Ministerka kultúry Natália Milanová vymenovala v zmysle zákona o Fonde na podporu umenia (FPU) nového člena jej Rady. Za oblasť nehmotného kultúrneho dedičstva sa ním od 18. januára 2021 stane kurátor Slovenskej národnej galérie Dušan Buran.

Ministerstvo kultúry dostalo na základe výzvy na predkladanie návrhov na člena/členku Rady Fondu na podporu umenia za oblasť nehmotného kultúrneho dedičstva do 15. decembra 2020 päť návrhov. Možnosť ich predkladania mali od novembra minulého roka profesijné združenia a právnické osoby aktívne pôsobiace v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu. Z nich ministerka kultúry vybrala Dušana Burana ako odborníka v oblasti múzeí a galérií, hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva.

Buran je absolventom odboru dejín umenia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a Technickej univerzite v Berlíne.

V súčasnosti pracuje ako kurátor Zbierky gotického umenia a zároveň vedúci kurátor Zbierok starého umenia SNG v Bratislave. Venuje sa najmä stredovekému sochárstvu a maliarstvu, čiastočne i umeniu a architektúre 20. storočia či otázkam muzeológie a pamiatkovej starostlivosti.

Je editorom knihy Dejiny slovenského výtvarného umenia – Gotika. V rokoch 2014 – 2018 bol predsedom národného komitétu Medzinárodnej rady múzeí (ICOM Slovensko).

Posledná aktualizácia: 12. januára 2021 / Komunikácia Protokol

Zdieľať