Rada Slovenského filmového ústavu (SFÚ) podľa § 24 ods. 5 zákona č. 40/2015 Z.z. (zákon o audiovízii) a podľa príslušných ustanovení Rokovacieho poriadku rady SFÚ vyhlasuje výberové konanie na funkciu generálneho/-j riaditeľa/-ky SFÚ.

Výberové konanie a voľba generálneho/-j riaditeľa/-ky SFÚ na funkčné obdobie 5 rokov sa uskutoční na základe verejného vypočutia.

Do funkcie generálneho/-j riaditeľa/-ky SFÚ možno zvoliť len osobu s odbornými vedomosťami a skúsenosťami, ktorá spĺňa všeobecné predpoklady na výkon funkcie určené v § 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Za osobu s odbornými vedomosťami a skúsenosťami sa považuje fyzická osoba, ktorá má najmenej tri roky odbornej praxe v riadiacej funkcii a získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v oblasti audiovízie, alebo získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v inom odbore a má aj odbornú prax najmenej päť rokov v oblasti audiovízie.

Rada týmto zverejňuje výzvu na prihlásenie kandidátov na funkciu generálneho riaditeľa SFÚ.

Písomnú prihlášku kandidáta/-ky so všetkými povinnými prílohami je potrebné doručiť v zalepenej obálke s viditeľne označeným nápisom „VOĽBA GENERÁLNEHO RIADITEĽA – NEOTVÁRAŤ“, a to poštou na adresu Slovenský filmový ústav, Grösslingová 32, 81109 Bratislava alebo osobne na sekretariát SFÚ v sídle na uvedenej adrese (2. poschodie) do 11. apríla 2023.

Rozhoduje dátum poštovej podacej pečiatky, v prípade osobného doručenia rozhoduje dátum podacej pečiatky SFÚ. Osobne je možné prihlášku doručiť najneskôr do 16:00 hod. uvedeného dňa. Na neúplné prihlášky ani na prihlášky odovzdané na poštovú prepravu alebo podané SFÚ osobne po určenej lehote rada nebude prihliadať.

Povinnými prílohami prihlášky sú:

a) overená kópia vysokoškolského diplomu alebo iného rovnocenného dokladu, ktorým kandidát preukazuje dosiahnutie vysokoškolského vzdelania,

b) čestné vyhlásenie kandidáta o splnení podmienky odbornej praxe alebo riadiacej praxe,

c) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,

d) čestné vyhlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,

e) profesijný štruktúrovaný životopis kandidáta,

f) projekt riadenia SFÚ v nastávajúcom funkčnom období generálneho riaditeľa; projekt musí byť vypracovaný písomne v rozsahu minimálne 10 a maximálne 30 strán formátu A4 (prílohy sa do tohto rozsahu nezapočítavajú); projekt musí byť odovzdaný aj v elektronickej forme (formát .doc, .rtf alebo .pdf).

Ďalšie podrobnosti o priebehu voľby generálneho riaditeľa SFÚ a o výkone tejto funkcie obsahuje Rokovací poriadok SFÚ zverejnený na internetovej adrese www.sfu.sk. Informácie o činnosti a výsledkoch hospodárenia SFÚ v uplynulých obdobiach sú obsiahnuté vo výročných správach organizácie a v ďalších dokumentoch zverejnených na uvedenej internetovej adrese.

Posledná aktualizácia: 3. marca 2023 / Komunikácia Protokol

Zdieľať