Slovenské centrum dizajnu oslavuje v tomto roku 30. výročie svojej existencie. Oslavy budú prebiehať celoročne, a to formou rôznych domácich aj zahraničných prezentačných a publikačných aktivít realizovaných pod hlavičkou Roku slovenského dizajnu.

SCD vzniklo v roku 1991 ako inštitúcia, ktorej cieľom bolo zhromažďovať informácie o slovenskom dizajne, podporovať jeho rozvoj a prezentovať prácu slovenských dizajnérov. Počas tridsaťročnej histórie inštitúcia neustále rozširovala spektrum svojich aktivít, zrealizovala a participovala na vyše 200 domácich a takmer 50 zahraničných výstavách, vydala 11 publikácií, 123 čísel časopisu Designum, zrealizovala 14 ročníkov Národnej ceny za dizajn a množstvo iných jedinečných podujatí.

Tridsiatemu výročiu bude venované aj špeciálne číslo časopisu Designum a množstvo príspevkov od kolegov a spolupracovníkov SCD na jeho webovej stránke, na online platforme e-designum počas celého roka.

Z histórie

Slovenské centrum dizajnu bolo založené 1. januára 1991. Stalo sa nástupcom vtedy už prakticky nefunkčného IPD – Inštitútu priemyselného dizajnu s československou pôsobnosťou.

Pri zrode SCD stála Zdenka Burianová, ktorá bola vymenovaná za jeho prvú riaditeľku. Počas jej pôsobenia sa centru podarilo nadviazať kontakty so zahraničnými partnerskými organizáciami, ale aj s profesijnými medzinárodnými organizáciami ako ICSID, ICOGRADA a IFI. Založené boli základné piliere SCD: časopis Designum a súťaž Národná cena za dizajn. Burianová ukončila svoje pôsobenie v roku 1998 a po nej sa vystriedali ďalšie riaditeľky – Ľubica Nagyová a Ľubica Fábry. V roku 2003 nastúpila do funkcie riaditeľky SCD Katarína Hubová. V januári 2007 otvorilo SCD nový výstavný a informačný bod SATELIT na Dobrovičovej ul. 3 v Bratislave, ktorý slúžil na rôzne formy prezentácie dizajnu. V roku 2012 sa podarilo získať priestory v Hurbanových kasárňach, presťahovať do nich Galériu dizajnu Satelit a o rok nato založiť Slovenské múzeum dizajnu (SMD). V roku 2016 nastúpila ako riaditeľka Mária Rišková, ktorá ukončila svoje pôsobenie na konci minulého roka. Aktuálnym riaditeľom je Maroš Schmidt.

Prvé logo

Takmer bezprostredne po vzniku inštitúcie vypísalo vtedy ešte Slovenské design centrum (SDC) súťaž na stvárnenie vizuálnej identity. Predložené návrhy však nespĺňali predstavy zadávateľov. Nakoniec bol oslovený Ladislav Boršoš, ktorý pripravil logo SDC pri príležitosti výstavy Slovenská ohýbaná stolička v Brne. Toto logo sa používalo dva roky. Ďalšiu súťaž SDC vypísalo v roku 1994. Autorom víťazného loga sa stal Milan Mravčák.

Pri 20. výročí SCD (2011) bola opäť príležitosť na zmenu vizuálnej identity organizácie. Víťazom sa stalo nadčasové logo Emila Drličiaka. Autorom súčasného loga je dizajnér písma Ondrej Jób, ktorý vychádza z Drličiakovej koncepcie.

Tridsiatka SCD priniesla opäť novú výzvu – vytvoriť tentokrát logo Roku slovenského dizajnu, ktorému je venovaný rok 2021. Prihlasovanie a odovzdávanie návrhov trvá do 5. februára a výsledky by sme sa mali dozvedieť v polovici februára.

