Ministerstvo kultúry pripravilo novú dotačnú výzvu. Po covid dotačných výzvach pre ľudí v súbehu  príjmov, neziskové organizácie či profesionálov v odvetví kultúry a kultúrno-kreatívneho priemyslu (KKP) tentokrát spúšťa dotáciu pre špecifické obchodné spoločnosti, takzvané “jednoosobové s.r.o” podnikajúce v odvetví KKP.  Podporené subjekty môžu získať dotáciu až do výšky 125 000 eur. 

Dotácia pre mikropodniky a malé podniky v odvetví KKP

Dotácia je určená pre obchodné spoločnosti s ručením obmedzeným dlhodobo pôsobiace v odvetví KKP spadajúce svojou ekonomickou činnosťou pod jeden z 37 NACE kódov v prílohe výzvy. Ide o rôznorodé činnosti od scénického umenia, umeleckého vzdelávania či fotografickú činnosť, cez vydávanie kníh a reklamné agentúry až po  umelecké remeslá, prevádzku kultúrnych zariadení alebo napríklad výrobu filmov.

Oprávnenými žiadateľmi sú “jednoosobové s.r.o.”, teda právnické osoby – spoločnosti s ručením obmedzeným, ktoré majú jediného spoločníka – fyzickú osobu. Výzva pritom nelimituje počet konateľov žiadateľa. Jednoosobová s.r.o (žiadateľ) musela vzniknúť najneskôr do konca roka 2019.

O dotáciu môžu požiadať  mikropodniky (v roku 2020 najviac 9 zamestnancov a ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha do 2 miliónov eur) a malé podniky (v roku 2020  najviac 49 zamestnancov a ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha do 10 miliónov eur).

Výška dotácie až do 125 000 eur

Výšku dotácie si žiadateľ vypočíta vyplnením formulára dotačnej kalkulačky pomocou údajov z účtovných závierok za roky 2019 a 2020. Podľa výšky tržieb z predaja tovaru a z predaja vlastných výrobkov a služieb za kalendárny rok 2019 budú žiadatelia zaradení do jednej z troch skupín:

1. tržby do 200.000,00 eur – dotácia vo výške 90% z medziročného poklesu tržieb, v maximálnej výške 50.000 eur.
2. tržby 200.000,01 eur – 500.000,00 eur – dotácia vo výške 80% z medziročného poklesu tržieb, v maximálnej výške 75.000 eur.
3. tržby nad 500.000,01 eur – dotácia vo výške 70% medziročného poklesu tržieb, v  maximálnej výške 125.000 eur.

Jednou z hlavných podmienok je preukázateľný pokles tržieb danej spoločnosti z predaja tovaru a z predaja vlastných výrobkov a služieb v roku 2020 najmenej o 30% oproti roku 2019.

“Snažili sme sa celú výzvu založiť na číslach a nie na tvorbe projektov. To znamená, že spoločnosti z odvetvia  KKP, ktoré mali pokles najmenej 30% tržieb a splnia ďalšie podmienky, môžu získať dotáciu až do výšky 125 000 eur,” povedala ministerka kultúry Natália Milanová.

Žiadateľ musí mať k dátumu podania žiadosti o dotáciu podané za roky 2019 a 2020 daňové priznanie k dani z príjmu právnických osôb a schválené riadne účtovné závierky.

Vďaka dotácii si budú môcť spoločnosti uhradiť bežné výdavky za rok 2021

Podporené jednoosobové s.r.o. môžu dotáciu účelovo použiť v oprávnenom období výzvy od 1.1.2021 do 31.3.2022 na bežné výdavky súvisiace s pokračovaním v ich podnikateľskej činnosti v odvetví KKP. Ide napríklad o platby za prenájom, honoráre, platby za služby a podobne.

Za oprávnené výdavky sa považujú tiež splátky pôžičiek a úverov; jednorázová odmena – tzv. “konateľský paušál” vo výške 50% z dotácie, maximálne však do 6 000 eur; a taktiež zálohové a preddavkové platby vynaložené do 31. 3. 2022 na  úhradu nákladov vzniknutých podnikateľskou činnosťou v odvetví KKP do termínu zúčtovania 30.6.2022.

Jednoosobová s.r.o. sa môže uchádzať o dotáciu od ministerstva kultúry aj v prípade, ak  poberala príspevky na mzdy zamestnancov Prvá pomoc/Prvá pomoc +/Prvá pomoc ++ od ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a/alebo dotáciu na nájomné alebo na nepokryté fixné náklady za rok 2020 od ministerstva hospodárstva.

Výlučne elektronické podávanie žiadostí

Žiadosť je nutné predkladať výlučne elektronicky vyplnením formulára v dotačnom informačnom systéme ministerstva kultúry a následným zaslaním do elektronickej schránky ministerstva cez portál  Slovensko.sk prostredníctvom služby Všeobecná agenda MK SR. Termín uzávierky predkladania žiadostí je 31. 10. 2021 (vrátane).

“Výzvu sme maximálne zjednodušili a preto proces podávania bude elektronicky. Na stránke PomahameKulture.sk  sme zverejnili presný postup a najčastejšie otázky a odpovede k výzve.  K dispozícii je aj Korona tím, ktorý bude odpovedať na otázky žiadateľov. Chcela by som vyzvať všetkých, ktorí spĺňajú podmienky našej výzvy, aby si žiadosť podali v čo najkratšom čase. Finančné prostriedky budeme vyplácať priebežne,” doplnila ministerka Milanová.

Rovnako ako pri predošlých covid dotáciách, výzvu pripravoval Korona tím ministerstva kultúry v spolupráci so zástupcami a zástupkyňami odvetvia KKP. Ministerstvo pripravilo samostatný web s presným postupom podávania žiadostí a najčastejšími otázkami – https://www.pomahamekulture.sk/jednoosobove-spolocnosti/ 

Posledná aktualizácia: 28. septembra 2021 / MKSR Admin

Zdieľať