povedomie „krajanstva“ a prispieť k udržiavaniu a rozvoju povedomia vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí.

Ďalším významným pozmeňujúcim návrhom bolo zavedenie povinnosti vysielania prostredníctvom regionálnych televíznych a rozhlasových štúdií. Tieto štúdiá budú zabezpečovať vysielanie najmenej 20 minút denne a podporovať tak rozvoj regionálnych štúdií najmä v Banskej Bystrici a v Košiciach. Umelecké súbory a telesá zriadené Slovenskou televíziou a rozhlasom budú podporovať aj pôvodnú slovenskú tvorbu, napríklad uvádzaním pôvodných slovenských hudobných diel.

Garantované bude tiež širšie poskytovanie televíznych programových služieb tým, že rozširuje povinnosť vysielania z dvoch na tri. Rovnako sa predĺžilo funkčné obdobie generálneho riaditeľa z piatich na šesť rokov, čo je potrebné pre dokončenie strednodobých projektov a aplikáciu strategických plánov.

FOTO: TASR archív

                                                                                                           

 

Posledná aktualizácia: 1. júla 2024 / MKSR Admin

Zdieľať