Zástupcovia Platformy pre kultúrny a kreatívny priemysel zorganizovali 29. apríla 2021 v nadväznosti na minuloročnú diskusiu vybraných ministerstiev o postavení kultúrneho a kreatívneho priemyslu prvú online konferenciu s cieľom rozvíjať spoluprácu relevantných rezortov a samospráv.

Platforma pre kultúrny a kreatívny priemysel (ďalej len „platforma“)  si uvedomuje potrebu posilnenia koordinovanej spolupráce v oblasti strategickej podpory kultúrneho a kreatívneho priemyslu (ďalej len „KKP“) a zároveň nevyhnutnosť zintenzívnenia nie len medzirezortnej diskusie, ale aj dialógu so samosprávami a verejnosťou v záujme zabezpečenia fungujúceho kreatívneho ekosystému. Na základe uvedeného bolo hlavným cieľom predmetnej konferencie poskytnúť priestor na dôležité otázky v záujme podpory KKP z pohľadu pozvaných ministerstiev a samospráv.

Významnou bola prvá diskusia moderovaná Slavomírou Salajovou, ktorej sa zúčastnili štátni tajomníci z Ministerstva kultúry SR (ďalej len „ministerstvo kultúry“), Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva životného prostredia SR, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstva dopravy a výstavby SR, ako aj generálny riaditeľ Inštitútu kultúrnej politiky. Účastníci diskutovali o prepojení témy KKP medzi jednotlivými ministerstvami, o význame a dosahu kultúrnej a kreatívnej ekonomiky, o zohľadnení tejto témy v rámci agendy iných rezortov, ako aj o identifikácii partnerov ministerstva kultúry v oblasti KKP.

Následne bola spustená video-prednáška Ragnara Siila, európskeho experta na kultúrnu politiku, o strategickom prístupe ku KKP na úrovni európskych samospráv, počas ktorej upriamil pozornosť na príklady dobrej praxe z európskeho prostredia. V rámci predmetnej prednášky boli zároveň slovenským samosprávam odporučené vhodné formy podpory kreativity na regionálnej a lokálnej úrovni. Príklady dobrej praxe z európskeho prostredia boli predstavené aj prostredníctvom dvoch krátkych video-prezentácií partnerov projektu CREADIS-3, ktorého partnerom je aj ministerstvo kultúry.

Na záver sa konala online diskusia pozvaných samospráv na tému tvorby a implementácie stratégií zameraných na podporu KKP. Pozvanie do nej prijali zástupcovia slovenských a českých samospráv. Konkrétne išlo o zástupcov Trnavského samosprávneho kraja, Miest Nitra, Trnava, Trenčín, Košice, Žilina, Ostrava, Plzeň a Brno).

Viac informácií o aktivitách platformy nájdete na sociálnych sieťach Platformy pre kultúrny a kreatívny priemysel. V prípade záujmu môžete predmetnú konferenciu sledovať zo záznamu TU.

Posledná aktualizácia: 7. mája 2021 / Komunikácia Protokol

Zdieľať