Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici bolo ukončené. Novou riaditeľkou Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici sa stane PhDr. Oľga Doktorová.

O výsledku výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa alebo riaditeľky Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici (ďalej len ŠVK BB) rozhodla výberová komisia v piatok (11. 8. 2023) po neverejnom a verejnom vypočutí kandidátov. Ministerka kultúry Silvia Hroncová na základe bodového hodnotenia výberovej komisie vymenuje Oľgu Doktorovu za novú riaditeľku ŠVK BB.

Do výberového konania na post riaditeľa alebo riaditeľky ŠVK BB dostalo ministerstvo kultúry do termínu 30. apríla 2023 dve prihlášky, a to od jedného kandidáta a jednej kandidátky: prof. Jaroslava MazůrekaPhDr. Oľgy Doktorovej. Počas verejného vypočutia, ktoré sa konalo vo Dvorane Ministerstva kultúry SR 11. augusta sa obaja kandidáti predstavili členom výberovej komisie a verejnosti.

Výberové konanie sa riadilo pravidlami smernice MK SR č. 8/2021 o výberových konaniach, ktorá garantuje férový, otvorený a transparentný postup. V zmysle smernice bola na podstránke výberového konania zverejnená zápisnica z výberového konania, ktorej súčasťou je bodové a slovné hodnotenie uchádzačov členmi výberovej komisie, a tiež videozáznam z verejného vypočutia.

https://www.culture.gov.sk/ministerstvo/organizacie-ministerstva/vyberove-konania/riaditel-riaditelka-statnej-vedeckej-kniznice-v-banskej-bystrici/

PhDr. Oľga Doktorová je od januára 2023 dočasne poverená vedením ŠVK BB, no v inštitúcii pôsobí už od roku 2003 Predtým pôsobila v Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnici vo Zvolene pri Technickej univerzite vo Zvolene. Absolvovala vysokoškolské vzdelanie na Kyjevskom štátnom inštitúte kultúry A. E. Kornijčuka (nostrifikácia diplomu Univerzitou Komenského v Bratislave). Pôsobila ako členka pracovných skupín a organizačných tímov.

Poslaním ŠVK BB je prostredníctvom knižnično-informačných technológií zabezpečovať slobodný prístup k poznatkom a informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov, uspokojovať kultúrne, informačné, vedeckovýskumné a vzdelávacie potreby verejnosti, podporovať celoživotné vzdelávanie, nezávislé rozhodovanie a duchovný rozvoj.

Posledná aktualizácia: 23. augusta 2023 / Komunikácia Protokol

Zdieľať