Slovenská republika oficiálne predložila  novú medzinárodnú nomináciu na zápis do zoznamu UNESCO. Škola remesiel ÚĽUV sa bude uchádzať o zápis do tzv. Zoznamu dobrých praktík UNESCO.

Ministerska kultúry Natália Milanová podpísala nominačný spis – Škola remesiel ÚĽUV, ktorý k 31. marcu 2023 Slovenská republika oficiálne predkladá na zápis do Zoznamu dobrých praktík v oblasti ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Schvaľovací cyklus nominácie bude ukončený v roku 2024.

Zoznam dobrých praktík UNESCO

Zoznam dobrých praktík v oblasti ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO (Register of Good Safeguarding Practices) je medzinárodným nástrojom, ktorý umožňuje členským krajinám, komunitám a partnerom UNESCO zdieľať skúsenosti a príklady v úspešnom zdolávaní výziev pri uchovávaní nehmotného kultúrneho dedičstva pre budúce generácie. Cieľom zoznamu je vytvoriť a uchovať modely dobrej praxe, ktoré môžu byť adaptované i v iných krajinách a podmienkach.

Aktuálne je na Zozname dobrých praktík UNESCO na celosvetovej úrovni zapísaných 33 aktivít z 31 krajín, pričom jeho význam a zmysel v posledných rokoch výrazne narastá. Aj z toho dôvodu odborný poradný orgán ministerky kultúry Natálie Milanovej zameraný na príslušnú agendu odporučil, aby Slovenská republika podala prvýkrát nomináciu do tohto zoznamu.

Škola remesiel ÚĽUV historicky 1. nomináciou Slovenska na Zoznam dobrých praktík UNESCO

V zozname dobrých praktík budovanom na národnej úrovni má Slovensko zapísané 4 aktivity:

 • Škola remesiel ÚĽUV (2015)
 • Dokumentácia a ochrana drotárstva v Považskom múzeu v Žiline (2017)
 • Cyklus Tanečný dom združenia Dragúni (2018)
 • Večer v Múzeu oravskej dediny (2019)

Škola remesiel ÚĽUV, ktorá bola v národnom zozname zapísaná ako prvá, sa tak zároveň  stane aj naším historicky prvým zástupcom uchádzajúcim sa o medzinárodný zápis. Uvedomujúc si dôležitosť komplexnej a systematickej starostlivosti o živé dedičstvo a jeho udržateľný rozvoj, je ÚĽUV, ktorého činnosť sa  spája s tradičným remeslom a ľudovou umeleckou výrobou, nezastupiteľným článkom. Ministerstvo kultúry SR je presvedčené, že môže slúžiť ako príklad dobrej praxe nielen v národnom, ale i svetovom kontexte. Prípravu nominácie po odbornej, obsahovej i organizačnej stránke zabezpečoval ÚĽUV v spolupráci s Centrom pre tradičnú ľudovú kultúru pri SĽUKu a so súčinnosťou ministerstva kultúry. Do procesu bola aktívne zapojená odborná i široká  verejnosť ako  nositelia i prijímatelia týchto hodnôt.

Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva

V roku 2023 si pripomíname 20. výročie Dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. V tejto súvislosti je v povedomí verejnosti známy Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva, v ktorom (z celkového počtu 567 prvkov zo 136 krajín) má Slovenská republika zapísaných 9 kultúrnych fenoménov:

 • Fujara – hudobný nástroj a jeho hudba (2005)
 • Terchovská muzika (2013)
 • Gajdošská kultúra (2015)
 • Bábkarstvo na Slovensku a v Česku (2016) – spolu s Českou republikou
 • Horehronský viachlasný spev (2017)
 • Blaudruck/Modrotisk/Kékfestés/Modrotlač, reverzná tlač a farbenie látky indigom v Európe (2018) – spolu s Rakúskom, Maďarskom, Českou republikou a Nemeckom
 • Drotárstvo, remeslo a umenie (2019)
 • Sokoliarstvo – živé dedičstvo (2021) – široká medzinárodná nominácia spájajúca spolu až 24 krajín
 • Tradície spojené s chovom koní plemena Lipican (2022) – spolu s Bosnou a Hercegovinou, Chorvátskom, Maďarskom, Rakúskom, Rumunskom, Slovinskom a Talianskom

Na národnom zozname je v súčasnosti 35 kultúrnych fenoménov. Podrobný zoznam je k dispozícii na stránke www.ludovakultura.sk

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v zmysle Štatútu Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a Štatútu Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku vyhlásilo 1. februára 2023 novú výzvu na predkladanie návrhov na zápis do príslušných zoznamov. Nominácie je možné predkladať do 30. apríla 2023.

Dňa 4. apríla 2023 v čase 9.00 – 11.00 hod.  ponúka SĽUK – Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru ONLINE KONZULTÁCIU pre súčasných, uvažujúcich i budúcich predkladateľov návrhov. Registrácia je dostupná TU.

Posledná aktualizácia: 31. marca 2023 / Komunikácia Protokol

Zdieľať