Aktuálne

SCD sa aj prostredníctvom SMD dlhodobo venuje výskumu histórie dizajnu. V ostatných rokoch sa podarilo zrealizovať zásadné výstavné projekty: prvú dlhodobú expozíciu slovenského dizajnu pod názvom 100 rokov dizajnu 1918 – 2018 a výstavu Nebáť sa moderny! (2018 – 2019) na Bratislavskom hrade, ktorá bola spolu s medzinárodným sympóziom Škola ako laboratórium moderného života (2019) a zborníkom z tohto sympózia, významným výstupom v rámci pokračujúceho výskumu dejín Školy umeleckých remesiel v Bratislave.

Dôležitým prínosom pre rozvoj dizajnu a prezentáciu tvorby slovenských dizajnérov je súťažná prehliadka Národná cena za dizajn (NCD), ktorá sa teší čoraz väčšej účasti dizajnérov a mimoriadnej obľube širokej verejnosti. NCD je zároveň vynikajúcim zdrojom pre pravidelný reprezentatívny prieskum stavu kvality dizajnu na Slovensku. SCD v ostatných rokoch propaguje finalistov NCD prostredníctvom rôznych výstavných projektov doma i v zahraničí.

Slovenský dizajn sa SCD darí prezentovať aj v zahraničí. V tejto súvislosti významne zarezonovalo niekoľko projektov, medziinými Putovná výstava Dialógy.sk, ktorú pripravili Adriena Pekárová a Katarína Hubová. Výstava prezentovala produktový dizajn zo Slovenska vo viacerých európskych destináciách. Veľký úspech zaznamenal výstavný projekt Hľadanie krásy autorskej dvojice Ové Pictures (Michaela Čopíková, Veronika Obertová), ktorá bola realizovaná pod kurátorským vedením Márie Riškovej. V roku 2020 SCD úspešne ukončilo cezhraničný projekt Interreg s názvom Design&Innovation, ktorý bol spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Projekt priniesol významné zahraničné partnerstvá, kvalitné výstavné projekty a obohatenie výskumných a prezentačných aktivít SCD.

Z iniciatívy Maroša Schmidta, ktorý je v súčasnosti poverený riadením SCD, vznikla ako reakcia na pandémiu COVID-19 a jej dopad na oblasť dizajnu, platforma DESIGN IS NOW!. Bola síce len dočasným nástrojom pohotovej reakcie relevantných inštitúcií a iniciatív na aktuálnu situáciu a prípravu adresných a efektívnych návrhov opatrení, no práve teraz, v Roku slovenského dizajnu, sa vytvára nový priestor pre ďalší rozvoj spolupráce.

Zámerom SCD je naďalej sa intenzívne venovať partnerským spoluprácam, medzinárodným projektom, a tiež výskumným, zbierkotvorným a prezentačným aktivitám. Kladieme najmä dôraz na tvorbu širokého spektra aktivít, ktoré oslovia odbornú aj širokú verejnosť.

Cieľom projektu Rok slovenského dizajnu je predstaviť slovenský dizajn doma i v zahraničí ako hodnotnú a atraktívnu súčasť našej kultúry a identity. Počas celého roka 2021 bude Slovenské centrum dizajnu s významnou podporou Ministerstva kultúry a Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR realizovať výstavné, prednáškové a prezentačné aktivity v exponovanej a atraktívnej podobe fyzickou aj online formou.

Spolupráce

Slovenské centrum dizajnu spolupracuje s mnohými centrami dizajnu v zahraničí a s medzinárodnými organizáciami priemyselných a grafických dizajnérov BEDA, ICOGRADA, taktiež je členom Medzinárodnej asociácií múzeí ICOM a Medzinárodnej siete umeleckopriemyselných múzeí a múzeí dizajnu AAD. Rozvíja trvalé pracovné kontakty s ďalšími odbornými pracoviskami na Slovensku aj v zahraničí, vrátane vysokých a stredných škôl pripravujúcich budúcich dizajnérov.

Za 30 rokov existencie ďakujeme všetkým doterajším aj aktuálnym podporovateľom a spolupracovníkom, v neposlednom rade J&T banke, ktorá SCD podporuje už piaty rok a distribútorovi kvalitného papiera pre tlač – spoločnosti Antalis.

Posledná aktualizácia: 4. februára 2021 / Komunikácia Protokol

Zdieľať