V dňoch 6. – 7. júna 2024 sa štátny tajomník Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Mário Maruška, zúčastnil významnej medzinárodnej konferencie pod názvom „Smerom k obnove kultúrneho sektora Ukrajiny“. Podujatie, ktoré sa uskutočnilo vo Vilniuse, Litva, bolo organizované Litovskou republikou v spolupráci s Ukrajinou a v partnerstve s UNESCO. Hlavným cieľom konferencie bolo zvýšiť globálne povedomie o negatívnych dôsledkoch vojny na ukrajinský kultúrny sektor a posilniť medzinárodnú podporu na stabilizáciu a obnovu Ukrajiny, vrátane poskytovania núdzovej pomoci pre najviac postihnuté kultúrne objekty a regióny.

Konferencia bola rozdelená do dvoch hlavných sekcií. Prvá časť sa sústredila na hodnotenie dopadov vojny na kultúrny sektor Ukrajiny a prezentáciu aktualizovaného akčného plánu pre ukrajinskú kultúru. Druhá časť, vedená litovským ministrom kultúry Simonasom Kairysom, poskytla platformu pre predstaviteľov kultúrnych rezortov na diskusiu o doterajších a plánovaných aktivitách, ako aj na oznámenie konkrétnych záväzkov jednotlivých krajín voči obnove ukrajinského kultúrneho sektora.

Štátny tajomník Maruška využil príležitosť na výmenu informácií a skúseností so zástupcami kultúrnych rezortov členských štátov Európskej únie a Japonska. Tieto stretnutia prispeli k nadviazaniu nových partnerstiev, ktoré môžu podporiť ďalší rozvoj globálnych kultúrnych iniciatív. „Verím, že koordinované úsilie a iniciatívy jednotlivých štátov budú úzko zosúladené s potrebami a prioritami Ukrajiny, čo nám umožní významne prispieť k obnove ukrajinskej kultúry,“ uviedol Maruška. Pri tejto príležitosti odovzdal litovskému ministrovi kultúry dar – ručne vyrobenú šálku z majoliky zdobenú tradičnými slovenskými motívmi, ako symbol kultúrneho spojenia medzi oboma národmi.

Záver konferencie bol venovaný prijatiu Vilniuskej výzvy na akciu pre obnovu kultúrneho sektora Ukrajiny. Tento dokument zdôrazňuje potrebu integrovať kultúrny sektor medzi hlavné priority stabilizácie, obnovy a rekonštrukcie Ukrajiny, vrátane reintegrácie dočasne okupovaných území a zabezpečenia trvalo udržateľného povojnového rozvoja. Konferencia vo Vilniuse zároveň stanovila východiskové body pre nadchádzajúcu Konferenciu o obnove Ukrajiny, ktorá sa uskutoční 11. – 12. júna 2024 v Berlíne.

S námestníkom ministra zahraničných vecí parlamentu Japonska Komura Masahiro

S ministrom kultúry Litovskej republiky Simonas Kairys

  

Posledná aktualizácia: 11. júna 2024 / Komunikácia Protokol

Zdieľať