Investície Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

 

Čo sú to investície a prečo sú dôležité?

Investície sú finančné prostriedky, ktoré nie sú použité na bežnú prevádzku, ale sú použité na nákup akéhokoľvek nového majetku. Investície sú kľúčové pre budúci rozvoj, keďže spôsob akým sa investuje v súčasnosti, určuje ako bude fungovať bežná prevádzka v budúcnosti. Investície sú preto považované za hnací motor rozvoja.

Do čoho investuje Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky? 

Ministerstvo kultúry investuje do svojich nehnuteľností, ale aj do javiskovej techniky, vysielacej techniky, nákupu hudobných nástrojov, obstarania umeleckých licencií, akvizície zbierkových predmetov, vzduchotechniky, obstarania nových expozícií, nákupu IT funkcionalít a podobne.

Kto investuje v rezorte Ministerstva kultúry?

Najčastejšie ide o investície organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry. V súčasnosti je ich 30 a ide o kultúrne inštitúcie s celoslovenskou pôsobnosťou. Niekedy je investorom aj samotný úrad MK SR, resp. sú ním inštitúcie, ktoré vecne spadajú pod Ministerstvo kultúry, ale nie sú priamo riadené Ministerstvom kultúry ako napr. Rozhlas a televízia Slovenskej republiky.

Kto prijíma investičné rozhodnutia v rezorte Ministerstva kultúry?

Všeobecné rozhodnutia o účele, výške a o pridelení prostriedkov na investície prijíma Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Ministerstvo tak robí na základe konzultácie s konkrétnymi investormi, väčšinou so svojimi 30 organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti a v rámci svojich rozpočtových možností. Po všeobecnom rozhodnutí o pridelení investičných prostriedkov, ich účele a výške, je zodpovednosť za obstaranie nového majetku na konkrétnom investorovi. Samotní investori sú tak zodpovední za detaily realizácie investície.

Načo je dobré systematicky analyzovať a riadiť investície Ministerstva kultúry, keď investičné rozhodnutia sú aj tak prijímané ako politické rozhodnutia?

Slovensko je demokratický štát a finálne rozhodnutia tak prijímajú volení politickí predstavitelia. S rozhodnutiami politických predstaviteľov nemusíme osobne súhlasiť, ale musíme ich akceptovať. Napriek ich právu mať „posledné slovo“  platí, že politici nemôžu rozhodovať úplne svojvoľne. Nedokážu obísť prírodné zákony, nesmú porušovať legislatívne pravidlá a nedokážu ani meniť ekonomickú realitu o potrebách kultúry a kultúrnej politiky. Preto je dôležité, aby mal každý minister k dispozícií kvalitné podklady o investičných možnostiach a potrebách rezortu kultúry, aby tak mohol prijímať informovanejšie a tým pádom lepšie rozhodnutia.

 

Na tomto mieste predstavujeme dokumenty, ktoré by mali záujemcov hĺbkovo informovať o investíciách MK SR. Ide o:

Prílohy k investičnej stratégii:

 

Čo je to investičná stratégia MK SR?

Investičná stratégia Ministerstva kultúry je strategický materiál, ktorý vytvára analytický rámec pre vyjednávanie a prideľovanie investičných prostriedkov, ako aj pre vyhodnocovanie a riadenie rezortných investícii. Prvý krát v histórií samostatnosti Slovenskej republiky dáva Ministerstvo kultúry možnosť transparentne nazrieť za oponu riadenia investícii.

Čo sa v investičnej stratégií nachádza?

V investičnej stratégii sa nachádza analýza do čoho a za koľko sa investovalo na MK SR v rokoch 2011-2021, prehľad cieľov kultúrnej politiky, ktoré chce MK SR sledovať, definícia interného procesu vyhodnocovania investičných potrieb, analýza investičných potrieb rezortu kultúry, indikatívny rámec kapitálových výdavkov a investičných plán MK SR na roky 2022-2026.

Pre koho je investičná stratégia určená?

Stratégia je určená pre každého, kto sa zaujíma o investičný proces Ministerstva kultúry v minulosti, alebo aj do budúcnosti. Od širokej laickej verejnosti, cez média, užšiu odbornú verejnosť, až po zamestnancov rezortu kultúry a jeho politické vedenie.

 

Čo je to zásobník investičných zámerov MK SR?

Zásobník investičných zámerov je zoznam všetkých investičných potrieb, malých či veľkých, ktoré MK SR eviduje vo svojich organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti a v ďalších organizáciách napojených na rezort. Ide približne o množinu 520-tich viac, alebo menej predpripravených investícií, z ktorých môže MK SR vyberať pri rozhodovaní sa o pridelení investičných prostriedkov, podľa toho koľko voľných finančných prostriedkov bude mať k dispozícii.

Pre koho je zásobník investičných zámerov určený?

V prevažnej miere je určený na komunikáciu medzi MK SR a organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR. Zároveň sa dá použiť ako vstup do analýzy o investičných potrebách rezortu kultúry. Zásobník investičných zámerov je živý dokument, ktorý sa upravuje, niekedy na dennej báze. Vždy je zverejnená verzia k danému dátumu, pričom nemusí ísť o jeho najaktuálnejšiu verziu.

 

Čo je to metodika na určovanie investičných priorít v kultúre?

Metodika na určovanie investičných priorít v kultúre je materiál, ktorý definuje, akým spôsobom sa vyhodnocujú investičné požiadavky v rezorte kultúry. Vyhodnocovanie prebieha formou bodovania (max 40 bodov) investičného projektu na základe presne stanovených kultúrnych, finančných a procesných kritérií. Metodika na určovanie investičných priorít v kultúre nadväzuje na investičnú stratégiu a viaže sa iba na investície, ktorých celkové náklady prevyšujú 1 mil. eur.

Pre koho je metodika na určovanie investičných priorít v kultúre určená?

Metodika na určovanie investičných priorít v kultúre je určená najmä pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR, ktoré majú investičnú požiadavku, ktorej celkové náklady prevyšujú 1 mil. eur. Organizáciám dáva dopredu vedieť, na základe akých kritérií budú investičné požiadavky posudzované.

 

Čo je metodika pre vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti v oblasti kultúry?

Metodika pre vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti v oblasti kultúry je materiál, ktorý definuje minimálne náležitosti, ktoré musí obsahovať štúdia uskutočniteľnosti v oblasti kultúry. Štúdia uskutočniteľnosti nadväzuje na investičnú stratégiu, pričom povinnosť vypracovať štúdiu uskutočniteľnosti platí iba pre tie investície, ktorých celkové náklady prevyšujú 40 mil. eur (10 mil. eur v IT).

Pre koho je metodika pre vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti v oblasti kultúry určená?

Metodika pre vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti v oblasti kultúry je určená najmä pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR, ktoré majú investičnú požiadavku, ktorej celkové náklady prevyšujú 40 mil. eur. Investičné požiadavky v oblasti IT, ktorých celkové náklady prevyšujú 10 mil. eur sa riadia pomocou osobitnej metodiky pre IT investície z dielne MIRRI.

Posledná aktualizácia: 29. mája 2023 / Michal Masár

Zdieľať