Ministerka kultúry Natália Milanová odovzdala v pondelok 10. januára menovací dekrét novému riaditeľovi Slovenskej filharmónie Mariánovi Turnerovi. Do funkcie bol oficiálne uvedený dnes, 11. januára 2022. 

Transparentné výberové konania a procesy verejných vypočutí MK SR

Ministerstvo kultúry SR (MK SR) pokračuje v otvorených výberových konaniach a procesoch verejného vypočutia, v ktorých hľadá najschopnejších odborníkov a najschopnejšie odborníčky do čela svojich organizácií.

Proces verejného vypočutia na miesto generálneho riaditeľa alebo generálnej riaditeľky Slovenskej filharmónie vyhlásil rezort kultúry 13. septembra 2021 s uzávierkou podávania prihlášok do 15. októbra 2021. Proces verejného vypočutia sa riadil pravidlami novej smernice MK SR č. 9/2021, ktorá garantuje férový, otvorený a transparentný postup.

Sedem prihlásených, štyria kandidáti vo finálovom kole

Do procesu verejného vypočutia prišli kompletné prihlášky od siedmich uchádzačov. Tí boli pozvaní na neverejné vypočutie procesu verejného vypočutia, ktoré sa konalo 30. novembra 2021 v sídle MK SR. Zo siedmich prihlásených uchádzačov museli členovia poradného orgánu hlasovaním nadpolovičnou väčšinou vybrať maximálne piatich a minimálne troch najkvalifikovanejších. Do tretieho kola napokon postúpili štyria kandidáti: Pavel Bogacz ml., Anton Popovič, Stanislav Šurin a Marián Turner.

Verejné vypočutie týchto kandidátov na generálneho riaditeľa Slovenskej filharmónie sa uskutočnilo 15. decembra 2021. Uchádzači predstavili pred poradným orgánom a verejnosťou svoje projekty rozvoja a riadenia SF. Zároveň zodpovedali otázky verejnosti a členov poradného orgánu. Poradný orgán následne odporučil ministerke kultúry ako vhodných kandidátov Stanislava Šurina a Mariána Turnera.

Ministerstvo kultúry po skončení procesu verejného vypočutia zverejnilo na podstránke procesu verejného vypočutia na svojej webstránke zápisnicu z procesu, životopisy uchádzačov a prezentácie ich projektov a záznam z verejného vypočutia, ktorý bude dostupný 6 mesiacov.

Poradný orgán

Kandidátov na vedenie Slovenskej filharmónie posudzoval 7-členný poradný orgán v zložení: Matúš Bieščad (zástupca ministerky z vecne príslušného organizačného útvaru MK SR, predseda komisie, priamo menovaný ministerkou); Kateřina Kalistová (externá odborníčka s reputáciou a dlhodobou praxou v oblasti manažmentu, priamo menovaná ministerkou); Marie Kučerová (externá odborníčka s reputáciou a dlhodobou praxou v riadení verejnej organizácie, ktorá je rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou mimo organizácií zriadených MK SR, priamo menovaná ministerkou); Petra Gondžúrová (externá odborníčka – personálna poradkyňa, nominovaná riaditeľkou osobného úradu MK SR); Juraj Bubnáš a Martin Ruman (reprezentanti zamestnancov SF, tvorili kolektívneho člena poradného orgánu); Andrej Šuba (externý odborník s reputáciou a dlhodobou praxou v oblasti pôsobenia SF z akademického prostredia, nominovaný rektorom UK); Vladimír Godár (externý odborník s reputáciou a dlhodobou praxou v oblasti pôsobenia SF z prostredia nezávislej kultúry, nominovaný riaditeľom FPU).

Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia je príspevkovou organizáciou ministerstva kultúry. Rozvíja národnú hudobnú kultúru v Slovenskej republike, ktorú dôstojne reprezentuje v zahraničí, umelecky pripravuje a verejne predvádza diela slovenskej a svetovej hudobnej tvorby – a to aj v spolupráci s hosťujúcimi domácimi a zahraničnými umelcami. Usporadúva medzinárodný hudobný festival Bratislavské hudobné slávnosti a organizuje či  spoluorganizuje ďalšie významné festivaly, súťaže, koncerty hosťujúcich telies, súborov a sólistov počas svojej koncertnej sezóny i mimo nej. Vykonáva sprostredkovateľskú, vydavateľskú a propagačnú činnosť v oblasti hudobnej kultúry v rámci plnenia svojej činnosti, realizuje zvukové a audiovizuálne záznamy umeleckých výkonov členov svojich telies a hosťujúcich umelcov. Realizuje ďalšie významné kultúrne a kultúrno-spoločenské aktivity a podujatia v oblasti svojej pôsobnosti.

Posledná aktualizácia: 11. januára 2022 / Komunikácia Protokol

Zdieľať