Slovenské centrum dizajnu (SCD) má od januára nové vedenie. Po Márii Riškovej, ktorá inštitúciu viedla päť rokov, je poverený riadením Maroš Schmidt, doterajší vedúci Slovenského múzea dizajnu, Výskumno-vývojového oddelenia INOLAB a zástupca riaditeľky SCD pre odborné záležitosti.

„Mária Rišková počas svojho pôsobenia v SCD realizovala mnoho reformných krokov, vďaka ktorým bolo v inštitúcii vytvorené profesionálne prostredie pre realizáciu nových výskumných úloh, partnerstiev s domácimi vedeckými centrami, vysokými školami ako aj so zahraničnými inštitúciami a školami, ktoré prinášali svoje ovocie vo forme kvalitnej domácej a zahraničnej prezentácie slovenského dizajnu, spoločných výskumno-vývojových aktivít a sieťovania dizajnérov. Slovenské múzeum dizajnu, pri vzniku ktorého stála, pokračovalo vo svojej bádateľskej, akvizičnej a výstavnej činnosti v čoraz ideálnejších podmienkach. Stalo sa súčasťou svetovej siete múzeí dizajnu AAD, rozšírilo svoje depozitáre o nové priestory a verejnosti sprístupnilo prvú dlhodobú expozíciu slovenského dizajnu. Vďaka medzinárodnému projektu cezhraničnej spolupráce INTERREG vzniklo nové výskumno-vývojové oddelenie INOLAB, ktoré začalo prepájať jednotlivé oddelenia SCD, univerzity, vedecké pracoviská, domácich aj zahraničných odborníkov a svojou činnosťou prinášať konkrétne riešenia pre nový dizajn,“ zhrnul Maroš Schmidt.

„Ďakujem všetkým kolegyniam a kolegom, aj všetkým, s kým som spolupracovala, za túto skvelú skúsenosť. Želám centru dizajnu, ktoré oslávi 1. januára 30 rokov, len to najlepšie a verím, že slovenský dizajn budeme spoločne prezentovať, zbierať a chrániť, i pýšiť sa ním v zahraničí, aj naďalej,“ uviedla Mária Rišková na záver svojho pôsobenia vo funkcii riaditeľky SCD.

Rok 2021 ako Rok slovenského dizajnu (RSKD 2021)

Maroš Schmidt vstupuje do novej pozície zároveň s Rokom slovenského dizajnu 2021, ktorý na podnet Slovenského centra dizajnu vyhlásilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.
Jeho hlavným cieľom je prostredníctvom rôznych aktivít zviditeľniť slovenských dizajnérov a výrobcov v rámci Slovenska, ako aj v zahraničí. Počas celého nasledujúceho roka bude SCD realizovať rôzne aktivity pre odbornú aj širšiu verejnosť, prezentovať tvorbu slovenských dizajnérov vrátane nastupujúcej generácie a študentov, a v pláne sú tiež viaceré aktivity s medzinárodným dosahom.

Myšlienka Roka slovenského dizajnu 2021 sa opiera o okrúhle výročia. Medziinými sú to 30. výročie založenia Slovenského centra dizajnu v Bratislave, 90 rokov od kolaudácie prvej budovy Školy umeleckých remesiel na Vazovovej ulici v Bratislave a tiež okrúhle výročia osobností, ktoré významne ovplyvňovali a usmerňovali vývin slovenského dizajnu na Slovensku (Ján Čalovka, Igor Didov a iní).

„Pre nás v Slovenskom centre dizajnu je každý rok rokom slovenského dizajnu. Rok 2021 však vnímame ako príležitosť pre lepšie a adresnejšie prepojenie jednotlivých inštitúcií a aktérov pôsobiacich v oblasti dizajnu, zároveň chceme využiť potenciál tejto spolupráce pre realizáciu dôležitých domácich a zahraničných projektov. Naďalej budeme klásť dôraz na prezentáciu slovenského dizajnu v medzinárodnom kontexte a z toho vyplývajúcu spoluprácu na úrovní inštitúcií, výrobcov, štúdií a dizajnérov. Chceme, aby široká verejnosť pochopila význam dizajnu ako dôležitej súčasti kultúrnej výbavy Slovenska. Našou základnou ambíciou je, aby bolo slovenský dizajn čo najviac vidieť a počuť,“ uviedol Maroš Schmidt.

Za mnohé plánované aktivity spomenieme aktuálne pripravovanú publikáciu o Škole umeleckých remesiel, filmové dokumenty o slovenskom dizajne, výstavy slovenského dizajnu v Izraeli, Taliansku, Holandsku a Francúzsku, medzinárodnú konferenciu o dizajne, ktorou SCD plánuje začať pravidelnú medzinárodnú reflexiu dizajnu na Slovensku, ako aj cyklus podujatí venovaných slovenskému dizajnu vrátane 18. ročníka súťaže Národná cena za dizajn (produktový dizajn).

SCD zároveň pripravuje webstránku rokdizajnu.scd.sk, ktorá bude detailne predstavovať jednotlivé aktivity RSKD 2021.

Posledná aktualizácia: 15. januára 2021 / Komunikácia Protokol

Zdieľať