Na základe návrhu Ministerstva kultúry SR (MK SR) Krajský súd v Trenčíne potvrdil neodkladné opatrenie. Majiteľovi  liečebného domu Machnáč v Trenčianskych Tepliciach pozastavil nakladanie s nehnuteľnosťou. Stalo sa tak po tom, čo Okresný súd Trenčín vydal na základe návrhu MK SR neodkladné opatrenie, ktorým sa vlastníkovi zakazuje nakladať s objektom. Ten je národnou kultúrnou pamiatkou a v čase svojho postavenia bol významnou stavbou a perlou architektúry európskeho funkcionalizmu na Slovensku. MK SR zakročilo, keďže vlastníci nechávali dlhé roky vedome budovu chátrať a vyhýbali sa plateniu pokút.  

Neodkladné opatrenie zo septembra 2020

Ani terajší vlastník (spoločnosť Keorlen Trade) sa o budovu nestaral, budova sa opakovane prepisovala z firmy na firmu za účelom vyhnúť sa pokutám a zodpovednosti. Nerešpektovali sa požiadavky Krajského pamiatkového úradu vo vzťahu k údržbe tejto národnej kultúrnej pamiatky, čím  pamiatka kontinuálne chátrala.

Aby Ministerstvo kultúry zastavilo machinácie s touto kultúrnou pamiatkou,  podalo návrh na vydanie neodkladného opatrenia, na základe ktorého Okresný súd Trenčín vydal 24. septembra 2020 uznesenie, ktorým nariadil neodkladné opatrenie zakazujúce vlastníkovi nakladať s objektom. Uznesenie nebolo právoplatné a vlastník sa vo veci odvolal.

Nové dianie okolo národnej kultúrnej pamiatky Machnáč z mája 2021

V týchto dňoch sa situácia okolo chátrajúcej národnej kultúrnej pamiatky opäť pohla smerom k jej záchrane. V máji 2021 bolo MK SR doručené uznesenie Krajského súdu v Trenčíne vo veci neodkladného opatrenia liečebného domu Machnáč v Trenčianskych Tepliciach a o odvolaní sa voči uzneseniu súdu prvej inštancie spoločnosťou KEORLEN TRADE s.r.o. so sídlom v Českej republike. Krajský súd v Trenčíne potvrdil uznesenie súdu prvej inštancie o zákaze nakladať vlastníkovi s nehnuteľnosťami, a to scudziť ich, založiť alebo inak ich zaťažiť právami tretích osôb.

Odvolací súd potvrdil, že účelom neodkladného opatrenia je zabezpečiť dočasnú ochranu až do momentu vyvlastňovacieho konania. Ak by súd nenariadil neodkladné opatrenie, zvýšilo by sa tým riziko nenávratného zničenia pamiatkových hodnôt. Odvolací súd z predmetných listín osvedčil, že sporné nehnuteľnosti, ktoré sú národnou kultúrnou pamiatkou, sú v zlom až havarijnom stave.

Ministerstvo kultúry SR v návrhu na vydanie neodkladného opatrenia vyjadrilo obavu z prevodu nehnuteľností na „nekontaktnú schránkovú firmu“ so sídlom v niektorom daňovom raji, s ktorým Slovenská republika nemá systém žiadnej právnej pomoci v justičných veciach.

Netransparentné vlastnícke pozadie liečebného domu Machnáč, systémové a zámerné zanedbávanie budovy zo strany majiteľa spôsobilo, že sa národná kultúrna pamiatka európskeho významu dostala do havarijného stavu.

Ministerstvo kultúry koordinuje svoj postup s neziskovou organizáciou Spoločnosť Jaromíra Krejcara, ktorá sa pripravuje na vyvlastňovací proces budovy. Spoločnosť Jaromíra Krejcara 7. mája 2021 poslala poslednú ústretovú ponuku firme KEORLEN TRADE s.r.o. na odkúpenie liečebného domu Machnáč pred vyvlastňovacím procesom na sumu 416 000,- eur, definovanú na základe súdno-znaleckého posudku. Ak v lehote do 90 dní majiteľ na ponuku nezareaguje, Spoločnosť Jaromíra Krejcara je pripravená začať vyvlastňovací proces.

Liečebný dom Machnáč

Autorom budovy Liečebného domu Machnáč je uznávaný český architekt Jaromír Krejcar (1895 – 1950). Budova bola postavená v roku 1932, v období medzivojnovej Československej republiky a v čase svojho vzniku patrila k mimoriadnym stavbám v Československu. V roku 1996 bola budova vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Od roku 2001 je bývalý liečebný dom Machnáč zatvorený. Aby táto významná architektonická stavba nebola nenávratne zničená, je potrebné pristúpiť k okamžitému zakonzervovaniu budovy a následným odborným rekonštrukčným prácam. V roku 2020 vznikla nezisková organizácia pomenovaná podľa architekta stavby, Spoločnosť Jaromíra Krejcara, ktorá má za cieľ schátranú pamiatku zachrániť a obnoviť. Táto občianska iniciatíva spája odborníkov, kultúrne a vzdelávacie inštitúcie, samosprávu, podnikateľský a bankový sektor, grantové schémy a médiá v prospech záchrany Machnáča na národnej, „československej“ aj európskej úrovni.

Posledná aktualizácia: 26. mája 2021 / Komunikácia Protokol

Zdieľať