Sedemdesiate výročie svojich organizácií si osvetári z celého Slovenska pripomenú päťdesiatkou podujatí od Sniny až po Bratislavu. Chýbať nebude ani špeciálny vlak s kultúrnym programom na železničných staniciach.                 

Viac ako 5 300 000 návštevníkov a 42 315 podujatí

Taký je výsledok štatistického zisťovania v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti spracovaného Národným osvetovým centrom za rok 2019, teda ešte pred epidémiou koronavírusu. Z tohto počtu realizovali miestne, mestské a regionálne kultúrne a osvetové strediská  viac ako 26 tisíc vzdelávacích aktivít a viac ako 10 tisíc rôznych súťaží, festivalov a prehliadok. Na aktivity miestnej a regionálnej kultúry sa na Slovensku využíva 2 125 objektov, v tom je i 1 138 kultúrnych domov. Kultúrno-osvetovú činnosť profesionálne realizuje 1 962 odborných zamestnancov, spolu s dobrovoľníkmi a zamestnancami na základe dohôd o práci alebo zmlúv však ide o 16 734 osôb, ktoré zabezpečovali kultúrno-osvetovú činnosť. Čísla hovoria o naozaj bohatom živote v oblasti miestnej kultúry, o záujme obyvateľov tvorivo využívať svoj voľný čas. Sú i argumentom pre vyššiu spoločenskú akceptáciu, chápanie opodstatnenosti kultúrno-osvetovej činnosti, neprofesionálnej záujmovej umeleckej činnosti, amatérskej tvorby či vzdelávania v miestnych a regionálnych podmienkach.

Práve aktuálny rok je pre kultúrno-osvetovú činnosť na Slovensku mimoriadny a jedinečný.  Je rokom, v ktorom si výrazná väčšina regionálnych a mestských kultúrnych inštitúcií, ako i Národné osvetové centrum v Bratislave pripomína 70. výročie svojho založenia. Počas doby existencie dokázali svoje spoločenské opodstatnenie a stali sa piliermi neprofesionálnej kultúry, amatérskej tvorby a neformálneho vzdelávania.

Založenie a vznik väčšiny domov osvety, z ktorých sa vyvinuli dnešné regionálne i mestské kultúrne a osvetové strediská, ako i zriadenie Osvetového ústredia v Bratislave – dnešného Národného osvetového centra v roku 1953, si chcú dôstojne pripomenúť obidve stavovské organizácie zastrešujúce regionálnu i mestskú a miestnu kultúru – Asociácia kultúrno-osvetových inštitúcií i Asociácia kultúrnych inštitúcií obcí i samotné Národné osvetové centrum. Spoločne a s podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky pripravili celý rad prezentačných i vzdelávacích podujatí i festivalov, realizovaných od marca do decembra 2023 v každom zo samosprávnych krajov Slovenska so spoločnou témou a logom Roka kultúrno-osvetovej činnosti. Od tých menších až po naozaj veľké celoštátne festivaly, od tradičných až po netradičné formy chcú ich realizátori prezentovať nielen výsledky svojej práce, ale najmä šikovnosť a talent ľudí, ktorí sa venujú tvorivej činnosti vo svojom voľnom čase. Chcú si aj zaspomínať na osobnosti, ktoré za uplynulé obdobie kreovali miestnu a regionálnu kultúru a takto prezentovať i jej bohatý potenciál. Medzi tie najzaujímavejšie bude patriť špeciálny „osvetársky“ vlak vypravený v máji z Košíc do Bratislavy, plný amatérskych umelcov, ku ktorým sa na jednotlivých vlakových staniciach budú pridávať ostatní muzikanti či speváci zo slovenských regiónov. Svoju púť ukončia spoločným programom v priestoroch V-klubu v Bratislave.

Rok kultúrno-osvetovej činnosti

Rok kultúrno-osvetovej činnosti odštartuje 20. marca o 13.00 hodine v priestoroch Dvorany Ministerstva kultúry Slovenskej republiky svojím slávnostným otvorením. Tu bude odprezentovaná myšlienka spoločného projektu i jeho jednotlivé aktivity. Súčasťou bude brífing pre novinárov a kultúrny program.

Kultúrno-osvetové inštitúcie zabezpečujú v rámci svojej pôsobnosti rozvoj záujmovej umeleckej činnosti, neprofesionálnej umeleckej tvorby, ako i činnosť v oblasti neformálneho vzdelávania, prevencie negatívnych spoločenských javov a plnia ďalšie úlohy a funkcie v zmysle Zákona č. 189/2015 Z.z. Realizujú vzdelávacie, prezentačné a súťažné podujatia rôzneho dosahu i rozsahu a plnia významnú funkciu v budovaní lokálnej kultúrnej identity a tvorivosti ako prejavu zodpovednosti ľudí k sebe samým, k ostatným, k hodnotám, ktoré vytvorili a prostrediu, ktoré ich obklopuje. Vytvárajú priaznivé podmienky pre rozvoj podôb miestnej kultúry, vyhľadávajú, dokumentujú a sprístupňujú podoby kultúrneho dedičstva i súčasné kultúrnych prejavy a ich nositeľov. Naša bohatá a širokospektrálna činnosť prispieva k rešpektovaniu ľudských práv a rozmanitosti kultúrnych prejavov, k utváraniu kultúrneho spôsobu života, k zvyšovaniu kultúrnej a vzdelanostnej úrovne obyvateľov a k rozvíjaniu tvorivosti ako základnej kultúrotvornej hodnoty spoločnosti.

Posledná aktualizácia: 16. marca 2023 / Komunikácia Protokol

Zdieľať