Výsledky volieb do celosvetového riadiaceho výboru Medzinárodnej federácie knižničných asociácií a inštitúcií (IFLA – International Federation of Library Associations and Institutions).

Univerzitná knižnica v Bratislave – najväčšia a najstaršia vedecká knižnica na Slovensku získala prvenstvo v histórii slovenského aj československého knihovníctva a zviditeľnila Ministerstvo kultúry SR vo svete prostredníctvom výsledkov volieb do celosvetového riadiaceho výboru IFLA Governing Board, najvýznamnejšej knihovníckej orgnizácie na svete – International Federation of Library Associations and Institutions / Medzinárodnej federácie knižničných asociácií a inštitúcií.

V rámci nedávno prebiehajúcich celosvetových volieb do medzinárodných orgánov IFLA bola Ing. Silvia Stasselová, generálna riaditeľka Univerzitnej knižnice v Bratislave, mnohými národnými knižnicami a knihovníckymi združeniami z viacerých kontinentov sveta oficiálne nominovaná medzi 12 kandidátov do celosvetového riadiaceho výboru IFLA a bola jedinou navrhnutou kandidátkou z krajín CEE a V4+.

Napriek tomu, že do celosvetového výboru IFLA sa na základe výsledkov volieb mohlo spolu dostať len 5 úspešných kandidátov, aj samotná nominácia zástupcu Univerzitnej knižnice v Bratislave v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR medzi dvanástimi navrhnutými z celého sveta bolo už v tejto fáze medzinárodným úspechom.

Výsledky volieb do medzinárodných orgánov IFLA na volebné obdobie 2023 – 2025 už v úvode mája 2023 oficiálne zverejnilo ústredie IFLA Headquarters v Haagu a boli zverejnené na: www.ifla.org

Generálna riaditeľka Univerzitnej knižnice v Bratislave Ing. Silvia Stasselová získala podporu a dôveru zástupcov knižníc a knihovníckej profesie zo všetkých kontinentov sveta a bola  úspešne zvolená za členku celosvetového riadiaceho výboru IFLA Governing Board – ako prvá knihovníčka v celej histórii slovenského aj československého knihovníctva.

Výsledky volieb IFLA: https://www.ifla.org/election-results-2023-gb/
Nominačné video GR UKB: https://youtu.be/vOsEu5TIQfo

Medzinárodné uznanie Silvie Stasselovej je výsledkom jej dlhoročných profesionálnych aktivít v národnom aj medzinárodnom kontexte. V rokoch 1999 – 2018 (takmer 20 rokov – 5 volebných období) aktívne zastávala pozíciu volenej predsedníčky najstaršieho slovenského knihovníckeho profesijného združenia Spolok slovenských knihovníkov a knižníc (SSKK), v rámci ktorého na Slovensku dlhoročne koordinovala úspešnú kampaň na podporu čítania detí Noc s Andersenom a zorganizovala viaceré úspešné medzinárodné knihovnícke konferencie (napr. Medzinárodné kolokvium knihovníckych a informačných expertov krajín V4+ v roku 2019) a sympóziá (medzinárodné informatické sympózium INFOS organizovala viac ako 20 rokov). V rokoch 2016 – 2023 bola členkou Rady Fondu na podporu umenia a predsedníčkou Rady FPU.

Silvia Stasselová aktívne pôsobí v medzinárodných orgánoch IFLA od roku 2007, kedy bola zvolená do výboru Sekcie pre manažment knihovníckych združení / IFLA Management of Library Associations Section, kde pôsobila 10 rokov. V aktuálnom volebnom období do augusta 2023 bola menovaná do celosvetového poradného orgánu pre kultúrne dedičtvo IFLA Advisory Board on Cultural Heritage a zvolená do Európskeho výboru IFLA Europe Division Committee.

Medzinárodná federácia knižničných asociácií a inštitúcií (IFLA – International Federation of Library Associations and Institutions)

IFLA je globálnym hovorcom knihovníckej profesie a knihovníckej odbornej komunity a určuje trendy rozvoja knižníc a ich služieb na celom svete. Univerzitná knižnica v Bratislave je  dlhoročným inštitucionálnym členom IFLA.

Medzinárodná spolupráca a medzinárodná výmena odborných znalostí patrí k najvýznamnejším hýbateľom pokroku v každej vednej oblasti. Významným medzníkom pre rozvoj medzinárodnej spolupráce knihovníkov a knižníc bolo založenie Medzinárodnej federácie knižničných asociácií a inštitúcií (IFLA, International Federation of Library Associations and Institutions) v roku 1927 a dodnes je globálnou zárukou vzájomnej knihovníckej spolupráce všetkých krajín zo všetkých kontinentov sveta.

Hlavným poslaním IFLA je nielen vytváranie platformy spoločnej medzinárodnej odbornej spolupráce, ale aj posilňovanie významu a pozície knižníc v jednotlivých krajinách sveta. Na odborných fórach IFLA sa riešia celosvetové problémy knižníc a knihovníctva a jej medzinárodne platné odporúčania, smernice a vyhlásenia sú významným nástrojom rozvoja a uplatňovania trendov knihovníctva vo všetkých štátoch bez rozdielu – vo vyspelých aj v rozvojových krajinách.

IFLA je najväčším a najvýznamnejším celosvetovým knihovníckym združením a jej odborné aktivity zabezpečujú volení zástupcovia medzinárodných výborov pôsobiacich v 42 odborných sekciách IFLA (IFLA Sections), 11 záujmových odborných skupinách (IFLA Special Interest Groups) a 6 regionálnych divíziách (IFLA Regional Divisions).

IFLA predstavuje tzv. umbrella organisation – zastrešuje knihovnícke združenia, spolky, knižnice a informačné inštitúcie v rámci celého sveta. V súčasnosti združuje viac ako 1 500 významných kolektívnych členov zo 150 krajín a zároveň umožňuje aj individuálne členstvo pre knihovníkov a informačných pracovníkov.

IFLA zastupuje záujmy viac ako 2,8 miliónov knižníc všetkých typov na všetkých kontinentoch sveta (údaj z IFLA Library Map of the World: https://librarymap.ifla.org)

Medzinárodná knihovnícka federácia (IFLA) úzko spolupracuje s viacerými významnými medzinárodnými organizáciami:

UNESCO – The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation
WIPO – World Intellectual Property Organisation
ISO – International Organisation for Standardization
WTO – World Trade Organisation
IPA – International Publishers Association
ICA – International Council of Archives
ICOM – International Council on Museums
BSI – Blue Shield International

Generálna riaditeľka Univerzitnej knižnice v Bratislave Ing. Silvia Stasselová bude do pozície zvolenej členky celosvetového riadiaceho výboru IFLA Governing Board slávnostne inaugurovaná na Svetovom knihovníckom a informačnom kongrese IFLA World Library and Information Congress 2023, ktorý sa bude konať v Rotterdame v Holandsku v auguste 2023.

Kandidatúru Silvie Stasselovej podporili aj členovia IFLA zo Slovenskej a Českej republiky:

  • Slovenská národná knižnica
  • Spolok slovenských knihovníkov a knižníc
  • Národní knihovna České republiky
  • Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR

 

Posledná aktualizácia: 4. mája 2023 / Komunikácia Protokol

Zdieľať