OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie člena rady Slovenskej televízie a rozhlasu

 

 

 1. Predpoklady na výkon práce:

a) bezúhonnosť,

b) spôsobilosť na právne úkony,

c) vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,

d) 10 ročná preukázateľná prax v oblasti médií a audiovízie, ekonómie, práva alebo informačných

technológií,

e) znalosť štátneho jazyka,

f) politická neutralita.

 

 

 1. Zoznam požadovaných dokladov zaslaných do výberového konania:

a) písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania v štátnom jazyku,

b) profesijný životopis,

c) kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

d) písomný súhlas uchádzača, že ministerstvo môže na účely výberového konania spracúvať jeho

osobné údaje podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na účely výberového konania na nevyhnutne

potrebnú dobu,

e) čestné vyhlásenie o:

  1. spôsobilosti na právne úkony,
  2. pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, v diplome a v životopise,
  3. ovládaní štátneho jazyka,
  4. bezúhonnosti (od uchádzača, ktorý bude úspešný vo výberovom konaní a bude ministrom schválený a navrhnutý do funkcie, bude osobný úrad vyžadovať poskytnutie údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov ministerstvom),
  5. tom, že uchádzač nie je členom žiadnej politickej strany alebo hnutia a je politicky neutrálny,
  6. tom, že je odborníkom v danej oblasti a spĺňa požiadavku uvedenú v bode 1 písm. d).

f) koncepciu rozvoja verejnoprávneho vysielateľa s dôrazom na zabezpečenie mediálnych výstupov verejnej služby formát A4 (jedna strana).

Požadované doklady uvedené v bode 2 je potrebné zaslať do 12.7.2024 v zalepenej obálke s označením „VK na funkciu člena rady STVR)“ a s označením „Obálku neotvárať“ na adresu Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, osobný úrad, Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava.

 1. Priebeh a vyhodnotenie výberového konania:

Splnenie určených požiadaviek na uchádzačov bude hodnotiť na výberovom konaní výberová komisia, ktorú určí minister kultúry Slovenskej republiky.

Na výberové konanie budú pozvaní uchádzači spĺňajúci všetky predpoklady na výkon funkcie uvedené v bode 1 a doložené dokladmi uvedenými v bode 2 tohto oznámenia o vyhlásení výberového konania.

 1. Termín uskutočnenia výberového konania: 24.7.2024, Bratislava

Zaslaním písomnej žiadosti uchádzač berie na vedomie dátum a miesto uskutočnenia výberového konania.

 

 

Ďalšie informácie

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava

E-mail: ou@culture.gov.sk

Posledná aktualizácia: 3. júla 2024 / MKSR Admin

Zdieľať