V zmysle § 169 ods. 1 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov organizácia kolektívnej správy, okrem iného, pred účinnosťou zmeneného sadzobníka odmien predloží zmenený sadzobník odmien Ministerstvu kultúry SR, ktoré môže od organizácie kolektívnej správy vyžiadať verejnú prezentáciu zmeneného sadzobníka vrátane spôsobu uplatnenia kritérií použitých pri určení výšky odmien a spôsobu výpočtu odmeny.

Ministerstvu kultúry SR bol v súlade s Autorským zákonom doručený od organizácií kolektívnej správy sadzobník spoločných odmien pre použitie predmetov ochrany retransmisiou pred jeho účinnosťou, ktorú nadobudol od 1. januára 2023.

Vzhľadom na rokovania medzi organizáciami kolektívnej správy prebiehajúce v roku 2022, najmä na základe novely Autorského zákona (zákon č. 71/2022 Z. z. účinný od 25. marca 2022), ktorou bola doplnená do Autorského zákona povinnosť organizácií kolektívnej správy uzavrieť dohodu o spoločnej správe aj k použitiu predmetov ochrany retransmisiou, ako aj vzhľadom na záujem používateľov a právnických osôb združujúcich používateľov, si Ministerstvo kultúry SR vyžiadalo od organizácií kolektívnej správy verejnú prezentáciu sadzobníka spoločných odmien pre použitie predmetov ochrany retransmisiou.

Ministerstvo kultúry SR si dovoľuje informovať verejnosť, že verejná prezentácia sadzobníka spoločných odmien pre použitie predmetov ochrany retransmisiou sa uskutoční vo štvrtok 2. februára 2023 v Dvorane Ministerstva kultúry SR o 10.00 hod.

Verejnú prezentáciu bude možné sledovať aj on-line (prostredníctvom streamingu):

Facebook: https://www.facebook.com/ministerstvo.kultury.SR/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCu_hB5FprnlSipsoH-D80ZQ

Posledná aktualizácia: 31. januára 2023 / Komunikácia Protokol

Zdieľať