Vo výberovom konaní na nové vedenie Národného osvetového centra (NOC) dnes nastala zmena. Kandidátka Jarmila Ištoková z výberového konania zo zdravotných dôvodov odstúpila. Vo štvrtok 3. novembra sa teda od 11:30 do 14:20 v priestoroch Dvorany MK SR verejnosti predstavia jedna kandidátka a jeden kandidát na štatutárneho zástupcu NOC.

Pripomíname, že v zmysle smernice č. 8/2021 sa na verejnom vypočutí môže osobne zúčastniť aj verejnosť. Touto cestou vás opäť prizývame do Dvorany MK SR. Počet zúčastnených osôb je limitovaný do naplnenia priestorových kapacít (platí zásada „kto príde skôr“) bez možnosti komentovania či predkladania otázok inak, ako cez sprístupnenú elektronickú aplikáciu, aby sa zachovala rovnaká možnosť predkladania otázok pre všetkých. Prístup verejnosti do Dvorany bude možný v čase od 11:15 do 11:25 v deň verejného vypočutia (vstup cez hlavný vchod MK SR).

Verejné vypočutie sa tiež bude dať sledovať na YouTube kanáli ministerstva a na facebookovom profile MK SR.

Diváci a diváčky prostredníctvom priamej účasti a videoprenosu postupne spoznajú projekty rozvoja a riadenia NOC, ktoré uchádzač a uchádzačka predložili a vypočujú si aj ich odpovede naotázky výberovej komisie a verejnosti. Projekty rozvoja a riadenia NOC budú zverejnené na stránke výberového konania v deň konania verejného vypočutia, najneskôr v čase začatia verejného vypočutia. Prezentácie týchto projektov na podstránke výberového konania už zverejnené sú.

Kandidátka a kandidát sa verejnosti predstavia v abecednom poradí – Erik Kriššák od 11:30 do 12:50 a Veronika Vasilová od 13:00 do 14:20. Každý z nich má k dispozícii maximálne 80 minút, z toho na prezentáciu svojho projektu riadenia a rozvoja NOC najviac 20 minút a po pol hodine na otázky výberovej komisie a otázky verejnosti. Verejnosť môže klásť otázky cez elektronickú aplikáciu Slido, ktorá bude funkčná v deň verejného vypočutia.

Ako môže verejnosť položiť kandidátom otázku, ktorá sa týka ich projektu riadenia a rozvoja NOC?

Potrebné je:

  • ísť na slido.com,
  • zadať za mriežku: #noc_priezvisko uchádzača, ktorý začal prezentovať
    noc_krissak
    noc_vasilova
  • vpísať otázku a poslať ju.

V prípade, že verejnosť nevyužije celú polhodinu na kladenie otázok, poskytne sa tento čas navyše opäť členom výberovej komisie na položenie ďalších otázok.

Po vypočutí zostaví komisia poradie uchádzačov a odporučí ministerke najvhodnejšieho alebo neodporučí nikoho. Zápisnicu z celého výberového konania aj s odôvodneniami rozhodnutia komisie a tiež záznam z verejného vypočutia zverejní ministerstvo po skončení výberového konania na podstránke výberového konania na webovom sídle ministerstva kultúry a budú dostupné 6 mesiacov.

Posledná aktualizácia: 2. novembra 2022 / Komunikácia Protokol

Zdieľať