Nepravdivé informácie k ostatnej dotačnej výzve ministerstva kultúry šíriace sa na sociálnych sieťach môžu mnohých žiadateľov zbytočne zmiasť. Na internete sa objavila sťažnosť, ktorá nezodpovedá skutočnosti. Píše sa v nej, že ministerstvo pri dotáciách pre podporné a technické profesie v kultúrno-kreatívnom priemysle postupovalo nezákonne. Tieto tvrdenia sú však nepravdivé. Autorke statusu ponúkame vysvetlenie.  

Povinnosť elektronickej registrácie žiadosti v informačnom systéme ministerstva ustanovuje § 5 ods. 1 zákona č. 299/2020 o poskytovaní dotácii v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorý znie:

„Žiadateľ predkladá žiadosť na základe výzvy, ktorú ministerstvo kultúry zverejní na svojom webovom sídle. Žiadateľ je povinný vyplniť formulár elektronickej registrácie žiadosti zverejnený na webovom sídle ministerstva kultúry a následne predložiť žiadosť v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Ak sa žiadosť predkladá v elektronickej podobe, je potrebné, aby elektronická identita žiadateľa bola preukázaná podľa osobitného predpisu.“

Dané zákonné ustanovenie bolo uvedené aj vo výzve a v manuáli na predkladanie žiadostí, ktorý ministerstvo uverejnilo na svojom webe pre pomoc žiadateľom. Manuál obsahoval aj vzor elektronického formuláru žiadosti o dotáciu s návodom na jej vyplnenie. Informácia uvedená sekciou ekonomiky ministerstva vo vyrozumení žiadateľov o zamietnutí žiadosti bola teda vecne správna, keďže zo strany žiadateľov nebola splnená základná zákonná požiadavka – elektronická registrácia žiadostí.

Podľa § 5 ods. 2 zákona o poskytovaní dotácií „Ministerstvo kultúry vo výzve na predkladanie žiadostí uvedie najmä“ a následne v písmenách a) až g) sú uvedené niektoré náležitosti (nie však všetky), ktoré by mohla výzva na predkladanie žiadostí podrobnejšie upravovať, keďže pre rôzne dotačné programy obsahujú jednotlivé výzvy špecifické podmienky.

Zákon teda umožňuje ministerstvu nastavovať jednotlivé výzvy cielene podľa typu žiadateľa alebo podporovanej aktivity, čo sa aj v tomto prípade uskutočnilo.

Registrácia žiadateľa ako fyzickej osoby v rámci Fondu na podporu umenia do zoznamu Iných profesionálov v kultúre bola jednou z podmienok oprávnenosti na podanie žiadosti určených v príslušnej výzve a táto registrácia sa uskutočňovala Fondom na podporu umenia – to ale nie je a nebola žiadosť o poskytnutie dotácie.

Žiadateľ bol povinný žiadosť o poskytnutie dotácie registrovať v súlade so zákonom cez elektronický registračný systém žiadostí o poskytnutie dotácií ministerstva. Počas celej lehoty na predkladanie žiadostí bola žiadateľom zároveň k dispozícií každý deň (vrátane víkendov) telefonická podpora, ako aj možnosť zaslať otázky mailom, na ktoré bola poskytnutá odpoveď.

Aj keď postup ministerstva v tomto prípade bol zákonný, ministerstvo si uvedomuje, že následná komunikácia v styku s neúspešnými žiadateľmi nebola uspokojivá. Preto ministerka kultúry požiadala kolegov zo sekcie ekonomiky, aby vyrozumenia o zamietnutí žiadostí v rámci jednotlivých dotačných programov boli konkrétne odôvodnené a zároveň obsahovali odporúčania o vhodnom postupe pre žiadateľa, aby predišli negatívnemu výsledku pri podaní žiadosti v budúcnosti.

Boli by sme neradi, aby sa u  neúspešných žiadateľov vytváral pocit, že ich výhrada k takému postupu má právny základ.  Vyššie sme vysvetlili a právne odôvodnili, že ministerstvo neprekročilo zákonný rámec, postupovalo v súlade so zákonom a teda obsah výhrady nezodpovedá skutočnostiam, ktoré reálne nastali.

Samozrejme, ak ministerstvu bude doručená sťažnosť, bude v zmysle zákona o sťažnostiach riadne vybavená.

Veríme, že aj tento krok prispeje k tomu, aby sa podobným komunikačným nedorozumeniam vo vyjadreniach predchádzalo.

Posledná aktualizácia: 12. januára 2021 / Komunikácia Protokol

Zdieľať